Srovnávací analýza vybraných vodárenských společností v ČR

Název práce

Srovnávací analýza vybraných vodárenských společností v ČR
Student

Jiří Fogl
Vedoucí práce

doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.
Oponent

Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.
Abstrakt

Bakalářská práce se zabývá srovnávací analýzou výkonnostních ukazatelů vybraných vodárenských společností v ČR. V první části je uvedeno stručné seznámení s problematikou benchmarkingu pro vodárenské společnosti. Ve druhé části práce jsou zpracovány základní a doplňkové ukazatele pro vybrané vodárenské společnosti, analýza vybraných společností včetně historického vývoje. V této práci jsou zpracována data od roku 2011 do roku 2014.
Summary

Bachelor thesis deals with comparative analysis of performance indicators of selected water supply companies in the country. The first part is a brief introduction to the issue of benchmarking for water companies. In the second part are basic and supplementary indicators for selected water companies, analysis of selected companies, including historical development. In this work are processed data from 2011 to 2014.
Bibliografická citace

FOGL, Jiří. Srovnávací analýza vybraných vodárenských společností v ČR. Brno, 2016 56 s. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.