Moje první stáž

Během studia na vysoké škole v 5. ročníku na VUT (obor Vodní hospodářství obcí) jsem měla příležitost se přihlásit na odbornou stáž, která se měla konat na Brněnských vodárnách a kanalizacích v Brně. Myšlenka budoucí práce na vodárnách
se mi už v té době líbila, a tak jsem neváhala a přihlásila se. Odbornou stáž jsem absolvovala se spolužáky Honzou a Verčou.

V prvních dnech jsme se seznámili s vedením vodáren, především s vedoucím kanalizační sekce panem Ing. Habrem, který se s velkou ochotou ujal role „vedoucího“ odborné stáže a po celou dobu stáže nás doprovázel. Poté jsme
se seznamovali se strukturou společnosti, abychom získali přehled o tom, co se vlastně všechno provádí a odehrává na vodárnách v městě Brně. Následující sekce se týkala návštěv a exkurzí různých vodohospodářských objektů. Naše exkurze probíhaly každý pátek po dobu dvou měsíců. První exkurze byla na čistírně odpadních vod v Modřicích. Po krátké prezentaci jsme si prošli celou čistírnu za doprovodu pana
Ing. Hricha, technologa čistírny. Díky malé skupince, které se věnovali dva odborníci, jsme se dozvěděli a viděli spoustu nových věcí. Nejzajímavějším objektem prohlídky byla vymontovaná obrovská hřídel sloužící k vysoušení kalu, která byla po mnoha letech demontována a opravována. Dalším velkým navštíveným objektem byla úpravna vody ve Švařci a vodojem v Čebíně – jeden z nejvýznamnějších objektů
na přivaděči pitné vody pro město Brno. V následujících dnech jsme viděli další objekty, například retenční nádrž na Jeneweinově, provozní středisko Hády nebo prameniště v Březové nad Svitavou. V rámci různých exkurzí jsme měli možnost poznat zaměstnance vodáren, kteří nám pokaždé velmi ochotně ukázali a vysvětlili náplň
své práce. To nám dalo možnost pochopit aspoň z části, jak vlastně celá společnost funguje a co všechno vlastně provozování vodovodů a kanalizací obnáší. Na závěr naší stáže jsme si vybrali téma a zpracovali projekt dle seznamu aktuálních problematik řešených BVK. Například mým úkolem bylo zpracovat a nastínit postup pro přípravu
a realizaci řízeného proplachu vodovodní sítě v městské části Brno – Ivanovice.

Na stáži velmi oceňuji množství navštívených významných vodohospodářských objektů, kterými infrastruktura v městě Brně disponuje a které jen tak člověk neuvidí. Mimo návštěvy objektů v „terénu“ jsme se také dostali na různá jednání, jichž
se zaměstnanci BVK účastní – například jedno z mnoha jednání týkající se nového Brněnského vlakového nádraží.

Zpětně vidím v absolvování odborné stáže skvěle strávený čas, množství získaných zkušeností a důležitých kontaktů v našem oboru. Oceňuji úsilí všech, kteří se podíleli na tom, aby tato stáž mohla proběhnut, především děkuji vyučujícím z ÚVHO.

Ing. Kateřina Tranová, diplomantka-absolventka ÚVHO