Pokyny pro zpracování

Pokyny pro zpracování závěrečných prací – aktuální informace 01/2022

Struktura práce

Zásady pro úpravu, odevzdání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT jsou předepsány Směrnicemi.

V tištěné verzi VŠ práce se z důvodu GDPR nesmí objevit podpis kohokoliv (studenta, vedoucího práce, děkana, …).

Seznam náležitostí a uspořádání textové části dle tohoto pořadí:

 1. Titulní list;
 2. Zadání vysokoškolské práce – vytištěné oboustranně, vyvázané bez podpisů. 
 3. Abstrakt v českém a anglickém jazyce, klíčová slova v českém a anglickém jazyce – redukovaný text, který bez doplňkových nebo hodnotících informací charakterizuje obsah dokumentu. Základními vlastnostmi abstraktu jsou výstižnost, přehlednost, jasnost, stručnost, přesnost, objektivnost a čtivost. Abstrakt je formulován v přirozeném jazyce – obvykle ve větách, někdy však jen v heslovité podobě, telegrafickým stylem. Abstrakt může používat textových formulací z referovaného dokumentu, ale jako celek je formulován nově. Klíčová slova uveďte v počtu cca 5 slov;
 4. Bibliografická citace VŠKP dle ČSN ISO 690 – použijte generátor citací;
 5. Prohlášení autora o původnosti práce a Prohlášení o shodě listinné a elektronické formy závěrečné práce  opatřené datem, bez podpisu autora;
 6. Poděkování autora osobám podílejícím se svými zkušenostmi a poznatky na VŠ práci (nepovinné) – obvykle poděkování vedoucímu práce a případným konzultantům – bez podpisu autora
 7. Vlastní práce s následující strukturou (doporučená šablona):
  1. Obsah
  2. Úvod práce (cíle a metodika práce)
  3. Současný stav poznání řešené problematiky – zpravidla formou rešeřše
  4. Vlastní text
  5. Závěr – zhodnocení cílů dosažených studentem v rámci práce, přínos práce, minimálně v rozsahu 1x A4
  6. Literatura – student uvede veškerou literaturu a zdroje, ze kterých čerpal při řešení práce, veškeré odkazy musí být uvedeny i v práci samotné (odkazy v textu na tento seznam v hranatých závorkách, např. [15])
  7. Seznam použitých zkratek a symbolů
  8. Seznam tabulek
  9. Seznam obrázků
  10. Summary – rozšířený anglický abstrakt práce, minimálně ½ strany formátu A4
  11. Seznam příloh
  12. Přílohy
 8. Odevzdání práce
   • diplomová práce musí být nahrána do intranetu do 14.01.2022
   • v intranetu musí být práce vložena nejpozději do 24 hod. v den, určený pro odevzdání práce
   • ke státním závěrečným zkouškám, které se konají 31.01.2022, přineste svou diplomovou práci v tištěné podobě

Tisk a vazba

Závěrečná práce pevně svázaná v knižní vazbě, opatřena deskami, doporučeno provedení desek v barvě modré se stříbrným písmem.

V případě malého množství příloh se přílohy (výkresy, dokumenty aj.) vkládají do zadní kapsy pevné vazby VŠ práce. Nezapomeňte při vyvazování práce v tiskárně sdělit počet příloh, které budou do kapsy vloženy.

V případě velkého množství příloh (převážně výkresů) jsou přílohy volně vloženy do desek s mašličkami.  V tomto případě se VŠ práce vč. desek s mašličkami, které obsahují přílohy, musí vložit ještě do dalších desek. Desky s mašličkami musí být řádně označeny.

Bakalářské a diplomové práce se tisknou zásadně jednostranně.

Dbejte na pravopis, v případě pochybností využijte pravidla.cz

Volně vložené přílohy

  1. Dokumenty podepsané autorem práce:
   • Prohlášení o shodě listinné a elektronické formy závěrečné práce a Prohlášení o původnosti závěrečné práce (vygeneruje systém na formát A4). 

Informace najdete ve studentském intranetu po přihlášení. Případné dotazy konzultujte s vedoucím své práce.

S vedoucím práce je nutné domluvit, zda může být práce po obhajobě zveřejněna. Na základě domluvy se tato skutečnost uvádí do intranetu při vkládání práce. 

Obhajoba práce

Student si na obhajobu vysokoškolské práce připraví prezentaci dosažených výsledků práce. Doba prezentace je 10-15 minut, což odpovídá 15-20 slajdům. Prezentace nesmí být delší než 15 minut. Šablona na prezentaci není pevně zadána, vyvarujte se tmavému pozadí a velikosti písma menší než 24.

Pokud prezentace obsahuje video, doporučujeme studentovi před obhajovou vyzkoušet funkčnost na konkrétním počítači (kontaktujte příslušného tajemníka komise). Prezentaci nahrejte ráno v den obhajoby (před první obhajobou) do příslušného notebooku.

Prezentace budou po obhájení závěrečných prací vystaveny na webových stránkách Ústavu vodního hospodářství obcí v sekci „Závěrečné práce“.

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY – státní závěrečné zkoušky v navazujícím magisterském studijním programu STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ – VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A VODNÍ STAVBY (NPC-SIV) – Více informací

 

Přílohy