Eliminace zápachu ze stokové sítě

Název projektu

Eliminace zápachu ze stokové sítě

Zadavatel
Interní grantová agentura – specifický výzkum 2017

Evidenční číslo
FAST-S-17-4394

Odpovědný řešitel
Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Spoluřešitel
Ing. Michal Úterský

Doba řešení
01.03.2017 – 31.12.2018

Abstrakt
Podstatou projektu je zpracování dané problematiky většiny provozovatelů na gravitačních a tlakových stokových systémech. Předkládaný projekt bude řešit monitoring zápachu pomocí měřících přístrojů na vybraných částech stokové sítě. Měření bude prováděno před i po aplikaci protizápachových konstrukčních prvků a systémů. Cílem projektu je návrh konstrukční optimalizace protizápachového opatření a vzájemné srovnání účinnosti jednotlivých opatření.