Zákaz kouření a zákaz používání elektronických cigaret

S účinností od 1. 11. 2018 dochází k úplnému zákazu kouření a zákazu používání elektronických cigaret v celém areálu FAST VUT, tedy v budovách i na volných prostranstvích mezi budovami.

V textu níže jsou uvedeny nejpodstatnější informace dle příslušných zákonů a dalších norem:

Zákoník práce zák. č.  262/2006 Sb.

Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance

  1. Zaměstnavatel je povinen

l) Zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích stanoveného zvláštními právní předpisy – zákon č. 65/2017 Sb.

Zákon č. 65/2017 Sb.

  1. Zakazuje se kouřit

f) ve škole a školském zařízení

Rozhodnutí děkana č. 4/2014 – Provozní řád areálu FAST VUT v Brně

  1. Článek 9 – Obecná ustanovení

1) Dodržování „Provoz. řádu areálu …..“  je závazné pro všechny zaměstnance a studenty fakulty, nájemce a případné další uživatele areálu fakulty.

4) V prostorách areálu fakulty užívaných fakultou platí zákaz kouření (mimo míst k tomu určených) a zákaz vnášení a požívání alkoholu a jiných návykových látek.

POZN: V areálu fakulty nejsou určená/vymezená místa pro kouření (ze zákona musí být stavebně oddělená)

Témata pro studenty středních škol 2018/2019

Pojď na stavárnu bez příjmaček

Dne 1.6.2018 byl spuštěn speciální program s odbornými tématy pro studenty středních škol. Přihlašování bude ukončeno 31.10.2018.

Máš-li zájem pracovat pod odborným vedením studenta doktorského studia, vyber si z nabídky pro Tebe zajímavé téma a zaregistruj se. Ozve se Ti odborný garant tématu a zasvětí Tě, v čem celá práce spočívá. Pod jeho vedením vypracuješ na dané téma odbornou práci, kterou obhájíš před komisí odborníků z naší fakulty. Potom máš cestu ke studiu na naší fakultě bez přijímacích zkoušek volnou!

Více informací zde

BP052 – Exkurze

Ve středu 18.10.2017 proběhne výuka předmětu BP052 formou exkurze na vodojem Kohoutovice. Účast studentů je povinná!

Sraz 12:15 hod, ul. Bellova, Brno-Kohoutovice. Spoj MHD – trolejbus 37, zastávka Talichova.

O ústavu

Ústav vodního hospodářství obcí

Ústav vodního hospodářství obcí (zkr. ÚVHO) je odborným garantem zaměření vodního hospodářství obcí na oboru Vodní hospodářství a vodní stavby („V“) na Fakultě stavební VUT v Brně. Ústav zajišťuje a svou odborností garantuje výuku předmětů v bakalářských studijních programech „Stavitelství“ a „Stavební inženýrství“ a v magisterském i doktorském studijním programu „Stavební inženýrství“.

Pedagogické zaměření akademických pracovníků působících na ústavu odpovídá nosným oblastem činnosti ústavu v oblasti vodního hospodářství obcí (zdravotního inženýrství). Akademičtí pracovníci se na ústavu v pedagogické i výzkumné oblasti podílí na práci odborných skupin:

  • Vodárenství – úprava vody a doprava vody
  • Stokování a čištění odpadních vod
  • Inženýrské sítě
  • Balneotechnika a odpadové hospodářství

Odborné skupiny garantují výuku povinných předmětů i předmětů navazujících na základní kurzy zaměření formou volitelných kurzů.

Pedagogická činnost akademických pracovníků ústavu je logicky podmíněna jejich vědecko-výzkumnou činností a jinou odbornou činností. Akademičtí i ostatní pracovníci ústavu jsou zapojeni do vědecko-výzkumné činnosti ve formě grantů či mezinárodních výzkumných projektů, organizují kurzy celoživotního vzdělávání pro praxi a veřejnou správu, pořádají odborné konference, realizují další hospodářskou činnost ve formě služeb pro praxi (posudky, studie a projekty).

Akademičtí pracovníci se také podílejí na inovaci vzdělávacího sytému zapojením do různých projektů a operačních programů, např. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Řada akademických pracovníků ústavu jsou členy či předsedy komisí u státních závěrečných zkoušek na stavebních fakultách v Praze i Bratislavě a komisí pro udělování vědeckých hodností v našem oboru.