O ústavu

Ústav vodního hospodářství obcí

Ústav vodního hospodářství obcí (zkr. ÚVHO) je odborným garantem zaměření vodního hospodářství obcí na oboru Vodní hospodářství a vodní stavby („V“) na Fakultě stavební VUT v Brně. Ústav zajišťuje a svou odborností garantuje výuku předmětů v bakalářských studijních programech „Stavitelství“ a „Stavební inženýrství“ a v magisterském i doktorském studijním programu „Stavební inženýrství“.

Pedagogické zaměření akademických pracovníků působících na ústavu odpovídá nosným oblastem činnosti ústavu v oblasti vodního hospodářství obcí (zdravotního inženýrství). Akademičtí pracovníci se na ústavu v pedagogické i výzkumné oblasti podílí na práci odborných skupin:

  • Vodárenství – úprava vody a doprava vody
  • Stokování a čištění odpadních vod
  • Inženýrské sítě
  • Balneotechnika a odpadové hospodářství

Odborné skupiny garantují výuku povinných předmětů i předmětů navazujících na základní kurzy zaměření formou volitelných kurzů.

Pedagogická činnost akademických pracovníků ústavu je logicky podmíněna jejich vědecko-výzkumnou činností a jinou odbornou činností. Akademičtí i ostatní pracovníci ústavu jsou zapojeni do vědecko-výzkumné činnosti ve formě grantů či mezinárodních výzkumných projektů, organizují kurzy celoživotního vzdělávání pro praxi a veřejnou správu, pořádají odborné konference, realizují další hospodářskou činnost ve formě služeb pro praxi (posudky, studie a projekty).

Akademičntí pracovníci se také podílejí na inovaci vzdělávacího sytému zapojením do různých projektů a operačních programů, např. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Řada akademických pracovníků ústavu jsou členy či předsedy komisí u státních závěrečných zkoušek na stavebních fakultách v Praze i Bratislavě a komisí pro udělování vědeckých hodností v našem oboru.