Sanace vodovodní sítě a přípojek

Název práce

Sanace vodovodní sítě a přípojek
Student

Marek Skryja
Vedoucí práce

doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.
Oponent

Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.
Abstrakt

Bakalářská práce se zabývá problematikou z oblasti sanace vodovodních sítí a přípojek.V práci jsou zmíněný poznatky a informace týkající se tohoto odvětví. V první části je zpracována rešerše dané problematiky. V druhé části aplikace získaných poznatků na sanaci vybrané části vodovodní sítě.
Summary

Bachelor thesis covers a rehabilitation of water networks and connections. This thesis includes informations related to this sector. The first part deals with the research of the issue. In the second part, the application of knowledges on the rehabilitation of selected portions of the water supply network.
Bibliografická citace

SKRYJA, Marek. Sanace vodovodní sítě a přípojek. Brno, 2016. 65 s. Bakalářská práce.Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí.Vedoucí práce doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.