Odborná exkurze předmětu CP004 – aktuální informace

Vážení studenti,

píšu Vám informace k zajištění odborné exkurze předmětu CP004. Odborná exkurze standardně probíhá celý první týden zimního semestru mimo Brno. Kvůli zvýšeným hygienickým opatřením (COVID 19) a požadavkům VUT FAST, bude letos po domluvě, zajištěna odborná exkurze všemi vodařskými ústavy v Brně. Hlavním důvodem je omezení (zrušení) exkurzí na vodohospodářské objekty v době pandemie.

Garanti jednotlivých ústavů se domluvili, že povinný týden nahradíme jedním společným výletem v jeden den. Povinný sraz všech studentů je dne 22. 9. 2020 v 9.30 hodin u Anthroposu. Předpokládaná trasa je kolem řeky Svratky až na Brněnskou přehradu, kde exkurzi ukončíme. Po cestě nás čeká spousta zajímavých objektů a revitalizačních opatření, ke kterým Vám něco řekneme. Předpokládané zakončení je cca v 15 hodin.

V případě dotazů mně kontaktujte.

doc. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
garant předmětu

Posouzení rizik vodárenské infrastruktury jako součást provozních řádů – jednodenní kurz celoživotního vzdělávání

S ohledem na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví a na to navazující doporučení rektora VUT v Brně je kurz zrušen. Kurz se uskuteční v náhradním termínu, který bude oznámen po uklidnění epidemiologické situace. V případě dotazů kontaktujte paní Janu Bílovskou na e-mailu: jana.bilovska@vut.cz

Datum a místo

13.02.2020 a 02.04.2020 (9-16 hod)

místo konání: Brno, Žižkova 17, Fakulta stavební VUT v Brně, místnost Z401 (4. patro)

Cena

3 200 Kč bez DPH

(cena zahrnuje drobné občerstvení, oběd)

Lektor

doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.
Ing. Jan Ručka, Ph.D.
Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Anotace

Jednodenní odborný kurz.

Program:

  • Legislativa, novely vyhlášek, posuzování rizik vodárenské infrastruktury, metody.
  • Projekt a softwarová aplikace WaterRisk, metodika, struktura a postup práce s aplikací WaterRisk 2.0.
  • Samostatná individuální práce se softwarem WaterRisk s možností konzultace.

Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.

Přihláška

Zákaz kouření a zákaz používání elektronických cigaret

S účinností od 1. 11. 2018 dochází k úplnému zákazu kouření a zákazu používání elektronických cigaret v celém areálu FAST VUT, tedy v budovách i na volných prostranstvích mezi budovami.

V textu níže jsou uvedeny nejpodstatnější informace dle příslušných zákonů a dalších norem:

Zákoník práce zák. č.  262/2006 Sb.

Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance

  1. Zaměstnavatel je povinen

l) Zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích stanoveného zvláštními právní předpisy – zákon č. 65/2017 Sb.

Zákon č. 65/2017 Sb.

  1. Zakazuje se kouřit

f) ve škole a školském zařízení

Rozhodnutí děkana č. 4/2014 – Provozní řád areálu FAST VUT v Brně

  1. Článek 9 – Obecná ustanovení

1) Dodržování „Provoz. řádu areálu …..“  je závazné pro všechny zaměstnance a studenty fakulty, nájemce a případné další uživatele areálu fakulty.

4) V prostorách areálu fakulty užívaných fakultou platí zákaz kouření (mimo míst k tomu určených) a zákaz vnášení a požívání alkoholu a jiných návykových látek.

POZN: V areálu fakulty nejsou určená/vymezená místa pro kouření (ze zákona musí být stavebně oddělená)