Rozpis kurzů celoživotního vzdělávání na r. 2024

Seznam kurzů celoživotního vzdělávání r. 2024. Proklikem na datum se vám objeví podrobnější informace o konkrétním kurzu. Přihlašování probíhá prostřednictvím přihlášky v závěru textu u jednotlivých kurzů. V průběhu roku vypisujeme průběžně nové kurzy.

V případě dotazů mě můžete kontaktovat na e-mailové adrese: jana.bilovska@vut.cz

 

 

 

Přílohy

Balneotechnika minerálních vod – aktuální otázky z praxe – seminář celoživotního vzdělávání

Datum a místo

17.05.2024 (9-15 hod.) 

místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00  Brno (místnost Z/401, IV. patro)

Cena

2 900 Kč osvobozeno od DPH (v ceně je zahrnuto občerstvení, oběd a studijní materiály)

Garant

Ing. Renata Biela, Ph.D.

Lektor

Ing. Libor Michele (AQUA ENVIRO s.r.o.)

Ing. Pavel Jánský (Lidařík s.r.o.)

Anotace

Seminář se bude zabývat jímáním a přepravou minerálních vod, efektivní údržbou zdrojů minerálních vod a možnostmi jejich regenerace, využíváním minerálních vod – výtěžku ze zdrojů, a rovněž měřením i zpracováním dat o využívání zdrojů. Zmíněn bude i právní rámec využívání a ochrany minerálních vod.

Program

8:30 – 9:00      Registrace na seminář

9:00 – 9:45      Jímání a přeprava minerální vody

Krenotechnické zásady v minulosti a současnosti, čerpání minerálních vod a jejich akumulace

9:45 – 10:30    Efektivní údržba zdrojů minerálních vod a možnosti jejich regenerace

Metody vhodné a akceptovatelné s omezeními

10:30 – 11:00  Přestávka (káva, občerstvení)

11:00 – 11:45  Měření a zpracování dat o využívání zdrojů

Ruční a automatická měření, sledování jakosti, informace okamžité a dlouhodobé

11:45 – 12:30  Využití minerálních vod – výtěžku ze zdrojů

Přírodní léčebné lázně – vany a pítka, stáčírny minerálních vod, povolené úpravy výtěžku, problematika odpadů

12:30 – 13:30  Přestávka (oběd)

13:30 – 15:00  Právní rámec využívání a ochrany minerálních vod

Uživatel a správce zdroje, povolení k užívání, práva a povinnosti balneotechnika a úskalí s tím spojená, ochranná pásma, orgány státní správy u uhličitých a neuhličitých vod, chystané změny předpisů platných pro využívání a ochranu minerálních vod

15:00               Předpokládaný konec semináře, udělení certifikátů za absolvování semináře       

 

Přihláška

Základní výpočty v dopravě vody – kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo

Z DŮVODU NENAPLNĚNÍ KAPACITY KURZU JE KURZ ZRUŠEN. 

místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00  Brno (místnost Z/401, IV. patro)

Cena

2 900 Kč osvobozeno od DPH (v ceně je zahrnuto občerstvení, oběd a studijní materiály)

Lektor

doc. Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Anotace

Základní jednodenní kurz z oblasti zásobování pitnou vodou.

Základní výpočty v dopravě vody – Základy trubní hydrauliky – tlakové ztráty v potrubí; Potřeba vody; Pracovní bod čerpadla; Akumulační objem vodojemu; Dimenzování vodovodních řadů (schematizace odběrů, zatěžovací stavy, návrh dimenze, posouzení). Kurz se bude skládat z teoretických a praktických bloků, přičemž v rámci praktických bloků budou účastníci počítat cvičné příklady.

Kurz je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, pracovníkům projekce, dodavatelům armatur, tvarovek, trubních materiálů, čerpadel, úpravárenských technologií a zařízení využívaných při zásobování pitnou vodou a široké odborné veřejnosti. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.

Na tento kurz je nutné vzít si s sebou kalkulačku s pokročilými funkcemi.

Přihláška

 

 

Vodovodní přípojky – kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo

KURZ ZRUŠEN Z DŮVODU NENAPLNĚNÍ KAPACITY  28.05.2024 (9-15 hod.)

místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00 Brno (místnost Z/401, IV. patro)

Cena

2 700 Kč osvobozeno od DPH (v ceně je zahrnuto občerstvení, oběd a studijní materiály)

Lektor

doc. Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Anotace

Jednodenní odborný kurz z oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou, zaměřený speciálně na vodovodní přípojky: definice, legislativní otázky, povinnosti vlastníka přípojky a provozovatele vodovodu, technické řešení přípojek, dimenzování, provozování, údržba a opravy, možnosti úpravy vody na přípojce.

Kurz je určen především projektantům, referentům stavebních úřadů, dodavatelům technologií zařízení využívaných při zásobování pitnou vodou a široké odborné veřejnosti. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.

Přihláška

 

 

Navrhování a provozování tlakové kanalizace a ČOV (technické zásady, novinky a řešení) – odborný seminář

Datum a místo

10.09.2024 (10-15:30 hod.)

místo konání: EA Business hotel Jihlava, ul. Havlíčkova 5625/28, 586 01 Jihlava

Cena

1 900 Kč (osvobozeno od DPH) –  v ceně je zahrnuta účast na semináři, poznámky k přednáškám, občerstvení a oběd. Přihlášení probíhá prostřednictvím on-line přihlášky (viz níže).

Organizační garant semináře

Ing. Jan Ručka, Ph.D.

Anotace

Navazujeme na semináře, které proběhly v letech 2022 a 2023. Seminář bude sestávat ze čtyř přednášek, v rámci kterých se posluchači seznámí s problematikou navrhování a provozování tlakové kanalizace. Bližší informace o semináři a program semináře viz příloha.

Parkování: je možné v parkovacím domě v areálu hotelu. Parkování je zpoplatněno částkou 20 Kč/hod. nebo 150 Kč/den. Platba parkovného na hotelové recepci.

Osvědčení o absolvování semináře bude vystaveno účastníkům po absolvování semináře. Následně bude zasláno prostřednictvím e-mailu.

 

Přihláška

 

Přílohy

Návrhové parametry čistíren odpadních vod – kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo

KURZ PŘELOŽEN na 24.10.2024  18.04.2024 (9:00 – 13:00 hod.

místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00 Brno (místnost Z/401, IV. patro)

Cena

2 200 Kč osvobozeno od DPH (studijní materiály, drobné občerstvení)

Lektor

doc. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Anotace

Jednodenní odborný kurz z oblasti čistíren odpadních vod z obcí do 5000 EO:

 • technické a právní předpisy v oblasti čištění odpadních vod – NV č. 401/2015 Sb.;
 • návrhové parametry stokové sítě podle ČSN 75 6101;
 • návrhové parametry čistíren odpadních vod podle ČSN 75 6401 a ČSN 75 6402: hydraulické a látkové zatížení ČOV, stanovení EO.

Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.

Přihláška

 

Nové trendy ve zpracování čistírenských kalů – kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo

POZOR ZMĚNA TERMÍNU –  07.11.2024 07.03.2024 (9-15 hod.)

místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00 Brno (místnost Z/401, IV. patro)

Cena

2 900 Kč osvobozeno od DPH

(cena zahrnuje studijní materiály, drobné občerstvení a oběd)

Lektor

prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA

Ing. Tomáš Chorazy, Ph.D.

Ing. Jan Ševčík, Ph.D.

doc. Ing. Jakub Raček, Ph.D.

Anotace

Seminář je zaměřen na technologie zpracování čistírenských kalů, národní a evropskou legislativu, technologie sušení čistírenského kalu a materiálovou transformaci čistírenských kalů. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.

Program

8:30 – 9:00      Registrace na seminář

9:00 – 10:00    Úvod do problematiky zpracování čistírenských kalů

Zdroje kalu, zahušťování, stabilizace, odvodňování a finální likvidace čistírenských kalů. Základní bilanční výpočty.

10:00 – 11:00 Národní a evropská legislativa vztahující se k čistírenským kalům

Povinnosti vyplývající ze zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech (včetně požadavku na program použití kalů), vyhlášky MŽP č. 8/2021 Sb. o katalogu odpadů; vyhlášky MŽP č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady

Směrnice EU o čistírenských kalech č. 86/278

11:00 – 11:30  Přestávka (káva, občerstvení)

11:30 – 12:30  Technologie sušení čistírenských kalů

Důvody, proč kal sušit, dělení sušáren čistírenských kalů dle funkčního principu, detailnější zaměření na solární a pásové sušárny, dimenzování sušáren, periferie sušících linek, možnosti nakládání s vysušeným kalem, shrnutí aktuální situace na českém trhu a popis vybraných realizovaných projektů.

12:30 – 13:30  Přestávka (oběd)

13:30 – 15:00  Materiálová transformace čistírenských kalů

Finální zpracování čistírenského kalu prostřednictvím technologií: pyrolýza, torrefakce, spalování. Možnosti využití upraveného čistírenského kalu v zemědělství a v modro-zelené infrastruktuře měst v podobě pomocné půdní látky nebo biocharu.

15:00     Předpokládaný konec semináře, udělení certifikátů za absolvování semináře

Přihláška

 

WaterRisk.cz – Analýza rizik veřejných vodovodů – školení pro práci v aplikaci pro začátečníky (prostřednictvím platformy Google Meet)

Datum a místo

13.09.2024 (9-11 hod.)

Cena

zdarma

Lektor

 Ing. Jan Ručka, Ph.D.

Anotace

Kurz pro zaškolení v aplikaci WaterRisk.cz, která je určena pro analýzu rizik veřejných vodovodů. Kurz je určen začínajícím uživatelům, kteří se chtějí zaškolit pro používání softwaru. V rámci kurzu bude prezentován celý postup od založení nového projektu až po definici nápravných opatření a export finální zprávy do PDF. Kurz bude veden ve dvou blocích (2 x 50 min) prostřednictvím platformy Google Meet. Účastníci nepotřebují kameru, pouze mikrofon, pokud budou chtít klást dotazy.

Link pro připojení do Google Meet bude rozeslán registrovaným účastníkům den předem.

Registrace prostřednictvím níže uvedené přihlášky.

Přihláška

 

Stokování – základní odborný kurz

Datum a místo

21.03.2024 (8:30 – 14 hod. tj. 3 x 1,5 hod.) kurz proběhne online prostřednictvím Microsoft Teams 

Cena

2 300 Kč osvobozeno od DPH (studijní materiály)

Lektor

doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Anotace

Jednodenní odborný kurz z oblasti stokování. Jedná se o kurz, který je zaměřen na problematiku navrhování a provozování stokových sítí.

Program:

 • Úvod – normy a předpisy.
 • Principy navrhování stokových sítí a kanalizačních přípojek.
 • Gravitační stoková síť, objekty na stokové síti.
 • Tlaková a podtlaková stoková síť.
 • Nakládání s dešťovými vodami a modrozelená infrastruktura.

Kurz je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, projektantům a dodavatelům v této oblasti a široké odborné veřejnosti. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.

Studijní materiál/prezentace vám zašleme před seminářem na emailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Přihláška

 

Sanace stokových sítí a kanalizačních přípojek – dvoudenní kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo

04.04.2024 a 11.04.2024  (8:30 – 14 hod. tj. 3 x 1,5 hod.) kurz proběhne online prostřednictvím Microsoft Teams

Cena

4 600 Kč osvobozeno od DPH (cena zahrnuje studijní materiály)

Lektor

doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Anotace

Dvoudenní odborný kurz z oblasti sanace stokových sítí a kanalizačních přípojek. Jedná se o kurz, který je zaměřen na problematiku stavebně-technického stavu, oprav, renovací a obnovy stokových sítí a kanalizačních přípojek.

Program:

 1. den (04.04.2024)
 • Úvod – normy a předpisy.
 • Poruchy na stokových sítích – příčiny vzniku poruch a dopady na funkčnost.
 • Průzkum stokových sítí – identifikace poruch a zatřídění dle ČSN EN 13 508.
 • Stanovení stavebně-technického stavu stok a objektů na stokové síti. Postupy a měření pro posouzení stavebně-technického stavu potrubí a šachet, destruktivní a nedestruktivní zkoušky.
 • Dopady sanace na hydrauliku stokové sítě.
 • H2S (sulfan, sirovodík) – vznik, měření, kritické hodnoty, dopady biogenní síranové koroze na betonové a ŽB kanalizační konstrukce, návrhy řešení.
 1. den (11.04.2024)
 • Sanační technologie – rozdělení.
 • Oprava stok a šachet – technologie, materiály a postupy oprav.
 • Renovace stok a šachet – technologie, materiály a postupy renovací.
 • Obnova stok a šachet – technologie, materiály a postupy.
 • Kontrola při provádění sanačních technologií – stavební dozor, požadavky, doporučení.
 • Porovnání vybraných sanačních postupů. Technické parametry vybraných materiálů používaných při sanacích.
 • Vybrané výpočty potřebné pro návrh sanačních technologií.

Kurz je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, projektantům a dodavatelům sanačních technologií pro stokové sítě a široké odborné veřejnosti. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.

Studijní materiál/prezentace vám zašleme před seminářem na e-mailovou adresu.

Přihláška