Moje první stáž

Během studia na vysoké škole v 5. ročníku na VUT (obor Vodní hospodářství obcí) jsem měla příležitost se přihlásit na odbornou stáž, která se měla konat na Brněnských vodárnách a kanalizacích v Brně. Myšlenka budoucí práce na vodárnách
se mi už v té době líbila, a tak jsem neváhala a přihlásila se. Odbornou stáž jsem absolvovala se spolužáky Honzou a Verčou.

V prvních dnech jsme se seznámili s vedením vodáren, především s vedoucím kanalizační sekce panem Ing. Habrem, který se s velkou ochotou ujal role „vedoucího“ odborné stáže a po celou dobu stáže nás doprovázel. Poté jsme
se seznamovali se strukturou společnosti, abychom získali přehled o tom, co se vlastně všechno provádí a odehrává na vodárnách v městě Brně. Následující sekce se týkala návštěv a exkurzí různých vodohospodářských objektů. Naše exkurze probíhaly každý pátek po dobu dvou měsíců. První exkurze byla na čistírně odpadních vod v Modřicích. Po krátké prezentaci jsme si prošli celou čistírnu za doprovodu pana
Ing. Hricha, technologa čistírny. Díky malé skupince, které se věnovali dva odborníci, jsme se dozvěděli a viděli spoustu nových věcí. Nejzajímavějším objektem prohlídky byla vymontovaná obrovská hřídel sloužící k vysoušení kalu, která byla po mnoha letech demontována a opravována. Dalším velkým navštíveným objektem byla úpravna vody ve Švařci a vodojem v Čebíně – jeden z nejvýznamnějších objektů
na přivaděči pitné vody pro město Brno. V následujících dnech jsme viděli další objekty, například retenční nádrž na Jeneweinově, provozní středisko Hády nebo prameniště v Březové nad Svitavou. V rámci různých exkurzí jsme měli možnost poznat zaměstnance vodáren, kteří nám pokaždé velmi ochotně ukázali a vysvětlili náplň
své práce. To nám dalo možnost pochopit aspoň z části, jak vlastně celá společnost funguje a co všechno vlastně provozování vodovodů a kanalizací obnáší. Na závěr naší stáže jsme si vybrali téma a zpracovali projekt dle seznamu aktuálních problematik řešených BVK. Například mým úkolem bylo zpracovat a nastínit postup pro přípravu
a realizaci řízeného proplachu vodovodní sítě v městské části Brno – Ivanovice.

Na stáži velmi oceňuji množství navštívených významných vodohospodářských objektů, kterými infrastruktura v městě Brně disponuje a které jen tak člověk neuvidí. Mimo návštěvy objektů v „terénu“ jsme se také dostali na různá jednání, jichž
se zaměstnanci BVK účastní – například jedno z mnoha jednání týkající se nového Brněnského vlakového nádraží.

Zpětně vidím v absolvování odborné stáže skvěle strávený čas, množství získaných zkušeností a důležitých kontaktů v našem oboru. Oceňuji úsilí všech, kteří se podíleli na tom, aby tato stáž mohla proběhnut, především děkuji vyučujícím z ÚVHO.

Ing. Kateřina Tranová, diplomantka-absolventka ÚVHO

Vodárenský technik vodovodních a kanalizačních sítí

Ústav vodního hospodářství obcí je držitelem akreditace MŠMT pro vzdělávací program „Vodárenský technik vodovodních a kanalizačních sítí“.

Rozsah

120 vyučovacích hodin (15 výukových dnů)

Datum a místo

Brno, Fakulta stavební VUT v Brně

termín výuky:  léto 2018

Garant

Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Anotace

Absolvent kurzu získá kvalifikaci pro provozování, správu a rozvoj vodovodů nebo kanalizací, bude oprávněn vykonávat funkci odborného zástupce provozovatele vodovodu nebo kanalizace, jež jsou využívány trvale nejvýše 5000 fyzickými osobami v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.

Absolvent si osvojí znalosti z oboru vodárenství, stokování, čištění odpadních vod, a to v úrovni schopností provozování, správy a rozvoje vodovodů a kanalizací. Mezi konkrétní znalosti patří zejména základy hydrauliky těchto systémů, technické řešení jednotlivých součástí, používané materiály pro výstavbu, funkce a význam vybraných objektů, procesy úpravy vody a čištění odpadních vod, funkce čerpací techniky, hygienické zásady, přehled legislativy a další.

Kurz je zakončen zkouškou.  Termín zkoušky bude stanoven po dohodě s účastníky.

Lektoři

Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.

Cena

Cena za kurz v plném rozsahu činí 24.500 Kč bez DPH (zahrnuje i studijní materiály, zkoušku a vydání certifikátu). Cena za kurz je splatná nejpozději jeden den před zahájením kurzu. Uchazeči obdrží výzvu k platbě cca 14 dní před zahájením kurzu.

Přihláška

Uchazeči se přihlašují prostřednictvím on-line formuláře zde.

Kurz bude otevřen v případě přihlášení nejméně 10 uchazečů. O přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu rozhoduje s konečnou platností  vedoucí ústavu.

Odželezování a odmanganování vody – kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo

nový termín 17. 5. 2018 (9-15 hod) (zrušený termín 5. 4. 2018)

místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, Brno – 4. patro, místnost Z401

Cena

2 400 Kč bez DPH

(cena zahrnuje studijní materiály, drobné občerstvení a oběd)

Lektor

Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Anotace

Jednodenní odborný kurz z oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Jedná se o navazující kurz na téma úprava vody, konkrétně zaměřený na procesy odželezování a odmanganování vody, obsahující:

 • Výskyt železa a manganu,
 • chemismus oxidačně-redukčních reakcí,
 • oxidační procesy a činidla,
 • stanovení dávek oxidačních činidel,
 • separační procesy při odželezování a odmanganování,
 • alternativní procesy.

Kurz je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, projektantům a dodavatelům technologií zařízení využívaných při zásobování pitnou vodou a široké odborné veřejnosti. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.

Přihláška

 

 

Vodárenská čerpadla a čerpací stanice – kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo

POZOR změna termínu na 12.4.2018 (9-15 hod) – (z technických důvodů byl původní termín 15.3.2018 přeložen na 12.4.2018)

místo konání: Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, Veveří 331/95, 602 00  Brno, budova A, místnost A138  viz plánek http://www.fce.vutbr.cz/obecne/dislokace/plan_new.asp

Cena

2 400 Kč bez DPH (v ceně je zahrnuto občerstvení, oběd a studijní materiály)

Lektor

Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Anotace

Základní jednodenní kurz z oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

Kurz je zaměřen jednak na teoretické poznatky ohledně čerpací techniky používané ve vodárenství a dále na výpočty prováděné při návrhu čerpacích stanic: Rozdělení čerpadel; Charakteristiky čerpadel dle velikosti specifických otáček; Přizpůsobení čerpadel na provozní podmínky – regulace (škrcení, bypas a FM); Provoz a návrh čerpadel – odbočka na výtlaku (dvě nádrže/vodojemy); Provoz a návrh čerpadel – paralelní provoz (zvýšení množství); Provoz a návrh čerpadel – sériový provoz (zvýšení dopravní výšky); Uvádění hydrodynamických čerpadel do provozu; Konstrukční řešení sacího a výtlačného řadu – armatury vč. doporučení; Ekonomika provozu hydrodynamických čerpadel.

Kurz je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, pracovníkům projekce, dodavatelům armatur, tvarovek, trubních materiálů, čerpadel, úpravárenských technologií a zařízení využívaných při zásobování pitnou vodou a široké odborné veřejnosti. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.

Na tento kurz je nutné vzít si s sebou kalkulačku s pokročilými funkcemi.

Přihláška

 

 

Vodojemy – kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo

19.4.2018 (9-15 hod)

místo konání: Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, Veveří 331/95, 602 00  Brno, budova A, místnost A138

Cena

2400 Kč bez DPH

(cena zahrnuje studijní materiály, drobné občerstvení a oběd)

Lektor

Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Anotace

Jednodenní odborný kurz z oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou, zaměřený speciálně na vodojemy:

 • Vodojem jako objekt
 • Funkce a druhy vodojemů
 • Umístění vodojemů
 • Objem vody ve vodojemech, funkční hladiny
 • Konstrukce a výstavba vodojemů
 • Požadavky na vnitřní prostory vodojemů, armaturní komora, manipulační komora
 • Trubní vystrojení vodojemů a další vybavení

Kurz je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, projektantům a dodavatelům technologií zařízení využívaných při zásobování pitnou vodou a široké odborné veřejnosti. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.

Přihláška

 

 

Úprava vody – kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo

21. a 22.3.2019
vždy 9-15 hod

místo konání: Brno, Žižkova 17, Fakulta stavební VUT v Brně, místnost bude upřesněna

Cena

4900 Kč za dvoudenní kurz

(cena bez DPH)
v ceně je zahrnuto občerstvení, oběd a studijní materiály

Anotace

Základní 2-denní kurz z oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

 1. Seminář – Úprava vody I.
  1. Požadavky na kvalitu surové a pitné vody, legislativní požadavky, přehled procesů úpravy vody
  2. Zdroje pitné vody, jímání vody
  3. Úpravny vody bez separačního stupně, odkyselování, hygienické zabezpečení vody
 2. Seminář – Úprava vody II.
  1. Předúprava vody, koagulace
  2. Oxidace, sedimentace, filtrace
  3. Chemické a kalové hospodářství úpraven vody

Popis

Dvoudenní odborný kurz v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků ve vodním hospodářství je zaměřený na problematiku zásobování pitnou vodou z veřejných vodovodů – zdroje a úpravu vody. Kurz poskytne základní přehled metod a postupů pro navrhování a provozování úpraven vod veřejných systémů zásobování vodou. Je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, zejména těm, kteří nemají příslušné odborné vodohospodářské vzdělání, pracovníkům projekce, dodavatelům armatur, tvarovek, trubních materiálů, čerpadel, úpravárenských technologií a zařízení využívaných při zásobování pitnou vodou a široké odborné veřejnosti. Kurz probíhá ve 2 samostatných jednodenních seminářích, každý seminář je zakončen testem. Účastníci celého kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání. Je možno absolvovat i jediný ze dvou jednodenních seminářů. Přednostně budou akceptovány přihlášky na celý kurz.

Přihláška

 

 

Základní výpočty v dopravě vody – kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo

8.3.2018 (9-15 hod)

místo konání: Brno, Žižkova 17, Fakulta stavební VUT v Brně (místnost bude upřesněna)

Cena

2200 Kč bez DPH (v ceně je zahrnuto občerstvení, oběd a studijní materiály)

Lektor

Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Anotace

Základní jednodenní kurz z oblasti zásobování pitnou vodou.

Základní výpočty v dopravě vody – Základy trubní hydrauliky – tlakové ztráty v potrubí; Potřeba vody; Pracovní bod čerpadla; Akumulační objem vodojemu; Dimenzování vodovodních řadů (schematizace odběrů, zatěžovací stavy, návrh dimenze, posouzení). Kurz se bude skládat z teoretických a praktických bloků, přičemž v rámci praktických bloků budou účastníci počítat cvičné příklady.

Kurz je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, pracovníkům projekce, dodavatelům armatur, tvarovek, trubních materiálů, čerpadel, úpravárenských technologií a zařízení využívaných při zásobování pitnou vodou a široké odborné veřejnosti. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.

Na tento kurz je nutné vzít si s sebou kalkulačku s pokročilými funkcemi.

Přihláška

 

 

Vodovodní přípojky – kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo

1.3.2018 (9-14 hod)

místo konání: Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, Veveří 331/95, 602 00  Brno, budova A, místnost A138  viz plánek http://www.fce.vutbr.cz/obecne/dislokace/plan_new.asp 

Cena

1900 Kč bez DPH

(cena zahrnuje studijní materiály a drobné občerstvení)

Lektor

Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Anotace

Jednodenní odborný kurz z oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou, zaměřený speciálně na vodovodní přípojky: definice, legislativní otázky, povinnosti vlastníka přípojky a provozovatele vodovodu, technické řešení přípojek, dimenzování, provozování, údržba a opravy, možnosti úpravy vody na přípojce.

Kurz je určen především projektantům, referentům stavebních úřadů, dodavatelům technologií zařízení využívaných při zásobování pitnou vodou a široké odborné veřejnosti. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.

Přihláška

 

 

Erasmus v Litvě stál za to

Na úvod musím říci, že nejsem zvlášť velký cestovatel a přihlášku na Erasmus jsem plánovala podat dva roky, než co jsem se k tomu definitivně odhodlala. Nakonec jsem přeci jen v lednu 2016 vyrazila na jeden semestr do Litvy. Už je to nějaký pátek, co jsem se odtamtud vrátila, ale i tak si ještě velice dobře vzpomínám, jak jsem zhruba měsíc před odjezdem na Erasmus stále vymýšlela, jak se z toho vykroutit. Opravdu jsem měla velké obavy, že to sama tak dlouho nezvládnu.

Přiznávám se ale, že všechny moje obavy se rozplynuly snad už druhý den po příjezdu. Bydlela jsem na koleji, kde byli samí erasmáci, na pokoji jsem bydlela s milou Italkou, všude panovala příjemná atmosféra, kterou tvořili nekonfliktní otevření studenti, kteří se přijeli bavit, vzdělávat, poznávat nové lidi a kultury. Brzy jsem si kolem sebe našla okruh lidí, se kterými jsme podnikali různé výlety, vařili jsme si dobroty z našich národních kuchyní a v neposlední řady objevovali krásy denního, večerního i nočního Vilniusu.

Do školy jsem chodila pouze tři dny v týdnu, což znamenalo, že jsem měla dostatek času i na jiné aktivity. Na všechny předměty jsem chodila s litevskými studenty studujícími v angličtině. Ti byli pro mě jedním z mála zklamání, na která jsem v průběhu Erasmu narazila – když jsi zahraniční student, automaticky jsi flákač, kterého nemají rádi, což byla celkem překážka vzhledem k tomu, že náplní většiny předmětů byly skupinové projekty.

Většina lidí nerozumí tomu, proč jsem vyrazila zrovna do Litvy. Já jsem si to taky tak úplně nevysnila, ale když jsem stála před výběrem Litva nebo nic, zvolila jsem Litvu. Nakonec toho absolutně nelituji. Kousek života jsem strávila v zemi, kam jen tak na dovolenou člověk nevyrazí. Litevci jsou vesměs milí lidé, kteří jsou na svůj národ velice hrdí. Je zde překrásná příroda, čistá jezera a nekonečné borové lesy jsou tam vzhledem k poměrně řídkému osídlení prakticky všude. Snažili jsme se procestovat Litvu, dále jsem navštívila lotyšskou Rigu, estonský Tallinn, finské Helsinky, a dokonce ruský Petrohrad a Moskvu.

Kapitolou samou pro sebe je litevské počasí. V zimě tam je naprosto běžně -20 °C, prvních 6 týdnů mého pobytu se sluníčko skrze mraky nezvládlo prodrat ani na chvíli. Ještě na konci dubna tam sněžilo, zatímco na konci května jsme se ve třicetistupňových teplech koupali v Baltském moři. Trošku blázinec, ale mělo to své kouzlo.

V Litvě se platí eurem a je tam zhruba stejně draho jako u nás. Jejich jazyk se nepodobá absolutně ničemu, takže skutečnost, že mladá generace mluví výborně anglicky, je pro cizince naprosto stěžejní.

Na Erasmu jsem si zlepšila angličtinu, poznala spoustu nových lidí, se kterými jsem do teď v kontaktu a se kterými se navštěvujeme, byla jsem v zemích, do kterých bych se asi jen tak nevypravila, naučila jsem se žít sama, poradit si v ledasjaké situaci a nedělat si ze všeho starosti. Kdybych se mohla vrátit v čase a opětovně se rozhodnout, jestli pojedu na Erasmus, jela bych. Jela bych ale mnohem dříve, abych stihla vyrazit ne jenom na jeden semestr, ale na dva, když tu možnost každý student má.

 

Bc. Veronika Hanušová
diplomantka na ÚVHO

Stáž na vodárnách byla velkým zážitkem

Jak je již z nadpisu patrné, v následujících pár řádcích se zmíním o své studijní stáži u společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (BVK a.s.).

Na tuto stáž jsem se dostal přes výběrové řízení ÚVHO spolu se svými dvěma spolužačkami Veronikou a Kateřinou. Nebudu Vám popisovat, co jsme kde jaký den dělali, zkusím to shrnout tak, aby bylo zřejmé, jestli celá stáž měla/neměla smysl.

Jaké bylo mé očekávání a proč jsem do toho vlastně šel?

Nejvíce mě zajímal střet teorie (chceme-li škola) vs. praxe (realita, zaměstnání…). Zároveň jsem však věděl, že jde o první, pilotní ročník spolupráce mezi ÚVHO a BVK a.s. na takovéto úrovni, tudíž jsem byl mírně skeptický k samotnému průběhu. Další co mě zajímalo, i když pouze okrajově, byla finanční odměna podmíněná určitými kritérii.

První co mě velmi mile překvapilo, byl fakt, že s námi všichni pracovníci BVK a.s. od montážních dělníků, až po ředitele jednotlivých divizí jednali jako se sobě rovnými, nesetkal jsem po celou dobu stáží s žádným povýšeným jednáním typu: Á studentíci, tak to jim tady střihnem pérka… Druhým velmi příjemným faktorem byl někdy až přímo rodinný přístup k nám, nastupující generaci odborníků ve vodním hospodářství, uvedu příklad: Několikrát se stalo, že jsem nerozuměl slovům, která byla vyřčena, jelikož to byla běžně používaná slova v praxi, se kterými jsem se ve škole nesetkal, ale ochotně mi tato slova byla vysvětlena. Asi největším překvapením pro mne bylo zjištění, že se budeme nejen seznamovat s provozem společnosti, ale přímo se okrajově podílet na řešení některých jejích aktuálních problémů, z čehož jsem byl nadšený i nervózní zároveň. Výsledek stál ale za to, kromě jednoduché studie na dané téma, jsem si toto téma následně převedl i do své diplomové práce a zabýval jsem se s ním ve větší míře.

Nemohu opomenout fakt, že po celou dobu stáží jsem se velice podrobně seznámil s provozem společnosti a obzvláště fyzické návštěvy objektů na vodovodech a kanalizacích, pro mne byly velkým zážitkem. V podstatě mohu tvrdit, že vodovodní síť jsme projeli od Březovských pramenišť (jejichž návštěvu vřele doporučuji) přes úpravny, čerpací stanice a vodojemy až po domácí kohoutky. Kanalizační síť od domovní přípojky přes objekty na stokové síti (odlehčováky, shybky, spadiště apod.) až po ústní do recipientu z ČOV v Modřicích.

 

Ing. Jan Klement
diplomant ÚVHO