Varianty likvidace odpadních vod v obci Ivanovce

2010-11

Název práce

Varianty likvidace odpadních vod v obci Ivanovce

Student

Bc. Petra Schinnecková

Vedoucí práce

Ing. Petr Hluštík

Oponent

Ing. Miloš Kovář

Abstrakt

Diplomová práce na téma Varianty likvidace odpadních vod v obci Ivanovce je vyřešena ve formě studie. V práci jsou navrženy varianty pro čištění odpadních vod. Ty jsou podrobně popsány v technických zprávách, ke kterým jsou přiloženy hydrotechnické výpočty a výkresová dokumentace. V závěru práce jsou jednotlivé varianty shrnuty podle investičních, provozních nákladů a technického řešení. Z navrhnutých variant je vybráno ideální řešení.

Summary

This thesis, which is themed Scenarios of a sewerage water disposal in Ivanovice urban area, is handled as a study. There are also drought some scenarios for cleaning a sewerage water, which are then described more closely in technical reports. These reports then have a hydroengeneering calculations and design documentation included as an attachment. At the end of the thesis, each scenario is summerized according to investments, operational costs and technical solution and the best of them is chosen then.

Bibliografická citace

Schinneckova, Petra. Varianty likvidace odpadních vod v obci Ivanovce. Brno, 2011. 157 s. , 25 s. příl. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodní hospodářství obcí. Vedoucí diplomové práce Ing. Petr Hluštík

Prezentace práce