Pokyny pro zpracování

Pokyny pro zpracování závěrečných prací

Struktura práce

Zásady pro úpravu, odevzdání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT jsou předepsány Směrnicí děkana č. 6/2014Směrnicí děkana č. 17/2017 a Dodatkem č. 2 ke Směrnici děkana č. 19/2011.

Seznam náležitostí a uspořádání textové části dle tohoto pořadí:

 1. Titulní list;
 2. Zadání vysokoškolské práce – originál zadání je součástí práce, obdržíte na sekretariátě ÚVHO. Vyzvedněte si nejpozději týden před odevzdáním práce oproti Vašemu podpisu;
 3. Abstrakt v českém a anglickém jazyce, klíčová slova v českém a anglickém jazyce – redukovaný text, který bez doplňkových nebo hodnotících informací charakterizuje obsah dokumentu. Základními vlastnostmi abstraktu jsou výstižnost, přehlednost, jasnost, stručnost, přesnost, objektivnost a čtivost. Abstrakt je formulován v přirozeném jazyce – obvykle ve větách, někdy však jen v heslovité podobě, telegrafickým stylem. Abstrakt může používat textových formulací z referovaného dokumentu, ale jako celek je formulován nově. Klíčová slova uveďte v počtu cca. 5;
 4. Bibliografická citace VŠKP dle ČSN ISO 690 – použijte generátor citací;
 5. Prohlášení autora o původnosti práce opatřené datem a podpisem autora;
 6. Poděkování autora osobám podílejícím se svými zkušenostmi a poznatky na DP (nepovinné) – obvykle poděkování vedoucímu práce a případným konzultantům;
 7. Vlastní práce s následující strukturou (doporučená šablona):
  1. Obsah
  2. Úvod práce (cíle a metodika práce)
  3. Současný stav poznání řešené problematiky – zpravidla formou rešeřše
  4. Vlastní text
  5. Závěr – zhodnocení cílů dosažených studentem v rámci práce, přínos práce, minimálně v rozsahu 1x A4
  6. Literatura – student uvede veškerou literaturu a zdroje, ze kterých čerpal při řešení práce, veškeré odkazy musí být uvedeny i v práci samotné (odkazy v textu na tento seznam v hranatých závorkách, např. [15])
  7. Seznam použitých zkratek a symbolů
  8. Seznam tabulek
  9. Seznam obrázků
  10. Summary – rozšířený anglický abstrakt práce, minimálně ½ strany formátu A4
  11. Seznam příloh
  12. Přílohy
 8. Odevzdání práce
  • termín odevzdání bakalářské práce pro AR 2017/2018 je 25. 5. 2018 do 12:00 hod. na sekretariátě ÚVHO (Ing. Koukalová). Úřední hodiny Po-Čt od 8:30 -11:00 a od 13:00-15:00, v pátek od 8:30-12:00
  • 1 x tištěná práce vyvázaná v pevné vazbě
  • 1 x CD/DVD v papírovém obalu s digitální verzí práce vč. příloh pro účely archivace ÚVHO. CD bude popsané – „Druh VŠ práce – téma práce, akad. rok, jméno autora“. CD vložte do papírového obalu s přebalem –  vzor přebalu viz příloha.
  • vložení digitální verze práce do informačního systému, max velikost dat 50 MB ve formátu pdf. V intranetu musí být práce vložena nejpozději do 24 hod. v den, určený pro odevzdání práce. Přílohy se vkládají do intranetu zvlášť v komprimované podobě.

Tisk a vazba

Práce má být pevně svázána v knižní vazbě, opatřena deskami, doporučujeme provedení desek v barvě modré se stříbrným písmem.

V případě malého množství příloh se přílohy (výkresy, dokumenty aj.) vkládají do zadní kapsy pevné vazby VŠ práce. Nezapomeňte při vyvazování práce v tiskárně sdělit počet příloh, které budou do kapsy vloženy.

V případě velkého množství příloh (převážně výkresů) jsou přílohy volně vloženy do desek s mašličkami.  V tomto případě se VŠ práce vč. desek s mašličkami, které obsahují přílohy, musí vložit ještě do dalších desek. Desky s mašličkami musí být řádně označeny.

Kroužková vazba, termovazba, ani jiná podobná rozebíratelná vazba nejsou při odevzdání VŠ práce akceptovatelné.

Bakalářské a diplomové práce se tisknou zásadně jednostranně.

Dbejte na pravopis, v případě pochybností využijte pravidla.cz

Volně vložené přílohy

  1. Metadata – Metadata md1 a md2 volně vložená do závěrečné práce, odevzdávají se 1x vytištěná oboustranně

   md1
   Jméno vedoucího práce
   Jméno studenta (diplomanta)
   Škola
   Fakulta
   Ústav
   Studijní obor
   Studijní program
   Název práce
   Název práce v anglickém jazyce
   Jméno vedoucího práce
   Typ práce
   Přidělovaný titul
   Jazyk práce
   Formát práce – uvést formát souborů, ve kterých elektronicky vypálíte práci na CD nosič, formát není pevně stanoven. Pouze soubor metadat se vypaluje na CD v pdf.

   md2
   Abstrakt
   Abstrakt v anglickém jazyce
   Klíčová slova
   Klíčová slova v anglickém jazyce

   md3
   Jméno oponenta (či oponentů)
   Posudek vedoucího práce
   Posudek oponenta (či oponentů)

   md4
   Datum obhajoby
   Výsledek obhajoby – známka

  2. Prohlášení o shodě listinné a elektronické formy VŠKP . Podepsané, volně vložené do závěrečné práce, odevzdává se 1x

Informace najdete ve studentském intranetu po přihlášení. Případné dotazy konzultujte s vedoucím své práce.

S vedoucím práce je nutné domluvit, zda může být práce po obhajobě zveřejněna. Na základě domluvy se tato skutečnost uvádí do intranetu při vkládání práce. 

Obhajoba práce

Student si na obhajobu vysokoškolské práce připraví prezentaci dosažených výsledků práce. Doba prezentace je 10-15 minut, což odpovídá 15-20 slajdům. Prezentace nesmí být delší než 15 minut. Šablona na prezentaci není pevně zadána, vyvarujte se tmavému pozadí a velikosti písma menší než 24.

Pokud prezentace obsahuje video, doporučujeme studentovi před obhajovou vyzkoušet funkčnost na konkrétním počítači (kontaktujte příslušného tajemníka komise). Prezentaci nahrejte ráno v den obhajoby (před první obhajobou) do příslušného notebooku.

Prezentace budou po obhájení závěrečných prací vystaveny na webových stránkách Ústavu vodního hospodářství obcí v sekci „Závěrečné práce“.

 

Přílohy