BPA014 – Vodohospodářská infrastruktura

Předmět se zabývá odvodňováním urbanizovaných celků v návaznosti na hydrologické, hydraulické a další aspekty – především stavebně- technologické problémy výstavby stokových sítí. Materiály stokových sítí. Spolehlivost a řízení stokových systémů. Základní normativní podklady navrhování, posuzování a řízení odvodnění urbanizovaných celků. Příprava absolventů předmětu je zaměřena na práci v širší oblasti (tedy příprava posluchače pro oblasti projektové činnosti, výstavby, legislativy, inženýrské činnosti) vodního hospodářství.
Více karta předmětu na stránkách fakulty.

Garant předmětu

prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA

Přednášky

prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA
doc. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Harmonogram přednášek

 1. Vývoj oboru stokování, městské odvodnění, základní pojmy, legislativa.
 2. Stokové soustavy a způsoby dopravy odpadních vod.
 3. Déšť a dešťová data. Dešťový odtok z urbanizovaných ploch.
 4. Hydraulika stokových sítí, odlehčovací komory, generely odvodnění.
 5. Stokové sítě a kanalizační přípojky. Hospodaření s dešťovými vodami.
 6. Exkurze na ČOV Modřice.
 7. Objekty na stokových sítích. Strategie ochrany vodních toků.
 8. Vývoj, historie, dimenzování ČOV a MČOV. Mechanické a chemické čištění odpadních vod.
 9. Biologické čištění odpadních vod, aktivační proces.
 10. Moderní metody odstraňování sloučenin dusíku a fosforu.
 11. Aerace a separace aktivovaného kalu. Systémy s biomasou přisedlou.
 12. Kalové hospodářství ČOV, finální likvidace kalu.
 13. Anaerobní čištění odpadních vod.

Cvičení

Ing. Jan Ručka, Ph.D.

Podmínky pro udělení zápočtu

 • odevzdání všech zadaných příkladů, příklady se odevzdávají vždy v papírové formě; v případě nemoci se termín posunuje o doloženou dobu nemoci;
 • docházka – max. tolerovaná absence ve cvičení 2x; v případě nemoci donést potvrzení od lékaře; student si může cvičení nahradit v jiné rozvrhové jednotce;
 • aktivní účast na cvičeních.

Hodnocení studentů ve cvičení

Student je hodnocen za každý odevzdaný příklad podle stupnice ECTS (A-F). Příklady se odevzdávají v následující týden ve vytištěné podobě. V případě odevzdání příkladu mimo kontrolní termín, nemůže student dosáhnout klasifikačního stupně A za pozdě odevzdaný příklad. Celkové hodnocení ze cvičení je průměrem ze všech ohodnocených příkladů. U odevzdaného příkladu se vždy hodnotí jeho správnost, grafické zpracování a včasnost odevzdání.

Harmonogram cvičení

 1. týden: Hydraulický výpočet proudění v kruhovém profilu
 2. týden: Stokování – Návrh trasy jednotné stokové sítě, výpočet odtoku splaškové odpadní vody z urbanizovaného území
 3. týden: Stokování – Návrh kanalizační přípojky pro rodinný dům
 4. týden: Stokování – Návrh dimenzí potrubí stokové sítě racionální metodou (prostá součtová metoda)
 5. týden: Konzultační hodina k cvičením č. 2 až 4, test z problematiky stokování
 6. týden: Nakládání se srážkovými vodami – Přípravné práce, výpočet množství srážkových vod, rešerše legislativy
 7. týden: Nakládání se srážkovými vodami – Návrh zařízení pro zasakování srážkových vod na pozemku
 8. týden: Nakládání se srážkovými vodami – Návrh zařízení pro akumulaci srážkových vod pro zálivku zeleně
 9. týden: Konzultační hodina ke cvičením č. 6 až 8, test z problematiky nakládání se srážkovými vodami
 10. týden: Čištění odpadních vod – Koncepční řešení čistírny odpadních vod (ČOV), umístění, základní parametry
 11. týden: Čištění odpadních vod – Výpočet zatížení a velikosti ČOV
 12. týden: Čištění odpadních vod – Nařízení vlády 401/2015 Sb., posouzení řešitelnosti úlohy
 13. týden: Konzultační hodina ke cvičením č. 10 až 12, test z problematiky ČOV, zápočet