Rozpis kurzů celoživotního vzdělávání na r. 2024

Seznam kurzů celoživotního vzdělávání r. 2024. Proklikem na datum se vám objeví podrobnější informace o konkrétním kurzu. Přihlašování probíhá prostřednictvím přihlášky v závěru textu u jednotlivých kurzů. V průběhu roku vypisujeme průběžně nové kurzy.

V případě dotazů mě můžete kontaktovat na e-mailové adrese: jana.bilovska@vut.cz

 

 

 

Přílohy

Balneotechnika minerálních vod – aktuální otázky z praxe – seminář celoživotního vzdělávání

Datum a místo

17.05.2024 (9-15 hod.) 

místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00  Brno (místnost Z/401, IV. patro)

Cena

2 900 Kč osvobozeno od DPH (v ceně je zahrnuto občerstvení, oběd a studijní materiály)

Garant

Ing. Renata Biela, Ph.D.

Lektor

Ing. Libor Michele (AQUA ENVIRO s.r.o.)

Ing. Pavel Jánský (Lidařík s.r.o.)

Anotace

Seminář se bude zabývat jímáním a přepravou minerálních vod, efektivní údržbou zdrojů minerálních vod a možnostmi jejich regenerace, využíváním minerálních vod – výtěžku ze zdrojů, a rovněž měřením i zpracováním dat o využívání zdrojů. Zmíněn bude i právní rámec využívání a ochrany minerálních vod.

Program

8:30 – 9:00      Registrace na seminář

9:00 – 9:45      Jímání a přeprava minerální vody

Krenotechnické zásady v minulosti a současnosti, čerpání minerálních vod a jejich akumulace

9:45 – 10:30    Efektivní údržba zdrojů minerálních vod a možnosti jejich regenerace

Metody vhodné a akceptovatelné s omezeními

10:30 – 11:00  Přestávka (káva, občerstvení)

11:00 – 11:45  Měření a zpracování dat o využívání zdrojů

Ruční a automatická měření, sledování jakosti, informace okamžité a dlouhodobé

11:45 – 12:30  Využití minerálních vod – výtěžku ze zdrojů

Přírodní léčebné lázně – vany a pítka, stáčírny minerálních vod, povolené úpravy výtěžku, problematika odpadů

12:30 – 13:30  Přestávka (oběd)

13:30 – 15:00  Právní rámec využívání a ochrany minerálních vod

Uživatel a správce zdroje, povolení k užívání, práva a povinnosti balneotechnika a úskalí s tím spojená, ochranná pásma, orgány státní správy u uhličitých a neuhličitých vod, chystané změny předpisů platných pro využívání a ochranu minerálních vod

15:00               Předpokládaný konec semináře, udělení certifikátů za absolvování semináře       

 

Přihláška

Navrhování a provozování tlakové kanalizace a ČOV (technické zásady, novinky a řešení) – odborný seminář

Datum a místo

10.09.2024 (10-15:30 hod.)

místo konání: EA Business hotel Jihlava, ul. Havlíčkova 5625/28, 586 01 Jihlava

Cena

1 900 Kč (osvobozeno od DPH) –  v ceně je zahrnuta účast na semináři, poznámky k přednáškám, občerstvení a oběd. Přihlášení probíhá prostřednictvím on-line přihlášky (viz níže).

Organizační garant semináře

Ing. Jan Ručka, Ph.D.

Anotace

Navazujeme na semináře, které proběhly v letech 2022 a 2023. Seminář bude sestávat ze čtyř přednášek, v rámci kterých se posluchači seznámí s problematikou navrhování a provozování tlakové kanalizace. Bližší informace o semináři a program semináře viz příloha.

Parkování: je možné v parkovacím domě v areálu hotelu. Parkování je zpoplatněno částkou 20 Kč/hod. nebo 150 Kč/den. Platba parkovného na hotelové recepci.

Osvědčení o absolvování semináře bude vystaveno účastníkům po absolvování semináře. Následně bude zasláno prostřednictvím e-mailu.

 

Přihláška

 

Přílohy

Návrhové parametry čistíren odpadních vod – kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo

KURZ PŘELOŽEN na 24.10.2024  18.04.2024 (9:00 – 13:00 hod.

místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00 Brno (místnost Z/401, IV. patro)

Cena

2 200 Kč osvobozeno od DPH (studijní materiály, drobné občerstvení)

Lektor

doc. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Anotace

Jednodenní odborný kurz z oblasti čistíren odpadních vod z obcí do 5000 EO:

  • technické a právní předpisy v oblasti čištění odpadních vod – NV č. 401/2015 Sb.;
  • návrhové parametry stokové sítě podle ČSN 75 6101;
  • návrhové parametry čistíren odpadních vod podle ČSN 75 6401 a ČSN 75 6402: hydraulické a látkové zatížení ČOV, stanovení EO.

Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.

Přihláška

 

Nové trendy ve zpracování čistírenských kalů – kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo

POZOR ZMĚNA TERMÍNU –  07.11.2024 07.03.2024 (9-15 hod.)

místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00 Brno (místnost Z/401, IV. patro)

Cena

2 900 Kč osvobozeno od DPH

(cena zahrnuje studijní materiály, drobné občerstvení a oběd)

Lektor

prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA

Ing. Tomáš Chorazy, Ph.D.

Ing. Jan Ševčík, Ph.D.

doc. Ing. Jakub Raček, Ph.D.

Anotace

Seminář je zaměřen na technologie zpracování čistírenských kalů, národní a evropskou legislativu, technologie sušení čistírenského kalu a materiálovou transformaci čistírenských kalů. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.

Program

8:30 – 9:00      Registrace na seminář

9:00 – 10:00    Úvod do problematiky zpracování čistírenských kalů

Zdroje kalu, zahušťování, stabilizace, odvodňování a finální likvidace čistírenských kalů. Základní bilanční výpočty.

10:00 – 11:00 Národní a evropská legislativa vztahující se k čistírenským kalům

Povinnosti vyplývající ze zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech (včetně požadavku na program použití kalů), vyhlášky MŽP č. 8/2021 Sb. o katalogu odpadů; vyhlášky MŽP č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady

Směrnice EU o čistírenských kalech č. 86/278

11:00 – 11:30  Přestávka (káva, občerstvení)

11:30 – 12:30  Technologie sušení čistírenských kalů

Důvody, proč kal sušit, dělení sušáren čistírenských kalů dle funkčního principu, detailnější zaměření na solární a pásové sušárny, dimenzování sušáren, periferie sušících linek, možnosti nakládání s vysušeným kalem, shrnutí aktuální situace na českém trhu a popis vybraných realizovaných projektů.

12:30 – 13:30  Přestávka (oběd)

13:30 – 15:00  Materiálová transformace čistírenských kalů

Finální zpracování čistírenského kalu prostřednictvím technologií: pyrolýza, torrefakce, spalování. Možnosti využití upraveného čistírenského kalu v zemědělství a v modro-zelené infrastruktuře měst v podobě pomocné půdní látky nebo biocharu.

15:00     Předpokládaný konec semináře, udělení certifikátů za absolvování semináře

Přihláška

 

Stokování – základní odborný kurz

Datum a místo

21.03.2024 (8:30 – 14 hod. tj. 3 x 1,5 hod.) kurz proběhne online prostřednictvím Microsoft Teams 

Cena

2 300 Kč osvobozeno od DPH (studijní materiály)

Lektor

doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Anotace

Jednodenní odborný kurz z oblasti stokování. Jedná se o kurz, který je zaměřen na problematiku navrhování a provozování stokových sítí.

Program:

  • Úvod – normy a předpisy.
  • Principy navrhování stokových sítí a kanalizačních přípojek.
  • Gravitační stoková síť, objekty na stokové síti.
  • Tlaková a podtlaková stoková síť.
  • Nakládání s dešťovými vodami a modrozelená infrastruktura.

Kurz je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, projektantům a dodavatelům v této oblasti a široké odborné veřejnosti. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.

Studijní materiál/prezentace vám zašleme před seminářem na emailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Přihláška

 

Povolování vodních děl v režimu nového stavebního zákona a nové postupy k získání JES (jednotné environmentální stanovisko) – kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo

Z DŮVODU NENAPLNĚNÍ KAPACITY KURZ ZRUŠEN  10.04.2024 (9-15 hod.)

místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00 Brno (místnost Z/401, IV. patro)

Cena

2 900 Kč osvobozeno od DPH (v ceně je zahrnuto občerstvení, oběd a studijní materiály)

Garant

doc. Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Lektor

Ing. Ludmila Vodičková, Ph.D.

Anotace

Kurz zaměřený na povolování vodních děl, především vodovodů a kanalizací, v režimu nového stavebního zákona (č. 283/2021 Sb.). Na související změny vodního zákona (č. 254/2001 Sb.), dále zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (č. 274/2001 Sb.) a nové postupy dle zákona o jednotném environmentálním stanovisku (č. 148/2023 Sb.).

Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.

Přihláška

 

NPA020 – Odborná exkurze

INFORMACE K PŘEDMĚTU

Výuka předmětu NPA020 se uskuteční ve dnech 18. – 22. 9. 2023 po jižní Moravě (oblast Znojemsko)

Sraz účastníků je v pondělí 18. 9. v 7:30 hodin u fakulty (Žižkova 17, Brno). Doprava autobusem zajištěna, odjezd 7:45 hodin. Předběžný návrat je naplánován 22. 9. kolem 12. hodiny.

Informace k ubytování: ubytování zajištěno po celý týden v Apartmánech Podyjí.

Informace ke stravování: Snídaně, obědy a večeře individuálně v rámci denního programu odborné exkurze (v pondělí oběd zajištěn).

Pro pondělní dopolední program je nutná pevná obuv a dlouhé kalhoty (návštěva slévárny).

Jiná výuka v týdnu od 18.9. do 22.9. neprobíhá, účast na odborné exkurzi je povinná pro všechny studenty.

V případě dotazů podá informace doc. Ing. Petr Hluštík, Ph.D., garant předmětu.

(kontakt: hlustik.p@fce.vutbr.cz, mobil: 736 215 657)