Systém hodnocení studentů ve cvičeních

Systém hodnocení studentů ve cvičeních

Na cvičeních garantovaných Ústavem vodního hospodářství obcí je zaveden systém bodového hodnocení studentů. Tento systém platí pro cvičení vedená všemi vyučujícími. Studenti budou za každý odevzdaný příklad hodnoceni bodově podle následujících kritérií:

 1. správnost řešení odevzdaného příkladu … max. 4 body
 2. grafická úprava odevzdaného příkladu … max. 2 body
 3. včasnost odevzdání a aktivita na cvičení … max. 4 body

Kriterium správnost řešení (A) postihuje správnost výpočtu a konkrétního řešení vyjádřeného např. výkresem.

U kriteria grafická úprava (B) je cílem dosáhnout přehledně zpracovaných příkladů, z nichž je zcela zřejmý postup výpočtu daného studenta. Rovněž jde o formální náležitosti, zejména v případě výkresů.

U kriteria včasnost odevzdání a aktivita na cvičení (C) jde o motivaci studenta k samostatné aktivní práci. Za toto kriterium může student obdržet 2 nebo 0 bodů za dodržení (resp. nedodržení) termínu odevzdání. Další až 2 body může student obdržet za aktivní práci ve cvičení, čímž se rozumí: rozpracování příkladu přímo na cvičení v rozsahu stanoveném vyučujícím, krátký test prověřující připravenost studenta na danou látku, atd.

Celkem je možné získat za každý příklad maximálně 10 bodů. Body za každý příklad budou přidělovány po termínu odevzdání příkladu (zpravidla v průběhu nejbližšího následujícího cvičení).

Podmínky pro udělení zápočtu

 1. odevzdání všech zadaných příkladů – správně a úplně vypracovaných;
 2. dosažení nejméně 60% z celkového možného počtu bodů (např. při 12 příkladech je potřeba pro zápočet získat minimálně 72 bodů). Podle dosaženého počtu bodů je student hodnocen následující stupnicí:

  A: 93-100% bodů
  B: 85-92% bodů
  C: 77-84% bodů
  D: 69-76% bodů
  E: 60-68% bodů
  F: méně než 60% bodů

  Toto hodnocení bude společně s výsledkem případné písemné části zkoušky podkladem k ústní části zkoušky;

 3. docházka – max. tolerovaná absence je 2 cvičení, větší počet absencí je přípustný pouze v případě nemoci (potvrzená neschopnost od lékaře). Student si může absenci na cvičení, ve kterém je zapsán, nahradit v jiné rozvrhové jednotce, avšak obsahově odpovídající. Nahrazení musí být odsouhlaseno vyučujícím jednotky, ve které bude student cvičení nahrazovat. Nahrazování může student využít maximálně 2x za semestr;
 4. student je povinen odevzdat v termínu i ten příklad, na jehož zadávání nebyl přítomen ve cvičení. V případě nemoci se termín odevzdání (bodování) prodlouží o doloženou dobu nemoci;
 5. aktivní účast na cvičení (promítnuto do bodového hodnocení).

Odevzdávání a kontrola příkladů

Příklady budou odevzdávány v tištěné podobě nebo do systému Moodle (upřesní konkrétní vyučující) kompletní v rozsahu dle zadání a s patřičnými formálními náležitostmi (v hlavičce jméno, název a číslo příkladu podle zadání, výkres v souladu se zásadami technického kreslení a v měřítku dle zadání) na začátku cvičení v požadovaném týdnu odevzdání příkladu.

Čísla zadání musí souhlasit s „Časovým harmonogramem cvičení“.