Sanace stokových sítí a kanalizačních přípojek – dvoudenní kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo

10.-11.11.2022 (9-15 hod.)

místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00 Brno 

Cena

5 400 Kč bez DPH

(cena zahrnuje studijní materiály, drobné občerstvení a oběd)

Lektor

doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Anotace

Dvoudenní odborný kurz z oblasti sanace stokových sítí a kanalizačních přípojek. Jedná se o kurz, který je zaměřen na problematiku oprav, renovací a obnovy stokových sítí.

Program:

 1. den
 • Úvod – normy a předpisy.
 • Poruchy na stokových sítích – příčiny vzniku poruch a dopady na funkčnost.
 • Průzkum stokových sítí – identifikace poruch a zatřídění dle ČSN EN 13 508.
 • Stanovení stavebně-technického stavu stok a objektů na stokové síti. Postupy a měření pro posouzení stavebně-technického stavu potrubí a šachet, destruktivní a nedestruktivní zkoušky.
 • Dopady sanace na hydrauliku stokové sítě.
 • H2S (sulfan, sirovodík) – vznik, měření, kritické hodnoty, dopady biogenní síranové koroze na betonové a ŽB kanalizační konstrukce, návrhy řešení.
 1. den
 • Sanační technologie – rozdělení.
 • Oprava stok a šachet – technologie, materiály a postupy oprav.
 • Renovace stok a šachet – technologie, materiály a postupy renovací.
 • Obnova stok a šachet – technologie, materiály a postupy.
 • Kontrola při provádění sanačních technologií – stavební dozor, požadavky, doporučení.
 • Porovnání vybraných sanačních postupů. Technické parametry vybraných materiálů používaných při sanacích.
 • Vybrané výpočty potřebné pro návrh sanačních technologií.

Kurz je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, projektantům a dodavatelům sanačních technologií pro stokové sítě a široké odborné veřejnosti. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.

Přihláška

Stokování a ČOV – dvoudenní kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo

24.-25.11.2022 (9-15 hod.)

místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00 Brno (místnost Z/401, IV. patro)

Cena

5 400 Kč bez DPH

(cena zahrnuje studijní materiály, drobné občerstvení a oběd)

Lektor

doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D. (1. den)

doc. Ing. Petr Hluštík, Ph.D. (2.den)

Anotace

Kurz je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, projektantům a dodavatelům v této oblasti a široké odborné veřejnosti. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.

Program prvního dne:

Základy z oblasti stokování, problematika navrhování a provozování stokových sítí.

 • Úvod – normy a předpisy.
 • Principy navrhování stokových sítí
 • Gravitační stoková síť, objekty na stokové síti (čerpací stanice, OK, …)
 • Tlaková a podtlaková stoková síť
 • Nakládání s dešťovými vodami
 • Modrozelená infrastruktura

Program druhého dne:

Zaměřeno na čistírny odpadních vod z obcí do 5000 EO. Základní přehled o mechanicko–biologických procesech čištění odpadních vod, zejména pak zaměření na:

 • technické a právní předpisy v oblasti čištění odpadních vod,
 • návrhové parametry čistíren odpadních vod:  hydraulické a látkové zatížení ČOV, stanovení EO,
 • základní princip objektů v jednotlivých stupních čištění: mechanické předčištění, mechanické čištění, biologické čištění, kalové hospodářství.

 

Přihláška

Implementace patentované technologie VUT v Brně do provozu tlakové stokové sítě obce Velký Valtinov

V květnu 2022 byla v rámci spolupráce mezi Ústavem vodního hospodářství obcí Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně a společností PRESSKAN System, a.s. do provozu tlakové kanalizace obce Velký Valtinov navržena technologie pro automatizované proplachování tlakové kanalizace, která je chráněna evropským patentem č.: EP3263786B1. Jedná se o inovativní technologické řešení, které bylo vyvinuto na Vysokém učení technickém v Brně. Licenci pro jeho využívání zakoupila společnost PRESSKAN System, a.s. Jedná se o první velikou tlakovou stokovou síť v ČR, kde byl tento patentovaný systém řízení čerpadel navržen. Technologie je koncipována tak, že účinně brání zanášení potrubí tlakových stok sedimentem z odpadní vody a jejich postupnému ucpávání.

 

Nový vynález – automatické mobilní zařízení pro realizaci řízeného proplachování vodovodních sítí veřejných vodovodů

V letech 2019 až 2021 byl na Ústavu vodního hospodářství obcí Fakulty stavební VUT v Brně řešen výzkumný projekt TAČR Zéta II. č.: TJ02000017 s názvem „Automatizace řízeného proplachování vodovodních sítí“, jehož výsledkem je vynález automatického mobilního zařízení, které je určeno pro realizaci řízeného proplachování vodovodních sítí veřejných vodovodů. Unikátní vlastností toho vynálezu je schopnost provádět řízené proplachy vodovodního potrubí zcela autonomně dle předem definované instrukce, přičemž je ošetřeno riziko vzniku nežádoucího hydraulického rázu v potrubí a také je minimalizována chyba obsluhy. Zařízení je uzpůsobeno k tomu, aby dokázalo spolehlivě a dostatečně rychle reagovat na změny hydrodynamického tlaku v potrubí a regulovat průtok vody, která se vypouští během proplachu z vodovodního hydrantu tak, že dojde k efektivnímu odstranění jemných nezpevněných sedimentů z úseku proplachovaného potrubí, nedojde k nežádoucímu poklesu tlaku v síti pod definovanou mez a nedojde k plýtvání pitnou vodou. Spotřeba vody, která se k proplachu použije, je tak minimalizována. Na tento vynález byl v roce 2021 získán užitný vzor s názvem „Mobilní zařízení pro bezpečné proplachování potrubí vodovodní sítě“ č. 34892. Následně byl v roce 2022 získán národní patent s názvem „Způsob bezpečného proplachování potrubí vodovodní sítě a mobilní zařízení pro bezpečné proplachování potrubí vodovodní sítě“ č. 309183 a současně byla podána přihláška k získání evropského patentu. V roce 2021 byla uzavřena licenční smlouva mezi vlastníkem patentu VUT v Brně a nabyvatelem licence, kterým je společnost VODA BRNO, s.r.o., která bude toto zařízení vyrábět a distribuovat na trh. V rámci licenčních ujednání byl prodán nejen užitný vzor, ale také národní patent i budoucí evropský patent, přičemž nabyvatel licence se zavázal k financování procesu získání evropského patentu i provedení činností, které jsou k tomuto cíli nezbytné. Vyvinuté zařízení je určeno provozovatelům vodárenských společností, kterým umožní efektivní údržbu vodovodních sítí.

Původci vynálezu jsou Ing. Jan Ručka, Ph.D., Ing. Markéta Rajnochová a Ing. Tomáš Sucháček, Ph.D.