Aktuální projekty

AKTUÁLNÍ PROJEKTY

Pracovníci ústavu jsou dlouhodobě a tradičně zapojeni do řešení vědeckovýzkumných projektů v rámci národních i mezinárodních grantů v oblasti vodního hospodářství obcí a ochrany životního prostředí, a to jako řešitelé či spoluřešitelé za využití spolupráce s dalšími partnery.

  1. Odstraňování mikropolutantů ze zdrojů pitné vody adsorpcí
  2. Vybrané problémy systémů veřejného zásobování pitnou vodou
  3. Testování eliminace léčiv pomocí technologie využívající enzymatický aparát dřevokazných hub
  4. Doba vlivu řízeného proplachu vodovodního potrubí na vybrané ukazatele jakosti pitné vody
  5. Automatizace řízeného proplachování vodovodních sítí
  6. Vývoj a inovace prvků podtlakových systémů odvodnění plochých střech