Vodovodní přípojky – kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo

28.05.2024 (9-15 hod.)

místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00 Brno (místnost Z/401, IV. patro)

Cena

2 700 Kč osvobozeno od DPH (v ceně je zahrnuto občerstvení, oběd a studijní materiály)

Lektor

doc. Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Anotace

Jednodenní odborný kurz z oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou, zaměřený speciálně na vodovodní přípojky: definice, legislativní otázky, povinnosti vlastníka přípojky a provozovatele vodovodu, technické řešení přípojek, dimenzování, provozování, údržba a opravy, možnosti úpravy vody na přípojce.

Kurz je určen především projektantům, referentům stavebních úřadů, dodavatelům technologií zařízení využívaných při zásobování pitnou vodou a široké odborné veřejnosti. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.

Přihláška

 

 

Nové trendy ve zpracování čistírenských kalů – kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo

POZOR ZMĚNA TERMÍNU  07.03.2024  07.11.2024  (9-15 hod.)

místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00 Brno (místnost Z/401, IV. patro)

Cena

2 900 Kč osvobozeno od DPH

(cena zahrnuje studijní materiály, drobné občerstvení a oběd)

Lektor

prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA

Ing. Tomáš Chorazy, Ph.D.

Ing. Jan Ševčík, Ph.D.

doc. Ing. Jakub Raček, Ph.D.

Anotace

Seminář je zaměřen na technologie zpracování čistírenských kalů, národní a evropskou legislativu, technologie sušení čistírenského kalu a materiálovou transformaci čistírenských kalů. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.

Program

8:30 – 9:00      Registrace na seminář

9:00 – 10:00    Úvod do problematiky zpracování čistírenských kalů

Zdroje kalu, zahušťování, stabilizace, odvodňování a finální likvidace čistírenských kalů. Základní bilanční výpočty.

10:00 – 11:00 Národní a evropská legislativa vztahující se k čistírenským kalům

Povinnosti vyplývající ze zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech (včetně požadavku na program použití kalů), vyhlášky MŽP č. 8/2021 Sb. o katalogu odpadů; vyhlášky MŽP č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady

Směrnice EU o čistírenských kalech č. 86/278

11:00 – 11:30  Přestávka (káva, občerstvení)

11:30 – 12:30  Technologie sušení čistírenských kalů

Důvody, proč kal sušit, dělení sušáren čistírenských kalů dle funkčního principu, detailnější zaměření na solární a pásové sušárny, dimenzování sušáren, periferie sušících linek, možnosti nakládání s vysušeným kalem, shrnutí aktuální situace na českém trhu a popis vybraných realizovaných projektů.

12:30 – 13:30  Přestávka (oběd)

13:30 – 15:00  Materiálová transformace čistírenských kalů

Finální zpracování čistírenského kalu prostřednictvím technologií: pyrolýza, torrefakce, spalování. Možnosti využití upraveného čistírenského kalu v zemědělství a v modro-zelené infrastruktuře měst v podobě pomocné půdní látky nebo biocharu.

15:00     Předpokládaný konec semináře, udělení certifikátů za absolvování semináře

Přihláška

 

NPA020 – Odborná exkurze

INFORMACE K PŘEDMĚTU

Výuka předmětu NPA020 se uskuteční ve dnech 18. – 22. 9. 2023 po jižní Moravě (oblast Znojemsko)

Sraz účastníků je v pondělí 18. 9. v 7:30 hodin u fakulty (Žižkova 17, Brno). Doprava autobusem zajištěna, odjezd 7:45 hodin. Předběžný návrat je naplánován 22. 9. kolem 12. hodiny.

Informace k ubytování: ubytování zajištěno po celý týden v Apartmánech Podyjí.

Informace ke stravování: Snídaně, obědy a večeře individuálně v rámci denního programu odborné exkurze (v pondělí oběd zajištěn).

Pro pondělní dopolední program je nutná pevná obuv a dlouhé kalhoty (návštěva slévárny).

Jiná výuka v týdnu od 18.9. do 22.9. neprobíhá, účast na odborné exkurzi je povinná pro všechny studenty.

V případě dotazů podá informace doc. Ing. Petr Hluštík, Ph.D., garant předmětu.

(kontakt: hlustik.p@fce.vutbr.cz, mobil: 736 215 657)

O ústavu

Ústav vodního hospodářství obcí

Ústav vodního hospodářství obcí (ÚVHO) představuje jeden z odborných pilířů pro studium oboru Vodního hospodářství a vodních staveb na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. Tento prestižní ústav garantuje excelentní odbornost ve výuce bakalářských programů „Stavitelství“ a „Stavební inženýrství“, stejně jako magisterských a doktorských programů zaměřených na stavební inženýrství.

Pedagogové působící na ústavu se specializují na klíčové oblasti vodního hospodářství obcí, dříve nazývané zdravotní inženýrství. V rámci své pedagogické a výzkumné činnosti se jednotlivé odborné skupiny zabývají těmito oblastmi:

  •     Vodárenství – úprava a doprava vody
  •     Odvodnění a čištění odpadních vod
  •     Inženýrské sítě
  •     Balneotechnika, odpadové hospodářství

Členové ústavu zajišťují kvalitní výuku povinných předmětů i volitelných kurzů navazujících na základní obory studia.

Výuka na ústavu je pevně spojena s vědecko-výzkumnou činností a dalšími odbornými aktivitami jeho akademických pracovníků. Tito odborníci se podílejí na grantových projektech, mezinárodních výzkumných projektech, organizují kurzy celoživotního vzdělávání pro praxi a veřejnou správu, pořádají odborné konference a poskytují služby pro praxi (posudky, studie a projekty).

Zástupci akademické obce se rovněž angažují v inovaci vzdělávacího systému prostřednictvím různých projektů a operačních programů, jako je např. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Mnoho akademiků z ústavu také působí jako členové nebo předsedové u státních závěrečných zkoušek na stavebních fakultách v Praze i Bratislavě, stejně jako komisemi pro udělování vědeckých hodností v oboru.

Odborná exkurze předmětu NPA020 – aktuální informace 09/2022

Výuka předmětu NPA020 se uskuteční ve dnech 19. – 23. 9. 2022 po jižní Moravě (oblast Znojemsko)

Sraz účastníků je v pondělí 19. 9. v 7:30 hodin u fakulty (Žižkova 17, Brno). Doprava autobusem zajištěna, odjezd 8:00 hodin. Předběžný návrat je naplánován 23. 9. kolem 12. hodiny.

Informace k ubytování: ubytování zajištěno po celý týden v HOTELU SOBOL vranovská pláž https://www.hotelsobol.cz/. V tomto termínu již hotel nebude vytápěn. Ručníky s sebou.

Informace ke stravování: každý den jsou zajištěny snídaně. Obědy a večeře individuálně v rámci denního programu odborné exkurze (v pondělí oběd zajištěn).

Pro pondělní dopolední program je nutná pevná obuv a dlouhé kalhoty (návštěva slévárny).

Jiná výuka v týdnu od 19.9. do 23.9. neprobíhá.

V případě dotazů podá informace doc. Ing. Petr Hluštík, Ph.D., garant předmětu

(kontakt: hlustik.p@fce.vutbr.cz, mobil: 736 215 657)