Aktuální projekty

AKTUÁLNÍ PROJEKTY

Pracovníci ústavu jsou dlouhodobě a tradičně zapojeni do řešení vědeckovýzkumných projektů v rámci národních i mezinárodních grantů v oblasti vodního hospodářství obcí a ochrany životního prostředí, a to jako řešitelé či spoluřešitelé za využití spolupráce s dalšími partnery.

  1. Inteligentní řízení provozu tlakových stokových sítí
  2. Nové energeticky efektivní technologie čištění odpadních vod
  3. Odstraňování antibiotik z komunálních odpadních vod pomocí technologie pokrokových oxidačních procesů (AOP)
  4. Provozování tlakové a podtlakové kanalizace
  5. Sledování účinnosti odstraňování mikroznečištění vodárenskými procesy
  6. Stanovení závislosti spotřeby vody různých odběratelů na tlaku ve vodovodní síti
  7. Využití pilotní jednotky AOP k odstranění chemického znečištění ve vodě
  8. Vývoj optimalizační modelů veřejných systémů zásobování pitnou vodou