Téma diplomky jsem si přinesla ze stáže

Na podzim roku 2015 jsem společně se dvěma dalšími spolužáky absolvovala stáž u společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Na základě našich časových možností a představy o tom, co bychom rádi viděli a naučili se, jsme docházeli na stáž celý semestr každý pátek. Většinu času jsme jezdili pro provozech a navštívili velké množství objektů na vodovodní i kanalizační síti.

Vzhledem k rozsahu brněnské vodovodní a kanalizační sítě je na ní k vidění spousta skutečně zajímavých a svým způsobem raritních řešení. Dále jsme navštívili dispečink a laboratoře, a bylo nám přiblíženo, jak se v terénu hledají poruchy. Zaměstnanci BVK, a.s. nám vycházeli maximálně vstříc, vždy jsme si mohli říci, co nás zajímá, či čemu nerozumíme a oni tomu přizpůsobili program nebo výklad.

Mě osobně nejvíce zaujaly štoly prvního a druhého Březovského přivaděče v Březové nad Svitavou. Zde jsme byli obeznámeni se systémem čerpání podzemní vody. Také nám byla přiblížena problematika kvality provedení jednotlivých přivaděčů a dopadu zemědělské činnosti v ochranném pásmu vodního zdroje.

Po absolvování této společné části stáže si každý z nás vybral svoje téma, které v rámci individuální části stáže zpracovával. Vzhledem k tomu, že jsem se ve své bakalářské práci věnovala vodárenským filtrům, vybrala jsem si téma, které se týkalo recirkulace prací vody na úpravně vody ve Švařci. Na úpravně jsem strávila několik dní, kde jsem mimo jiné měla možnost vyzkoušet si práci v laboratořích. Na základě výsledků z této individuální části stáže bylo s vedením BVK, a.s. dohodnuto, že se této problematice budu věnovat i ve své diplomce.

Závěrem mohu říct, že jsem díky stáži měla šanci ověřit si v praxi část teoretických znalostí načerpaných ve škole. Dozvěděla jsem se spoustu informací, které člověk z knih a na přednáškách může získat jen těžko. Zároveň jsem si částečně ujasnila, k jaké problematice inklinuji a čemu bych se ráda do budoucna věnovala. A co víc, díky stáži jsem se dostala k tématu diplomky, o které opravdu někdo stál, takže jsem ho nezpracovávala s pocitem, že jediný, kdo bude moji diplomku číst, je můj vedoucí a oponent, ale že možná bude skutečně mít praktický dopad na proces úpravy vody v provozu, který vyrábí pitnou vodu pro nespočet lidí v Brně a jeho okolí.

 

 

Bc. Veronika Hanušová
diplomantka na ÚVHO