Ústav vodního hospodářství obcíDesigned by:

PDF Tisk
Napsal uživatel doc. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA   

BP02 (W) - Stokování a čištění odpadních vod

Anotace předmětu

Předmět se zabývá odvodňováním urbanizovaných celků v návaznosti na hydrologické, hydraulické a další aspekty – především stavebně- technologické problémy výstavby stokových sítí. Materiály stokových sítí. Spolehlivost a řízení stokových systémů. Základní normativní podklady navrhování, posuzování a řízení odvodnění urbanizovaných celků. Příprava absolventů předmětu je zaměřena na práci v širší oblasti (tedy příprava posluchače pro oblasti projektové činnosti, výstavby, legislativy, inženýrské činnosti) vodního hospodářství.
Více karta předmětu na stránkách fakulty.

Garant předmětu, přednášky:

prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA

Harmonogram přednášek:
 1. Vývoj oboru stokování, městské odvodnění, základní pojmy, legislativa.
 2. Stokové soustavy a způsoby dopravy odpadních vod.
 3. Déšť a dešťová data. Dešťový odtok z urbanizovaných ploch.
 4. Hydraulika stokových sítí, odlehčovací komory, generely odvodnění.
 5. Stokové sítě a kanalizační přípojky. Hospodaření s dešťovými vodami.
 6. Exkurze na ČOV Modřice.
 7. Objekty na stokových sítích. Strategie ochrany vodních toků.
 8. Vývoj, historie, dimenzování ČOV a MČOV. Mechanické a chemické čištění odpadních vod.
 9. Biologické čištění odpadních vod, aktivační proces.
 10. Moderní metody odstraňování sloučenin dusíku a fosforu.
 11. Aerace a separace aktivovaného kalu. Systémy s biomasou přisedlou.
 12. Kalové hospodářství ČOV, finální likvidace kalu.
 13. Anaerobní čištění odpadních vod.
Cvičení:

Ing. Jan Ručka, Ph.D.

Podmínky pro udělení zápočtu
 • odevzdání všech zadaných příkladů, příklady se odevzdávají vždy v papírové formě; v případě nemoci se termín posunuje o doloženou dobu nemoci;
 • docházka - max. tolerovaná absence ve cvičení 2x; v případě nemoci donést potvrzení od lékaře; student si může cvičení nahradit v jiné rozvrhové jednotce;
 • aktivní účast na cvičeních.
Hodnocení studentů ve cvičení

Student je hodnocen za každý odevzdaný příklad podle stupnice ECTS (A-F). Příklady se odevzdávají v následující týden ve vytištěné podobě. V případě odevzdání příkladu mimo kontrolní termín, nemůže student dosáhnout klasifikačního stupně A za pozdě odevzdaný příklad. Celkové hodnocení ze cvičení je průměrem ze všech ohodnocených příkladů. U odevzdaného příkladu se vždy hodnotí jeho správnost, grafické zpracování a včasnost odevzdání.

Harmonogram cvičení 2016/2017:

Výuka Ing. Jan Ručka, Ph.D.

1 týden: Hydraulický výpočet proudění v kruhovém profilu
2. týden: Dimenzování stokových sítí
3. týden: Návrh trasy stokové sítě, hydrotechnická situace, výpočet odtoku splaškové odpadní vody z urbanizovaného
území
4. týden: Návrh dimenzí potrubí stokové sítě racionální metodou
5. týden: Podélný profil stoky
6. týden: Schéma ČOV, rozdílnost při výpočtu přítoku ze stokové sítě na ČOV, konzultace
7. týden: Průtoky na ČOV, přítok z odlehčovací komory na ČOV 
8. týden: Vstupní koncentrace na ČOV
9. týden: Emisní standardy NV 401/2015 Sb., směšovací rovnice, účinnost ČOV
10. týden: Přítok na ČOV - návrh čerpací stanice a dešťové zdrže
11. týden: Biologické čištění - aktivační nádrž
12. týden: Biologický stupeň a kalové hospodářství - dosazovací nádrž
13. týden: Zápočet