Pokyny pro zpracování

Pokyny pro zpracování závěrečných prací – aktuální informace 04/2023

Struktura práce

Zásady pro úpravu, odevzdání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT jsou předepsány Směrnicemi.

V tištěné verzi VŠ práce se z důvodu GDPR nesmí objevit podpis kohokoliv (studenta, vedoucího práce, děkana, …).

Seznam náležitostí a uspořádání textové části závěrečné práce dle tohoto pořadí:

 1. Titulní list;
 2. Zadání vysokoškolské práce – vytištěné oboustranně, vyvázané bez podpisů. 
 3. Abstrakt v českém a anglickém jazyce, klíčová slova v českém a anglickém jazyce – redukovaný text, který bez doplňkových nebo hodnotících informací charakterizuje obsah dokumentu. Základními vlastnostmi abstraktu jsou výstižnost, přehlednost, jasnost, stručnost, přesnost, objektivnost a čtivost. Abstrakt je formulován v přirozeném jazyce – obvykle ve větách, někdy však jen v heslovité podobě, telegrafickým stylem. Abstrakt může používat textových formulací z referovaného dokumentu, ale jako celek je formulován nově. Klíčová slova uveďte v počtu cca 5 slov. Vzor viz Příloha č. 1 ke Směrnici děkana č. 1/2023.
 4. Bibliografická citace VŠKP dle ČSN ISO 690 – použijte generátor citací. Vzor viz Příloha č. 2 ke Směrnici děkana č. 1/2023.
 5. Prohlášení autora o původnosti práce a Prohlášení o shodě listinné a elektronické formy závěrečné práce  opatřené datem, bez podpisu autora. Vzor viz Příloha č. 3 ke Směrnici děkana č. 1/2023.
 6. Poděkování autora osobám podílejícím se svými zkušenostmi a poznatky na VŠ práci (nepovinné) – obvykle poděkování vedoucímu práce a případným konzultantům – bez podpisu autora
 7. Vlastní práce s následující strukturou (doporučená šablona):
  1. Obsah
  2. Úvod práce (cíle a metodika práce)
  3. Současný stav poznání řešené problematiky – zpravidla formou rešerše
  4. Vlastní text
  5. Závěr – zhodnocení cílů dosažených studentem v rámci práce, přínos práce, minimálně v rozsahu 1x A4
  6. Seznam použitých zdrojů – student uvede veškerou literaturu a zdroje, ze kterých čerpal při řešení práce, veškeré odkazy musí být uvedeny i v práci samotné (odkazy v textu na tento seznam v hranatých závorkách, např. [15])
  7. Seznam použitých zkratek a symbolů
  8. Seznam tabulek
  9. Seznam obrázků
  10. Seznam příloh
  11. Přílohy
 8. Odevzdání práce
   • listinná forma (tištěná verze) závěrečné práce bude odevzdána dne 26.05.2023 do 14 hod. na sekretariát ÚVHO.
   • elektronická verze diplomové práce musí být nahrána do systému 26.05.2023 do 24 hod.

Státní závěrečná zkouška na Ústavu vodního hospodářství obcí se bude konat v pondělí 12.06.2023.

Tisk a vazba

Závěrečná práce pevně svázaná v knižní vazbě, opatřena deskami, doporučeno provedení desek v barvě modré se stříbrným písmem.

V případě malého množství příloh se přílohy (výkresy, dokumenty aj.) vkládají do zadní kapsy pevné vazby VŠ práce. Nezapomeňte při vyvazování práce v tiskárně sdělit počet příloh, které budou do kapsy vloženy.

V případě velkého množství příloh (převážně výkresů) jsou přílohy volně vloženy do desek s mašličkami za vyvázanou závěrečnou práci. Desky s mašličkami musí být řádně označeny.

Bakalářské a diplomové práce se tisknou zásadně jednostranně.

Dbejte na pravopis, v případě pochybností využijte pravidla.cz

Volně vložené přílohy

Dokument podepsaný autorem práce:

Prohlášení autora o původnosti závěrečné práce (formát A4 – viz Příloha č. 3 ke Směrnici děkana č. 1/2023). 

Případné dotazy konzultujte s vedoucím své práce.

S vedoucím práce je nutné domluvit, zda může být práce po obhajobě zveřejněna.  

Obhajoba práce

Student si na obhajobu vysokoškolské práce připraví prezentaci dosažených výsledků práce. Doba prezentace je 10-15 minut, což odpovídá 15-20 slidům. Prezentace nesmí být delší než 15 minut. Šablona na prezentaci není pevně zadána, vyvarujte se tmavému pozadí a velikosti písma menší než 24.

Pokud prezentace obsahuje video, doporučujeme studentovi před obhajovou vyzkoušet funkčnost na konkrétním počítači (kontaktujte příslušného tajemníka komise). Prezentaci nahrejte ráno v den obhajoby (před první obhajobou) do příslušného notebooku.

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY – státní závěrečné zkoušky v navazujícím magisterském studijním programu STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ – VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A VODNÍ STAVBY (NPC-SIV) – Více informací

 

Přílohy