WaterRisk.cz – Analýza rizik veřejných vodovodů – školení pro práci v aplikaci pro začátečníky (prostřednictvím platformy Meet – Google)

Datum a místo

19.10.2022 (9-11 hod.)

Školení bude probíhat prostřednictvím platformy Meet – Google. Den před školením bude všem přihlášeným účastníkům rozeslán link pro připojení do kurzu.

Cena

zdarma

Lektor

 Ing. Jan Ručka, Ph.D.

Anotace

Kurz pro zaškolení v aplikaci WaterRisk.cz, která je určena pro analýzu rizik veřejných vodovodů. Kurz je určen začínajícím uživatelům, kteří se chtějí zaškolit pro používání softwaru. Registrace prostřednictvím níže uvedené přihlášky.

V rámci kurzu bude prezentován celý postup od založení nového projektu až po definici nápravných opatření a export finální zprávy do PDF.

Přihláška

 

Odborná exkurze předmětu NPA020 – aktuální informace 09/2022

Výuka předmětu NPA020 se uskuteční ve dnech 19. – 23. 9. 2022 po jižní Moravě (oblast Znojemsko)

Sraz účastníků je v pondělí 19. 9. v 7:30 hodin u fakulty (Žižkova 17, Brno). Doprava autobusem zajištěna, odjezd 8:00 hodin. Předběžný návrat je naplánován 23. 9. kolem 12. hodiny.

Informace k ubytování: ubytování zajištěno po celý týden v HOTELU SOBOL vranovská pláž https://www.hotelsobol.cz/. V tomto termínu již hotel nebude vytápěn. Ručníky s sebou.

Informace ke stravování: každý den jsou zajištěny snídaně. Obědy a večeře individuálně v rámci denního programu odborné exkurze (v pondělí oběd zajištěn).

Pro pondělní dopolední program je nutná pevná obuv a dlouhé kalhoty (návštěva slévárny).

Jiná výuka v týdnu od 19.9. do 23.9. neprobíhá.

V případě dotazů podá informace doc. Ing. Petr Hluštík, Ph.D., garant předmětu

(kontakt: hlustik.p@fce.vutbr.cz, mobil: 736 215 657)

Ztráty vody ve veřejných vodovodech – kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo

POZOR ZMĚNA TERMÍNU 20.10.2022 18.10.2022 (9-13 hod.)

místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00 Brno 

Cena

2 400 Kč bez DPH

(cena zahrnuje studijní materiály ve formátu pdf a drobné občerstvení)

Lektor

doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.

Anotace

Základní jednodenní kurz zaměřený na ztráty vody ve veřejných vodovodech.

Nová evropská direktiva pro pitnou vodu stanovuje požadavek i na vykazování ztrát vody s doporučením používat ukazatel ILI (Infrastructure Leakage Index). Předmětem kurzu jsou způsoby bilančního vykazování ztrát vody včetně doporučeného způsobu vykazování dle IWA (International Water Association), aktuálně používané ukazatele ztrát vody včetně ILI, kategorie hodnocení ILI a aktuální návrh nové připravované ČSN 75 5020 Vykazování ztrát pitné vody z vodovodů. V druhé části kurzu bude prezentován přehled nejnovějších technických prostředků a technologii pro vyhledávání a lokalizaci úniků vody z veřejných vodovodů.

Blok I  Ztráty vody

 • Základní terminologie – bilanční vykazování
 • Základní ukazatele ztrát vody, metody jejich stanovení
 • Infrastructure Leakage Index – ILI
 • Vliv tlakových poměrů na ztráty vody
 • Minimální noční průtoky
 • Ekonomické aspekty ztrát vody

Blok II  Technické prostředky pro lokalizaci úniků

 • Monitoring sítě – Smart Metering
 • Dataloggery
 • Korelátory
 • Půdní mikrofony
 • Smartball
 • Trasovací plyn
 • Satelitní vyhledávání úniků
 • UFR

Kurz je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, pracovníkům projekce, státní a municipální samosprávy, vlastníkům vodohospodářské infrastruktury a široké odborné veřejnosti. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.

Přihláška

Hydraulická analýza vodovodu – využití aplikace Epanet

Datum a místo

21.10.2022 (9-15 hod.)

místo konání: Brno, Žižkova 17, Fakulta stavební VUT v Brně (místnost Z/308)

Cena

2 700 Kč bez DPH

(cena zahrnuje studijní materiály, drobné občerstvení, oběd)

Lektor

doc. Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Anotace

Jednodenní odborný kurz v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků ve vodním hospodářství je zaměřený na problematiku zásobování pitnou vodou z veřejných vodovodů – hydraulická analýza vodovodní sítě s využitím aplikace Epanet. Kurz poskytne základní přehled metod a postupů matematického modelování hydraulických poměrů na vodovodní síti, bude prezentován postup tvorby modelu vodovodní sítě a následně statické i kvazi-dynamické analýzy. V závěrečné části budou účastníci zpracovávat cvičnou analýzu na příkladu.

Přihláška

 

 

Úprava bazénových vod – kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo

04.11.2022 (9-15 hod.)

místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00 Brno 

Cena

2 700 Kč bez DPH

(cena zahrnuje studijní materiály, drobné občerstvení a oběd)

Lektor

doc. Ing. Renata Biela, Ph.D.

Anotace

Seminář se zabývá technologickými procesy recirkulačních úpraven bazénových vod, jako jsou mechanické předčištění, koagulační a náplavná filtrace, sorpce, dezinfekce a rovněž se věnuje legislativním požadavkům na jakost bazénových vod. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.

PROGRAM:

8:30 – 9:00      Registrace na seminář

9:00 – 10:30    Technologie úpravy bazénových vod

Recirkulační úpravna, recirkulační množství vody, mechanické předčištění, koagulační filtrace, náplavná filtrace, sorpce a další.

10:30 – 11:00  Přestávka (káva, občerstvení)

11:00 – 12:30  Dezinfekce bazénových vod

Chlorace, ozonizace, UV záření, pokročilé oxidační technologie a další metody dezinfekce.

12:30 – 13:30  Přestávka (oběd)

13:30 – 14:30  Legislativní požadavky na bazénové vody

Vyhláška 238/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů, požadavky uživatelů bazénů.

14:30               Předpokládaný konec semináře, udělení certifikátů za absolvování semináře

 

Přihláška

 

Hodnocení technického stavu vodárenské infrastruktury a plánování obnovy – kurz celoživotního vzdělávání

POZOR ZMĚNA TERMÍNU 09.11.2022 15.11.2022 (9-13 hod.)

místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00 Brno 

Cena

2 400 Kč bez DPH

(cena zahrnuje studijní materiály ve formátu pdf a drobné občerstvení)

Lektor

doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.

Anotace

Základní jednodenní kurz zaměřený na hodnocení technického stavu veřejných vodovodů

Předmětem kurzu bude metodika hodnocení technického stavu jednotlivých prvků vodárenské infrastruktury – zdroje, úpravny vody, přiváděcí řady, vodojemy, čerpací stanice, vodovodní síť s prezentací hlavních ukazatelů technického stavu včetně ukázek hodnocení konkrétních objektů a vodovodních sítí. Ve druhé části kurzu bude prezentován postup při plánování obnovy s ukázkami tvorby dlouhodobých a střednědobých plánů a příklady pro tvorbu Plánů financování a obnovy (PFOVaK).

Kurz je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, pracovníkům projekce, státní a municipální samosprávy, vlastníkům vodohospodářské infrastruktury a široké odborné veřejnosti. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.

Blok I  Hodnocení technického stavu vodovodů 

 • Legislativa
 • Metody technického auditu
 • Metodika TEA Water
 • Příklady hodnocení přiváděcích řadů, vodojemů, ČS, vodovodní sítě
 • Analýza poruch

Blok II  Plánování obnovy vodovodů 

 • Legislativa
 • Strategie obnovy – dlouhodobé plány
 • Tvorba scénářů obnovy a jejich hodnocení
 • Střednědobé plány obnovy, kritéria výběru
 • Plány financování obnovy

 

Přihláška

 

Sanace stokových sítí a kanalizačních přípojek – dvoudenní kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo

10.-11.11.2022 (9-15 hod.)

místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00 Brno 

Cena

5 400 Kč bez DPH

(cena zahrnuje studijní materiály, drobné občerstvení a oběd)

Lektor

doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Anotace

Dvoudenní odborný kurz z oblasti sanace stokových sítí a kanalizačních přípojek. Jedná se o kurz, který je zaměřen na problematiku oprav, renovací a obnovy stokových sítí.

Program:

 1. den
 • Úvod – normy a předpisy.
 • Poruchy na stokových sítích – příčiny vzniku poruch a dopady na funkčnost.
 • Průzkum stokových sítí – identifikace poruch a zatřídění dle ČSN EN 13 508.
 • Stanovení stavebně-technického stavu stok a objektů na stokové síti. Postupy a měření pro posouzení stavebně-technického stavu potrubí a šachet, destruktivní a nedestruktivní zkoušky.
 • Dopady sanace na hydrauliku stokové sítě.
 • H2S (sulfan, sirovodík) – vznik, měření, kritické hodnoty, dopady biogenní síranové koroze na betonové a ŽB kanalizační konstrukce, návrhy řešení.
 1. den
 • Sanační technologie – rozdělení.
 • Oprava stok a šachet – technologie, materiály a postupy oprav.
 • Renovace stok a šachet – technologie, materiály a postupy renovací.
 • Obnova stok a šachet – technologie, materiály a postupy.
 • Kontrola při provádění sanačních technologií – stavební dozor, požadavky, doporučení.
 • Porovnání vybraných sanačních postupů. Technické parametry vybraných materiálů používaných při sanacích.
 • Vybrané výpočty potřebné pro návrh sanačních technologií.

Kurz je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, projektantům a dodavatelům sanačních technologií pro stokové sítě a široké odborné veřejnosti. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.

Přihláška