Kogenerační jednotky na čistírně odpadních vod

Název práce

Kogenerační jednotky na čistírně odpadních vod
Student

Lenka Hoferková
Vedoucí práce

Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
Oponent

prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA
Abstrakt

Aktuálním tématem je hospodaření s energií a je nezbytné využívat obnovitelné zdroj. Patří k nim i bioplyn, který vzniká při anaerobní stabilizaci kalu na čistírně odpadních vod.Tato práce se zabývá v první části rešerší legislativy z oblastí čištění odpadních vod, kalového hospodářství a kogenerace. Dále se věnuje produkci a využití cenného bioplynu pro výrobu elektrické a tepelné energie. V závěrečné části jsou navrženy alternativy řešení dosluhující kogenerační jednotky na ČOV Žďár nad Sázavou. V první variantě je navržena nová jednotka od společnosti Tedom, ve druhé je provedení generální opravy firmou Tedom a třetí je výměna motoru od firmy Motorgas. Všechny varianty jsou ekonomicky zhodnoceny a vybrána nejvýhodnější, kterou je výměna motoru.
Summary

Energy management is topical issue and we have to solve this global problem. There is also an option to exploit the renewable energy. The source might be biogas produced during anaerobic sludge stabilization. This bachelor thesis deals with using biogas in cogeneration units at sewage water plant.First section covers the main Czech and EU legislation and regulations in the field of water treatment, sewage sludge treatment and cogeneration. The next section is devoted to production of biogas and possibility of utilization in cogeneration. The thesis divides cogeneration systems and mentions the main parameters such as energy efficient and wattage. Local and European companies are chosen from the fields of manufacturer. The practical part deals with designing of cogeneration unit at sewage water plant Zdar nad Sazavou. According to calculated and measured parameter adequate unit from local manufacturer Tedom is chosen. Moreover, there are other solutions for replacing the engine in the current unit (by Tedom) or general repair (by Motorgas). All options are evaluated from the view of profitable investment. The conclusion is that It would be preferable to replace the engine.
Bibliografická citace

Lenka Hoferková Kogenerační jednotky na čistírně odpadních vod. Brno, 2016. 60 s., Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Ing. Petr Hluštík, Ph.D.