Aktuální projekty

AKTUÁLNÍ PROJEKTY

Pracovníci ústavu jsou dlouhodobě a tradičně zapojeni do řešení vědeckovýzkumných projektů v rámci národních i mezinárodních grantů v oblasti vodního hospodářství obcí a ochrany životního prostředí, a to jako řešitelé či spoluřešitelé za využití spolupráce s dalšími partnery.

  1. Řízení jakosti pitné vody ve vodovodních sítích
  2. Výzkum nových technologií pro oběhové hospodářství
  3. Testování sorpčních náplní pro odstranění zápachu ze stok
  4. Poloprovozní testování odstranění antibiotik z komunálních odpadních vod pomocí technologie pokrokových oxidačních procesů
  5. Eliminace zápachu ze stokové sítě
  6. Modelování vybraných ukazatelů a procesů při zásobování odběratelů pitnou vodou
  7. Odstraňování mikropolutantů ze zdrojů pitné vody adsorpcí
  8. Vybrané problémy systémů veřejného zásobování pitnou vodou
  9. Experimentální stanovení závislosti odebraného množství vody z výtokových armatur na tlakových poměrech