Odborná exkurze předmětu NPA020 – aktuální informace 09/2022

Výuka předmětu NPA020 se uskuteční ve dnech 19. – 23. 9. 2022 po jižní Moravě (oblast Znojemsko)

Sraz účastníků je v pondělí 19. 9. v 7:30 hodin u fakulty (Žižkova 17, Brno). Doprava autobusem zajištěna, odjezd 8:00 hodin. Předběžný návrat je naplánován 23. 9. kolem 12. hodiny.

Informace k ubytování: ubytování zajištěno po celý týden v HOTELU SOBOL vranovská pláž https://www.hotelsobol.cz/. V tomto termínu již hotel nebude vytápěn. Ručníky s sebou.

Informace ke stravování: každý den jsou zajištěny snídaně. Obědy a večeře individuálně v rámci denního programu odborné exkurze (v pondělí oběd zajištěn).

Pro pondělní dopolední program je nutná pevná obuv a dlouhé kalhoty (návštěva slévárny).

Jiná výuka v týdnu od 19.9. do 23.9. neprobíhá.

V případě dotazů podá informace doc. Ing. Petr Hluštík, Ph.D., garant předmětu

(kontakt: hlustik.p@fce.vutbr.cz, mobil: 736 215 657)

Implementace patentované technologie VUT v Brně do provozu tlakové stokové sítě obce Velký Valtinov

V květnu 2022 byla v rámci spolupráce mezi Ústavem vodního hospodářství obcí Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně a společností PRESSKAN System, a.s. do provozu tlakové kanalizace obce Velký Valtinov navržena technologie pro automatizované proplachování tlakové kanalizace, která je chráněna evropským patentem č.: EP3263786B1. Jedná se o inovativní technologické řešení, které bylo vyvinuto na Vysokém učení technickém v Brně. Licenci pro jeho využívání zakoupila společnost PRESSKAN System, a.s. Jedná se o první velikou tlakovou stokovou síť v ČR, kde byl tento patentovaný systém řízení čerpadel navržen. Technologie je koncipována tak, že účinně brání zanášení potrubí tlakových stok sedimentem z odpadní vody a jejich postupnému ucpávání.

 

Nový vynález – automatické mobilní zařízení pro realizaci řízeného proplachování vodovodních sítí veřejných vodovodů

V letech 2019 až 2021 byl na Ústavu vodního hospodářství obcí Fakulty stavební VUT v Brně řešen výzkumný projekt TAČR Zéta II. č.: TJ02000017 s názvem „Automatizace řízeného proplachování vodovodních sítí“, jehož výsledkem je vynález automatického mobilního zařízení, které je určeno pro realizaci řízeného proplachování vodovodních sítí veřejných vodovodů. Unikátní vlastností toho vynálezu je schopnost provádět řízené proplachy vodovodního potrubí zcela autonomně dle předem definované instrukce, přičemž je ošetřeno riziko vzniku nežádoucího hydraulického rázu v potrubí a také je minimalizována chyba obsluhy. Zařízení je uzpůsobeno k tomu, aby dokázalo spolehlivě a dostatečně rychle reagovat na změny hydrodynamického tlaku v potrubí a regulovat průtok vody, která se vypouští během proplachu z vodovodního hydrantu tak, že dojde k efektivnímu odstranění jemných nezpevněných sedimentů z úseku proplachovaného potrubí, nedojde k nežádoucímu poklesu tlaku v síti pod definovanou mez a nedojde k plýtvání pitnou vodou. Spotřeba vody, která se k proplachu použije, je tak minimalizována. Na tento vynález byl v roce 2021 získán užitný vzor s názvem „Mobilní zařízení pro bezpečné proplachování potrubí vodovodní sítě“ č. 34892. Následně byl v roce 2022 získán národní patent s názvem „Způsob bezpečného proplachování potrubí vodovodní sítě a mobilní zařízení pro bezpečné proplachování potrubí vodovodní sítě“ č. 309183 a současně byla podána přihláška k získání evropského patentu. V roce 2021 byla uzavřena licenční smlouva mezi vlastníkem patentu VUT v Brně a nabyvatelem licence, kterým je společnost VODA BRNO, s.r.o., která bude toto zařízení vyrábět a distribuovat na trh. V rámci licenčních ujednání byl prodán nejen užitný vzor, ale také národní patent i budoucí evropský patent, přičemž nabyvatel licence se zavázal k financování procesu získání evropského patentu i provedení činností, které jsou k tomuto cíli nezbytné. Vyvinuté zařízení je určeno provozovatelům vodárenských společností, kterým umožní efektivní údržbu vodovodních sítí.

Původci vynálezu jsou Ing. Jan Ručka, Ph.D., Ing. Markéta Rajnochová a Ing. Tomáš Sucháček, Ph.D.

Zákaz kouření a zákaz používání elektronických cigaret

S účinností od 1. 11. 2018 dochází k úplnému zákazu kouření a zákazu používání elektronických cigaret v celém areálu FAST VUT, tedy v budovách i na volných prostranstvích mezi budovami.

V textu níže jsou uvedeny nejpodstatnější informace dle příslušných zákonů a dalších norem:

Zákoník práce zák. č.  262/2006 Sb.

Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance

  1. Zaměstnavatel je povinen

l) Zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích stanoveného zvláštními právní předpisy – zákon č. 65/2017 Sb.

Zákon č. 65/2017 Sb.

  1. Zakazuje se kouřit

f) ve škole a školském zařízení

Rozhodnutí děkana č. 4/2014 – Provozní řád areálu FAST VUT v Brně

  1. Článek 9 – Obecná ustanovení

1) Dodržování „Provoz. řádu areálu …..“  je závazné pro všechny zaměstnance a studenty fakulty, nájemce a případné další uživatele areálu fakulty.

4) V prostorách areálu fakulty užívaných fakultou platí zákaz kouření (mimo míst k tomu určených) a zákaz vnášení a požívání alkoholu a jiných návykových látek.

POZN: V areálu fakulty nejsou určená/vymezená místa pro kouření (ze zákona musí být stavebně oddělená)