Vybavení ústavu

Technické vybavení ústavu

Ústav vodního hospodářství je vybaven širokou škálou moderní přístrojové techniky i odborným software, které jsou plně využívány při řešení výzkumných a jiných odborných úloh. Z našeho vybavení vybíráme např.:

 • Sada dataloggerů pro měření a záznam tlaku ve vodovodním potrubí
 • Ultrazvukové průtokoměry (měření průtoku v tlakovém trubním vedení i otevřených profilech)
 • Spektrofotometr Hach-Lange DR2800 pro měření širokého spektra chemických ukazatelů kvality vody
 • Zákaloměr
 • Multiparametrická monitorovací sonda YSI 6920 (pH, NH4, NO3, teplota, vodivost, chloridy, rozpuštěný kyslík, zákal)
 • Šachtová kamera RITEC pro náhledy do stokové sítě (se záznamem)
 • Sada srážkoměrů
 • Modelové filtrační zařízení
 • Míchací zařízení pro sklenicovou zkoušku – koagulační pokus
 • Mouse: software pro matematické modelování proudění ve stokových sítích
 • MikeNet: softwarový nástroj pro matematické modelování proudění ve vodovodních sítích (včetně modlu kvality vody)
 • Flow3d: software pro CFD analýzu
 • RelNet: softwarový modul pro hodnocení spolehlivosti vodovodních sítí
 • WaterRisk – analýza rizik veřejných vodovodů, webová aplikace