Rozhodující faktory při návrhu čistírny odpadních vod

2010-11 

 

Název práce

Rozhodující faktory při návrhu čistírny odpadních vod

Student

Jan Novotný

Vedoucí práce

Ing. Petr Hluštík

Oponent

doc. Ing. Petr Hlavínek, CSc.

Abstrakt

Tato práce se zabývá čištěním odpadních vod z malých a větších zdrojů znečištění,rozhodujicími faktory při výběru technologie čištění a některými dalšími aspekty. První kapitola je věnována vysvětlení potřeby čištění odpadních vod. Druhá kapitola je věnována obecným požadavkům, jsou zde uvedeny limitní koncentrace znečištění vypouštěné odpadní vody a limitní koncentrace znečištění vody v recipientu. Ve třetí a čtvrté kapitole jsou rozděleny odpadní vody podle původu a množství. V páté kapitole jsou popsány jednotlivé stupně čištění odpadních vod. V poslední šesté kapitole jsou popsány jednotlivé objekty pro zneškodňování odpadních vod.

Summary

This thesis deals with treatment of wastewater from small and medium pollution sources, key factors upon treating technology selection and some other aspects. First chapter describes the need of wastewater treating. Second chapter presents common demands like limit concentrations of pollution in discharged wastewater and limit concentrations of pollution of water in streams. Third and fourth chapter divide wastewater according to its origin and quantity. Firth chapter describes individual stages of wastewater treatment. Sixth chapter describes individual object for wastewater disposal.

Bibliografická citace

NOVOTNÝ, Jan. Rozhodující faktory při návrhu čistírny odpadních vod. Brno, 2011. 76 s.Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Ing. Petr Hluštík.

Prezentace práce