WaterRisk.cz – Analýza rizik veřejných vodovodů – školení pro práci v aplikaci pro začátečníky (prostřednictvím platformy Google Meet)

Datum a místo

15.06.2023 (9-11 hod.)

Školení bude probíhat prostřednictvím platformy Google Meet. Den před školením bude všem přihlášeným účastníkům rozeslán link pro připojení do kurzu.

Cena

zdarma

Lektor

 Ing. Jan Ručka, Ph.D.

Anotace

Kurz pro zaškolení v aplikaci WaterRisk.cz, která je určena pro analýzu rizik veřejných vodovodů. Kurz je určen začínajícím uživatelům, kteří se chtějí zaškolit pro používání softwaru.

V rámci kurzu bude prezentován celý postup od založení nového projektu až po definici nápravných opatření a export finální zprávy do PDF. Účastníci nepotřebují kameru, pouze mikrofon, pokud budou chtít klást dotazy.

Registrace prostřednictvím níže uvedené přihlášky.

Přihláška

 

Nové trendy v navrhování a údržbě vodovodní sítě – odborný seminář

podrobnější informaceDatum a místo

16.05.2023 (8:50-15 hod.)

místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00 Brno (II. patro, místnost Z240)

Cena

2 000 Kč (osvobozeno od DPH) – v ceně je zahrnuto drobné občerstvení a poznámky k prezentacím v tištěné podobě. Přihlášení probíhá přes on-line přihlášku (viz níže).

Studenti FAST VUT v Brně zdarma do naplnění kapacity sálu. Závazné přihlášky studentů FAST přijímáme na e-mail: jana.bilovska@vut.cz. V e-mailu uvádějte studijní program a specializaci, přihlášky odesílejte přes oficiální fakultní studentský e-mail.

Lektor

Ing. Jan Ručka, Ph.D.

Ing. Zdeněk Jaroš, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Znojmo, člen sdružení SOVVI

Anotace

Odborný seminář pořádají: Fakulta stavební VUT v Brně a Sdružení obcí, vlastníků vodohospodářské infrastruktury SOVVI.

Seminář bude sestávat ze tří bloků, které budou tematicky zaměřeny na problematiku jakosti pitné vody ve vodovodní síti s akcentem na údržbu, řízené proplachování a nové trendy v navrhování vodovodních sítí.

V letech 2019 až 2022 byl vypracován generální plán pro rozvoj vodovodní sítě Skupinového vodovodu  města Znojma (SV Znojmo), jehož základem je velmi přesný hydraulický model. Součástí práce byla také studie dopadů sucha a snižující se spotřeby pitné vody na vodovodní síť. V návaznosti na výsledky této studie byla v rámci generelu vypracována koncepce, která mění architekturu vodovodní sítě v centru města Znojma poměrně zásadním způsobem. První blok semináře tedy bude věnován prezentaci výsledků studie, která analyzovala dopad sucha a změny klimatu na SV Znojmo. Druhá část semináře bude věnována opatřením a nové architektuře vodovodu, která byla v rámci generelu vytvořena. Třetí blok semináře bude  zaměřen na problematiku řízeného proplachování potrubí vodovodních sítí. Bude prezentován vliv proplachu na vodovod, správná praxe, metodický návod pro provedení a bude představeno nové zařízení, které se k proplachování používá – proplachovací robot.

Seminář je určen (1) provozovatelům vodovodních sítí, kterým představí komplexní řešení budoucího přístupu k udržení požadované jakosti pitné vody ve vodovodní síti, (2) projektantům, kteří se zde dozví motivaci a zásady pro nový, jiný přístup při navrhování vodovodních sítí; (3) studentům FAST VUT v Brně.

ČKAIT : seminář bude akreditován ČKAIT (1b), účastníci dostanou potvrzení o absolvování kurzu.

Jedna z možností parkování : Upozorňujeme, že parkoviště na rohu ulic Šumavská a Veveří je mimo provoz. K parkování můžete využít např. parkovací dům Rooseveltova https://www.jd-parking.cz/cenik-parkovneho 

Program semináře : viz příloha

Přihláška

 

Přílohy

Nové trendy ve zpracování čistírenských kalů – kurz celoživotního vzdělávání

 

Z technických důvodů je kurz přeložen na podzim r. 2023, plánovaný termín bude zveřejněn během února-března r. 2023. 09.02.2023 (9-15 hod.)

místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00 Brno (místnost bude upřesněna)

Cena

2 900 Kč bez DPH

(cena zahrnuje studijní materiály, drobné občerstvení a oběd)

Lektor

prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA

Ing. Tomáš Chorazy, Ph.D.

Ing. Jan Ševčík, Ph.D.

Ing. Jakub Raček, Ph.D.

Anotace

Seminář je zaměřen na technologie zpracování čistírenských kalů, národní a evropskou legislativu, technologie sušení čistírenského kalu a materiálovou transformaci čistírenských kalů. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.

Program

8:30 – 9:00      Registrace na seminář

9:00 – 10:00    Úvod do problematiky zpracování čistírenských kalů

Zdroje kalu, zahušťování, stabilizace, odvodňování a finální likvidace čistírenských kalů. Základní bilanční výpočty.

10:00 – 11:00 Národní a evropská legislativa vztahující se k čistírenským kalům

Povinnosti vyplývající ze zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech (včetně požadavku na program použití kalů), vyhlášky MŽP č. 8/2021 Sb. o katalogu odpadů; vyhlášky MŽP č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady

Směrnice EU o čistírenských kalech č. 86/278

11:00 – 11:30  Přestávka (káva, občerstvení)

11:30 – 12:30  Technologie sušení čistírenských kalů

Důvody, proč kal sušit, dělení sušáren čistírenských kalů dle funkčního principu, detailnější zaměření na solární a pásové sušárny, dimenzování sušáren, periferie sušících linek, možnosti nakládání s vysušeným kalem, shrnutí aktuální situace na českém trhu a popis vybraných realizovaných projektů.

12:30 – 13:30  Přestávka (oběd)

13:30 – 15:00  Materiálová transformace čistírenských kalů

Finální zpracování čistírenského kalu prostřednictvím technologií: pyrolýza, torrefakce, spalování. Možnosti využití upraveného čistírenského kalu v zemědělství a v modro-zelené infrastruktuře měst v podobě pomocné půdní látky nebo biocharu.

15:00     Předpokládaný konec semináře, udělení certifikátů za absolvování semináře

Vodovodní přípojky – kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo

22.06.2023 (9-15 hod.)

místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00 Brno (místnost Z/401, IV. patro)

Cena

2 700 Kč osvobozeno od DPH (v ceně je zahrnuto občerstvení, oběd a studijní materiály)

Lektor

doc. Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Anotace

Jednodenní odborný kurz z oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou, zaměřený speciálně na vodovodní přípojky: definice, legislativní otázky, povinnosti vlastníka přípojky a provozovatele vodovodu, technické řešení přípojek, dimenzování, provozování, údržba a opravy, možnosti úpravy vody na přípojce.

Kurz je určen především projektantům, referentům stavebních úřadů, dodavatelům technologií zařízení využívaných při zásobování pitnou vodou a široké odborné veřejnosti. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.

Přihláška

 

 

Vodojemy – kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo

kurz zrušen a přeložen na podzim 2023 (o přesném termínu vás budeme informovat) 20.04.2023 (9-15 hod.)

místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00 Brno (místnost bude upřesněna)

Cena

2 900 Kč bez DPH

(cena zahrnuje studijní materiály, drobné občerstvení a oběd)

Lektor

doc. Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Anotace

Jednodenní odborný kurz z oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou, zaměřený speciálně na vodojemy:

 • Vodojem jako objekt
 • Funkce a druhy vodojemů
 • Umístění vodojemů
 • Objem vody ve vodojemech, funkční hladiny
 • Konstrukce a výstavba vodojemů
 • Požadavky na vnitřní prostory vodojemů, armaturní komora, manipulační komora
 • Trubní vystrojení vodojemů a další vybavení

Kurz je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, projektantům a dodavatelům technologií zařízení využívaných při zásobování pitnou vodou a široké odborné veřejnosti. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.

Přihláška

 

 

Vodojemy (kurz rozšířený o biologickou problematiku) – kurz CŽV

Datum a místo

kurz zrušen a přeložen na podzim 2023 (o přesném termínu vás budeme informovat) 20.04.2023 (9-17 hod.)

místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00 Brno (místnost bude upřesněna)

Cena

3 500 Kč bez DPH

(cena zahrnuje studijní materiály, drobné občerstvení a oběd)

Lektor

doc. Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.
doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D. (host z VŠCHT ÚTVP Praha)

Anotace

Jednodenní odborný kurz z oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou, zaměřený speciálně na vodojemy a rozšířený o biologickou problematiku.

Část Vodojemy:

 • Vodojem jako objekt
 • Funkce a druhy vodojemů
 • Umístění vodojemů
 • Objem vody ve vodojemech, funkční hladiny
 • Konstrukce a výstavba vodojemů
 • Požadavky na vnitřní prostory vodojemů, armaturní komora, manipulační komora
 • Trubní vystrojení vodojemů a další vybavení

Navazující část biologická problematika:

 • Legislativní požadavky na kvalitu vody vs. zjištění závad na síti, co nám ukazatele indikují a na co se případně zaměřit (metody detekce, specifikace entit, rizikovost)
 • Biologické aspekty související s nedodržováním zásad správné obsluhy a provozu VDJ (indikátorové organismy a částice), příklady z praxe
 • Postup monitoringu stavu objektu VDJ v širším kontextu, na co se zaměřit a jak vzorky odebírat (vzorky vod a stěrů, případně spady, celkové posouzení stavu objektů při odběrech), příklady z praxe
 • Hodnocení zjištění v rámci posouzení stavu objektu a nálezů z odebraných vzorků (návod ke zpracování vzorků, interpretace, návrh na Protokol, archivace)
 • Využití výsledků k optimalizaci správného provozu VDJ

Kurz je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, projektantům a dodavatelům technologií zařízení využívaných při zásobování pitnou vodou a široké odborné veřejnosti. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.

Přihláška

Ztráty vody ve veřejných vodovodech – kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo

KURZ ODLOŽEN – o vypsání nového termínu vás budeme co nejdříve informovat 16.03.2023 (9-13 hod.)

místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00 Brno (místnost bude upřesněna)

ÚČASTNÍKŮM KURZU BUDOU DEN PŘED KURZEM ZASLÁNY E-MAILEM MATERIÁLY VE FORMÁTU PDF. MATERIÁLY SI MŮŽETE VYTISKNOUT A PŘINÉST S SEBOU NA KURZ NEBO MŮŽETE BĚHEM KURZU POUŽÍVAT VLASTNÍ NOTEBOOK (záleží na vašich preferencích).

Cena

2 880 Kč bez DPH

(cena zahrnuje studijní materiály ve formátu pdf a drobné občerstvení)

Lektor

doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.

Anotace

Základní jednodenní kurz zaměřený na ztráty vody ve veřejných vodovodech.

Nová evropská direktiva pro pitnou vodu stanovuje požadavek i na vykazování ztrát vody s doporučením používat ukazatel ILI (Infrastructure Leakage Index). Předmětem kurzu jsou způsoby bilančního vykazování ztrát vody včetně doporučeného způsobu vykazování dle IWA (International Water Association), aktuálně používané ukazatele ztrát vody včetně ILI, kategorie hodnocení ILI a aktuální návrh nové připravované ČSN 75 5020 Vykazování ztrát pitné vody z vodovodů. V druhé části kurzu bude prezentován přehled nejnovějších technických prostředků a technologii pro vyhledávání a lokalizaci úniků vody z veřejných vodovodů.

Blok I  Ztráty vody

 • Základní terminologie – bilanční vykazování
 • Základní ukazatele ztrát vody, metody jejich stanovení
 • Infrastructure Leakage Index – ILI
 • Vliv tlakových poměrů na ztráty vody
 • Minimální noční průtoky
 • Ekonomické aspekty ztrát vody

Blok II  Technické prostředky pro lokalizaci úniků

 • Monitoring sítě – Smart Metering
 • Dataloggery
 • Korelátory
 • Půdní mikrofony
 • Smartball
 • Trasovací plyn
 • Satelitní vyhledávání úniků
 • UFR

Kurz je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, pracovníkům projekce, státní a municipální samosprávy, vlastníkům vodohospodářské infrastruktury a široké odborné veřejnosti. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.

Přihláška

Hydraulická analýza vodovodu – využití aplikace Epanet

Datum a místo

KURZ ODLOŽEN. O vypsání nového termínu vás budeme informovat. 24.03.2023 (9-15 hod.) 

místo konání: Brno, Žižkova 17, Fakulta stavební VUT v Brně (místnost Z/308, III. patro)

Cena

2 900 Kč bez DPH

(cena zahrnuje studijní materiály, drobné občerstvení, oběd)

Lektor

doc. Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Anotace

Jednodenní odborný kurz v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků ve vodním hospodářství je zaměřený na problematiku zásobování pitnou vodou z veřejných vodovodů – hydraulická analýza vodovodní sítě s využitím aplikace Epanet. Kurz poskytne základní přehled metod a postupů matematického modelování hydraulických poměrů na vodovodní síti, bude prezentován postup tvorby modelu vodovodní sítě a následně statické i kvazi-dynamické analýzy. V závěrečné části budou účastníci zpracovávat cvičnou analýzu na příkladu.

Přihláška

 

 

Úprava vody I. a II.- dvoudenní kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo

Z důvodu nenaplnění kapacity kurzu bude kurz odložen. O novém termínu vás budeme informovat na této stránce.  30.03. a 31.03.2023 (9-15 hod.)  

místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00  Brno (místnost bude upřesněna)

Lektor

doc. Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Cena

5 500 Kč bez DPH (v ceně je zahrnuto občerstvení, oběd a studijní materiály)

Anotace

Základní 2denní kurz z oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou (rozšířená verze jednodenního kurzu Úprava vody v kostce)

 1. Seminář – Úprava vody I.
  1. Požadavky na kvalitu surové a pitné vody, legislativní požadavky, přehled procesů úpravy vody
  2. Zdroje pitné vody, jímání vody
  3. Úpravny vody bez separačního stupně, odkyselování, hygienické zabezpečení vody
 2. Seminář – Úprava vody II.
  1. Předúprava vody, koagulace
  2. Oxidace, sedimentace, filtrace
  3. Chemické a kalové hospodářství úpraven vody

Popis

Dvoudenní odborný kurz v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků ve vodním hospodářství je zaměřený na problematiku zásobování pitnou vodou z veřejných vodovodů – zdroje a úpravu vody. Kurz poskytne základní přehled metod a postupů pro navrhování a provozování úpraven vod veřejných systémů zásobování vodou. Je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, zejména těm, kteří nemají příslušné odborné vodohospodářské vzdělání, pracovníkům projekce, dodavatelům armatur, tvarovek, trubních materiálů, čerpadel, úpravárenských technologií a zařízení využívaných při zásobování pitnou vodou a široké odborné veřejnosti. Kurz probíhá ve 2 samostatných jednodenních seminářích, každý seminář je zakončen testem. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.

Přihláška