Poruchovost městských čistíren odpadních vod

2011-12

Název práce

Poruchovost městských čistíren odpadních vod

Student

Bc. Michaela Boryśová

Vedoucí práce

Ing. Petr Hluštík

Oponent

Ing. Veronika Vlčková

Abstrakt

Tato práce se zabývá kalovým hospodářstvím na čistírnách odpadních vod. Poskytuje základní přehled metod upravování rizikového materiálu v kalové koncovce. Hlavním cílem práce je vytvoření stromů poruch, které se vyskytují na objektech kalového hospodářství. Dále bylo vytvořeno vyhodnocení četností poruch objektů na čistírně odpadních vod v Hodoníně. Poskytnuté informace byly získány na exkurzích ČOV Hodonín a Zbýšov.

Summary

This thesis deals with the sludge management in wastewater treatment plants. It provides a basic overview of methods for modifying risk material in sludge ending. The main goal of this work is to create a fault trees based on faults which occurred in the sludge management facilities. Furthermore, it was created frequency of failures assessment of the objects on wastewater treatment plant in Hodonín. Provided information were obtained during excursions of WWTP Hodonín and Zbýšov.

Bibliografická citace

BORYŚOVÁ, Michaela. Poruchovost městských čistíren odpadních vod. Brno, 2012. 101 s, 26 s. příl. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí diplomové práce Ing. Petr Hluštík. 

Prezentace práce