Nový vynález – automatické mobilní zařízení pro realizaci řízeného proplachování vodovodních sítí veřejných vodovodů

V letech 2019 až 2021 byl na Ústavu vodního hospodářství obcí Fakulty stavební VUT v Brně řešen výzkumný projekt TAČR Zéta II. č.: TJ02000017 s názvem „Automatizace řízeného proplachování vodovodních sítí“, jehož výsledkem je vynález automatického mobilního zařízení, které je určeno pro realizaci řízeného proplachování vodovodních sítí veřejných vodovodů. Unikátní vlastností toho vynálezu je schopnost provádět řízené proplachy vodovodního potrubí zcela autonomně dle předem definované instrukce, přičemž je ošetřeno riziko vzniku nežádoucího hydraulického rázu v potrubí a také je minimalizována chyba obsluhy. Zařízení je uzpůsobeno k tomu, aby dokázalo spolehlivě a dostatečně rychle reagovat na změny hydrodynamického tlaku v potrubí a regulovat průtok vody, která se vypouští během proplachu z vodovodního hydrantu tak, že dojde k efektivnímu odstranění jemných nezpevněných sedimentů z úseku proplachovaného potrubí, nedojde k nežádoucímu poklesu tlaku v síti pod definovanou mez a nedojde k plýtvání pitnou vodou. Spotřeba vody, která se k proplachu použije, je tak minimalizována. Na tento vynález byl v roce 2021 získán užitný vzor s názvem „Mobilní zařízení pro bezpečné proplachování potrubí vodovodní sítě“ č. 34892. Následně byl v roce 2022 získán národní patent s názvem „Způsob bezpečného proplachování potrubí vodovodní sítě a mobilní zařízení pro bezpečné proplachování potrubí vodovodní sítě“ č. 309183 a současně byla podána přihláška k získání evropského patentu. V roce 2021 byla uzavřena licenční smlouva mezi vlastníkem patentu VUT v Brně a nabyvatelem licence, kterým je společnost VODA BRNO, s.r.o., která bude toto zařízení vyrábět a distribuovat na trh. V rámci licenčních ujednání byl prodán nejen užitný vzor, ale také národní patent i budoucí evropský patent, přičemž nabyvatel licence se zavázal k financování procesu získání evropského patentu i provedení činností, které jsou k tomuto cíli nezbytné. Vyvinuté zařízení je určeno provozovatelům vodárenských společností, kterým umožní efektivní údržbu vodovodních sítí.

Původci vynálezu jsou Ing. Jan Ručka, Ph.D., Ing. Markéta Rajnochová a Ing. Tomáš Sucháček, Ph.D.