Nové trendy v navrhování a údržbě vodovodní sítě – odborný seminář

podrobnější informaceDatum a místo

16.05.2023 (8:50-15 hod.)

místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00 Brno (II. patro, místnost Z240)

Cena

2 000 Kč (osvobozeno od DPH) – v ceně je zahrnuto drobné občerstvení a poznámky k prezentacím v tištěné podobě. Přihlášení probíhá přes on-line přihlášku (viz níže).

Studenti FAST VUT v Brně zdarma do naplnění kapacity sálu. Závazné přihlášky studentů FAST přijímáme na e-mail: jana.bilovska@vut.cz. V e-mailu uvádějte studijní program a specializaci, přihlášky odesílejte přes oficiální fakultní studentský e-mail.

Lektor

Ing. Jan Ručka, Ph.D.

Ing. Zdeněk Jaroš, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Znojmo, člen sdružení SOVVI

Anotace

Odborný seminář pořádají: Fakulta stavební VUT v Brně a Sdružení obcí, vlastníků vodohospodářské infrastruktury SOVVI.

Seminář bude sestávat ze tří bloků, které budou tematicky zaměřeny na problematiku jakosti pitné vody ve vodovodní síti s akcentem na údržbu, řízené proplachování a nové trendy v navrhování vodovodních sítí.

V letech 2019 až 2022 byl vypracován generální plán pro rozvoj vodovodní sítě Skupinového vodovodu  města Znojma (SV Znojmo), jehož základem je velmi přesný hydraulický model. Součástí práce byla také studie dopadů sucha a snižující se spotřeby pitné vody na vodovodní síť. V návaznosti na výsledky této studie byla v rámci generelu vypracována koncepce, která mění architekturu vodovodní sítě v centru města Znojma poměrně zásadním způsobem. První blok semináře tedy bude věnován prezentaci výsledků studie, která analyzovala dopad sucha a změny klimatu na SV Znojmo. Druhá část semináře bude věnována opatřením a nové architektuře vodovodu, která byla v rámci generelu vytvořena. Třetí blok semináře bude  zaměřen na problematiku řízeného proplachování potrubí vodovodních sítí. Bude prezentován vliv proplachu na vodovod, správná praxe, metodický návod pro provedení a bude představeno nové zařízení, které se k proplachování používá – proplachovací robot.

Seminář je určen (1) provozovatelům vodovodních sítí, kterým představí komplexní řešení budoucího přístupu k udržení požadované jakosti pitné vody ve vodovodní síti, (2) projektantům, kteří se zde dozví motivaci a zásady pro nový, jiný přístup při navrhování vodovodních sítí; (3) studentům FAST VUT v Brně.

ČKAIT : seminář bude akreditován ČKAIT (1b), účastníci dostanou potvrzení o absolvování kurzu.

Jedna z možností parkování : Upozorňujeme, že parkoviště na rohu ulic Šumavská a Veveří je mimo provoz. K parkování můžete využít např. parkovací dům Rooseveltova https://www.jd-parking.cz/cenik-parkovneho 

Program semináře : viz příloha

Přihláška

 

Přílohy

Nové trendy ve zpracování čistírenských kalů – kurz celoživotního vzdělávání

 

Z technických důvodů je kurz přeložen na podzim r. 2023, plánovaný termín bude zveřejněn během února-března r. 2023. 09.02.2023 (9-15 hod.)

místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00 Brno (místnost bude upřesněna)

Cena

2 900 Kč bez DPH

(cena zahrnuje studijní materiály, drobné občerstvení a oběd)

Lektor

prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA

Ing. Tomáš Chorazy, Ph.D.

Ing. Jan Ševčík, Ph.D.

Ing. Jakub Raček, Ph.D.

Anotace

Seminář je zaměřen na technologie zpracování čistírenských kalů, národní a evropskou legislativu, technologie sušení čistírenského kalu a materiálovou transformaci čistírenských kalů. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.

Program

8:30 – 9:00      Registrace na seminář

9:00 – 10:00    Úvod do problematiky zpracování čistírenských kalů

Zdroje kalu, zahušťování, stabilizace, odvodňování a finální likvidace čistírenských kalů. Základní bilanční výpočty.

10:00 – 11:00 Národní a evropská legislativa vztahující se k čistírenským kalům

Povinnosti vyplývající ze zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech (včetně požadavku na program použití kalů), vyhlášky MŽP č. 8/2021 Sb. o katalogu odpadů; vyhlášky MŽP č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady

Směrnice EU o čistírenských kalech č. 86/278

11:00 – 11:30  Přestávka (káva, občerstvení)

11:30 – 12:30  Technologie sušení čistírenských kalů

Důvody, proč kal sušit, dělení sušáren čistírenských kalů dle funkčního principu, detailnější zaměření na solární a pásové sušárny, dimenzování sušáren, periferie sušících linek, možnosti nakládání s vysušeným kalem, shrnutí aktuální situace na českém trhu a popis vybraných realizovaných projektů.

12:30 – 13:30  Přestávka (oběd)

13:30 – 15:00  Materiálová transformace čistírenských kalů

Finální zpracování čistírenského kalu prostřednictvím technologií: pyrolýza, torrefakce, spalování. Možnosti využití upraveného čistírenského kalu v zemědělství a v modro-zelené infrastruktuře měst v podobě pomocné půdní látky nebo biocharu.

15:00     Předpokládaný konec semináře, udělení certifikátů za absolvování semináře

Vodojemy (kurz rozšířený o biologickou problematiku) – kurz CŽV

Datum a místo

kurz zrušen a přeložen na podzim 2023 (o přesném termínu vás budeme informovat) 20.04.2023 (9-17 hod.)

místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00 Brno (místnost bude upřesněna)

Cena

3 500 Kč bez DPH

(cena zahrnuje studijní materiály, drobné občerstvení a oběd)

Lektor

doc. Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.
doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D. (host z VŠCHT ÚTVP Praha)

Anotace

Jednodenní odborný kurz z oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou, zaměřený speciálně na vodojemy a rozšířený o biologickou problematiku.

Část Vodojemy:

 • Vodojem jako objekt
 • Funkce a druhy vodojemů
 • Umístění vodojemů
 • Objem vody ve vodojemech, funkční hladiny
 • Konstrukce a výstavba vodojemů
 • Požadavky na vnitřní prostory vodojemů, armaturní komora, manipulační komora
 • Trubní vystrojení vodojemů a další vybavení

Navazující část biologická problematika:

 • Legislativní požadavky na kvalitu vody vs. zjištění závad na síti, co nám ukazatele indikují a na co se případně zaměřit (metody detekce, specifikace entit, rizikovost)
 • Biologické aspekty související s nedodržováním zásad správné obsluhy a provozu VDJ (indikátorové organismy a částice), příklady z praxe
 • Postup monitoringu stavu objektu VDJ v širším kontextu, na co se zaměřit a jak vzorky odebírat (vzorky vod a stěrů, případně spady, celkové posouzení stavu objektů při odběrech), příklady z praxe
 • Hodnocení zjištění v rámci posouzení stavu objektu a nálezů z odebraných vzorků (návod ke zpracování vzorků, interpretace, návrh na Protokol, archivace)
 • Využití výsledků k optimalizaci správného provozu VDJ

Kurz je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, projektantům a dodavatelům technologií zařízení využívaných při zásobování pitnou vodou a široké odborné veřejnosti. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.

Přihláška

Úprava vody III. – rozšířený kurz – kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo

kurz zrušen – o novém temínu vás budeme informovat 13.04.2023 (9-15 hod.)

místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00 Brno (místnost bude upřesněna)

Cena

2 900 Kč bez DPH

(cena zahrnuje studijní materiály, drobné občerstvení a oběd)

Lektor

doc. Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Anotace

Jednodenní rozšiřující kurz v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků ve vodním hospodářství na téma úprava vody. Kurz volně navazuje na základní kurzy (Úprava vody v kostce, Úprava vody dvoudenní) a věnuje se spíše technologické stránce věci. Jsou probírány jednotlivé vlastnosti a polutanty ve vazbě na technologii úpravy vody. Osnova kurzu: pitné voda, její kontrola, nové polutanty; podklady pro návrh úpravny vody; tvrdost vody, vápenato-uhličitanová rovnováha, pH, KNK, ZNK, organické látky, mikropolutanty; membránové procesy, aktivní uhlí a další progresívní technologie úpravy vody; různé typy surové vody; schéma technologické linky, konkrétní příklady.

Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.

Přihláška

 

Stokování a vybrané výpočty ve stokování – kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo

14.04.2023 (9-15 hod.)

místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00 Brno (místnost Z/401 – IV.patro)

Cena

2 900 Kč (osvobozeno od DPH)

(cena zahrnuje studijní materiály, drobné občerstvení a oběd)

Lektor

doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Anotace

Jednodenní odborný kurz z oblasti výpočtů ve stokování.

Program:

Blok I.

 • Základní hydraulika stokových sítí
 • Výpočty návrhových průtoků odpadních vod
 • Dimenzování stok, hydraulická návrhová kritéria
 • Výpočtové postupy pro dimenzování stokových sítí

Blok II.

 • Vybrané výpočty – navrhování objektů na stokové síti
 • Odlehčovací komory
 • Retenční nádrže
 • Čerpací stanice odpadních vod
 • Výpočty z oblasti zasakování
 • Vybrané výpočty z oblastí sanací a výstavby stokových sítí

Blok III.

 • Městské srážkoodtokové modely
 • Hydraulický návrhový model stokové sítě SWMM – Storm Water  Management Model – popis, základní tvorba hydraulického modelu

Kurz je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, projektantům a široké odborné vodařské veřejnosti. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.

Na tento kurz je nutné vzít si s sebou kalkulačku s pokročilými funkcemi. Pokud bude možné, tak i notebook, který vám práci usnadní.

Přihláška

 

Úprava bazénových vod – kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo

z důvodu nenaplnění kapacity je kurz zrušen 19.05.2023 (9-15 hod.)

místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00 Brno (místnost bude upřesněna)

Cena

2 900 Kč bez DPH

(cena zahrnuje studijní materiály, drobné občerstvení a oběd)

Lektor

Ing. Renata Biela, Ph.D.

doc. Ing. Milan Látal, CSc.

Anotace

Seminář se zabývá technologickými procesy recirkulačních úpraven bazénových vod, jako jsou mechanické předčištění, koagulační a náplavná filtrace, sorpce, dezinfekce a rovněž se věnuje legislativním požadavkům na jakost bazénových vod.

Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.

Program

8:30 – 9:00 Registrace na seminář

9:00 – 10:30 Technologie úpravy bazénových vod (Ing. Biela)

Recirkulační úpravna, recirkulační množství vody, mechanické předčištění, koagulační filtrace, náplavná filtrace, sorpce a další.

10:30 – 11:00 Přestávka (káva, občerstvení)

11:00 – 12:30 Dezinfekce bazénových vod (doc. Látal)

Chlorace, ozonizace, UV záření, pokročilé oxidační technologie a další metody dezinfekce.

12:30 – 13:30 Přestávka (oběd)

13:30 – 14:30 Legislativní požadavky na bazénové vody (Ing. Biela)

Vyhláška 238/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů, požadavky uživatelů bazénů.

14:30 Předpokládaný konec semináře, udělení certifikátů za absolvování semináře

Přihláška