Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na Ústavu vodního hospodářství obcí Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně

Informace o správci osobních údajů

Správce osobních údajů, kterým je Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305, je veřejnou vysokou školou zřízenou zákonem. Při své činnosti Vysoké učení technické v Brně zpracovává osobní údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)a podle dalších právních předpisů. Vysoké učení technické v Brně (dále i „VUT v Brně“) v souvislosti s účinností výše uvedeného Nařízení (dále i „Nařízení GDPR“) ustanovilo pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je RNDr. Mgr. Daniela Dvorská. Pověřence je možno kontaktovat na adrese sídla VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, e-mail: poverenec@vutbr.cz.

Informace o osobních údajích, které jsou o účastnících kurzů celoživotního vzdělávání zpracovávány

Správce údajů zpracovává o účastnících kurzů (subjektech údajů) následující osobní údaje:

 1. Jméno a příjmení
 2. Titul(y)
 3. Adresa místa bydliště fyzické osoby, pokud účastník kurzu není vyslán zaměstnavatelem
 4. Číslo osobního bankovního účtu účastníka kurzu, pokud není vyslán zaměstnavatelem
 5. E-mailová adresa
 6. Číslo telefonu

Dále jsou o účastnících zpracovávány tyto údaje:

 1. Název zaměstnavatele,
 2. Adresa sídla zaměstnavatele,
 3. IČ zaměstnavatele
 4. DIČ zaměstnavatele
 5. Číslo bankovního účtu zaměstnavatele

Informace o době zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje uvedené pod body a) až f) a případně další údaje uvedené pod body g) až k) budou v listinných a elektronických informačních systémech VUT uchovávány po dobu 10 let od data konání kurzu, poté budou příslušné dokumenty s osobními údaji posouzeny a buď předány do archivu VUT v Brně, nebo skartovány, obdobným způsobem budou řešeny osobní údaje v elektronických informačních systémech (archivace nebo výmaz). 

Zákonnost zpracování osobních údajů

Právním důvodem pro zpracování osobních údajů je smlouva.  

Práva subjektů údajů

Subjekt údajů má právo požadovat od správce osobních údajů (dále i „správce údajů“) přístup k osobním údajům (může požadovat informaci o tom, jaké jeho osobní údaje jsou zpracovávány), právo na jejich úpravu nebo i výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování a má právo na přenositelnost osobních údajů.

Žádosti, ve kterých subjekt údajů uplatní práva uvedená v předchozí větě, mohou být doručeny osobně na podatelnu VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, nebo elektronickou poštou na adresu epodatelna@vutbr.cz. Uvedená podání budou posouzena a vyřízena podle Nařízení GDPR a podle dalších platných právních předpisů.

Subjekt údajů má dále právo podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, stížnost, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Nařízení GDPR. Kontaktní údaje dozorového úřadu jsou: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, elektronická podatelna posta@uoou.cz.