Sanace vodovodní sítě a přípojek

Název práce

Sanace vodovodní sítě a přípojek
Student

Marek Skryja
Vedoucí práce

doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.
Oponent

Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.
Abstrakt

Bakalářská práce se zabývá problematikou z oblasti sanace vodovodních sítí a přípojek.V práci jsou zmíněný poznatky a informace týkající se tohoto odvětví. V první části je zpracována rešerše dané problematiky. V druhé části aplikace získaných poznatků na sanaci vybrané části vodovodní sítě.
Summary

Bachelor thesis covers a rehabilitation of water networks and connections. This thesis includes informations related to this sector. The first part deals with the research of the issue. In the second part, the application of knowledges on the rehabilitation of selected portions of the water supply network.
Bibliografická citace

SKRYJA, Marek. Sanace vodovodní sítě a přípojek. Brno, 2016. 65 s. Bakalářská práce.Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí.Vedoucí práce doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Srovnávací analýza vybraných vodárenských společností v ČR

Název práce

Srovnávací analýza vybraných vodárenských společností v ČR
Student

Jiří Fogl
Vedoucí práce

doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.
Oponent

Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.
Abstrakt

Bakalářská práce se zabývá srovnávací analýzou výkonnostních ukazatelů vybraných vodárenských společností v ČR. V první části je uvedeno stručné seznámení s problematikou benchmarkingu pro vodárenské společnosti. Ve druhé části práce jsou zpracovány základní a doplňkové ukazatele pro vybrané vodárenské společnosti, analýza vybraných společností včetně historického vývoje. V této práci jsou zpracována data od roku 2011 do roku 2014.
Summary

Bachelor thesis deals with comparative analysis of performance indicators of selected water supply companies in the country. The first part is a brief introduction to the issue of benchmarking for water companies. In the second part are basic and supplementary indicators for selected water companies, analysis of selected companies, including historical development. In this work are processed data from 2011 to 2014.
Bibliografická citace

FOGL, Jiří. Srovnávací analýza vybraných vodárenských společností v ČR. Brno, 2016 56 s. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.

Kogenerační jednotky na čistírně odpadních vod

Název práce

Kogenerační jednotky na čistírně odpadních vod
Student

Lenka Hoferková
Vedoucí práce

Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
Oponent

prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA
Abstrakt

Aktuálním tématem je hospodaření s energií a je nezbytné využívat obnovitelné zdroj. Patří k nim i bioplyn, který vzniká při anaerobní stabilizaci kalu na čistírně odpadních vod.Tato práce se zabývá v první části rešerší legislativy z oblastí čištění odpadních vod, kalového hospodářství a kogenerace. Dále se věnuje produkci a využití cenného bioplynu pro výrobu elektrické a tepelné energie. V závěrečné části jsou navrženy alternativy řešení dosluhující kogenerační jednotky na ČOV Žďár nad Sázavou. V první variantě je navržena nová jednotka od společnosti Tedom, ve druhé je provedení generální opravy firmou Tedom a třetí je výměna motoru od firmy Motorgas. Všechny varianty jsou ekonomicky zhodnoceny a vybrána nejvýhodnější, kterou je výměna motoru.
Summary

Energy management is topical issue and we have to solve this global problem. There is also an option to exploit the renewable energy. The source might be biogas produced during anaerobic sludge stabilization. This bachelor thesis deals with using biogas in cogeneration units at sewage water plant.First section covers the main Czech and EU legislation and regulations in the field of water treatment, sewage sludge treatment and cogeneration. The next section is devoted to production of biogas and possibility of utilization in cogeneration. The thesis divides cogeneration systems and mentions the main parameters such as energy efficient and wattage. Local and European companies are chosen from the fields of manufacturer. The practical part deals with designing of cogeneration unit at sewage water plant Zdar nad Sazavou. According to calculated and measured parameter adequate unit from local manufacturer Tedom is chosen. Moreover, there are other solutions for replacing the engine in the current unit (by Tedom) or general repair (by Motorgas). All options are evaluated from the view of profitable investment. The conclusion is that It would be preferable to replace the engine.
Bibliografická citace

Lenka Hoferková Kogenerační jednotky na čistírně odpadních vod. Brno, 2016. 60 s., Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Ing. Petr Hluštík, Ph.D.