Kučera Tomáš

 

Ing. Tomáš Kučera, Ph.D

zástupce vedoucího Ústavu vodního hospodářství obcí
odborný asistent

Kontakty

tel.:  5 4114 7723

e-mail: tomas.kucera@vut.cz

kancelář: Z319

Tomáš Kučera

Zaměření

systémy zásobování pitnou vodou
matematické modelování a hydraulická analýza vodovodních sítí
úprava vody, laboratorní modely technologických procesů úpravy vody
plánování obnovy vodovodních sítí, hodnocení technického stavu vodovodů
pasport vodovodů a kanalizací

Zajišťuje výuku předmětů

Vědecko-výzkumná činnost a jiná odborná činnost

 • CARE-W – 5. rámcový program EU
 • Výzkumný záměr oboru V „Modelování a řízení provozu vodárenských distribučních sítí“
 • WaterNews – Informační vodohospodářský server
 • Kurz celoživotního vzdělávání „Rekonstrukce vodohospodářských sítí“
 • Generel zásobování vodou města Plzně
 • COST C18 – European Science Foundation: Performance assessment of urban infrastructure services: the case of water supply, wastewater and solid waste
 • WABe – MŠMT-COST: Srovnávací analýza veřejných systémů zásobování vodou a vodárenských společností
 • CVVH – ESF/MŠMT: Centrum dalšího vzdělávání ve vodním hospodářství
 • WaterRisk – MŠMT-NPVII: Identifikace,kvantifikace a řízení rizik veřejných systémů zásobování pitnou vodou
 • Technicko-ekonomické posouzení variant zásobování Skupinového vodovodu Hlinsko
 • Interaktivní výuka v počítačové učebně Ústavu vodního hospodářství obcí
 • Měření průtoku v tlakových potrubních systémech přenosným ultrazvukovým průtokoměrem
 • Kurzy celoživotního vzdělávání pro praxi a státní správu na téma „Úprava vody“, „Hodnocení technického stavu vodárenské infrastruktrury“, „Plánování obnovy vodovodních sítí“, CŽV: Hydraulická analýza vodovodních sítí – využití aplikace Epanet, CŽV: Základní výpočty v dopravě vody
 • Progresívní metody úpravy vody a jejich účinnost – specifický výzkum, 2011-2012
 • Odstraňování specifických látek ze zdrojů pitné vody – specifický výzkum, 2012-2014
 • Metodika technického auditu vodárenské infrastruktury měst a obcí – specifický výzkum, 2013-2015
 • Vodárenský informační portál – Vodovod.info

Kurzy celoživotního vzdělávání

Členství v odborných organizacích

 • člen International Water Association (IWA), Londýn, Velká Británie
 • člen České společnosti pro bezvýkopové technologie (CzSTT) od roku 2005
 • člen ČSAVE od roku 2010
 • člen správní rady Nadačního fondu prof. Šerka

Publikační činnost

{source}

<?php
    
function getData($url) {
        $ch = curl_init();
        $timeout = 5;
        curl_setopt($ch,CURLOPT_URL,$url);
        curl_setopt($ch,CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);
        curl_setopt($ch,CURLOPT_CONNECTTIMEOUT,$timeout);

        curl_setopt($ch,CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,false);

        $data = curl_exec($ch);
        curl_close($ch);
        return $data;
}
    
$sourceUrl = „https://www.vutbr.cz/lide/tomas-kucera-13912/publikace“;
    
$data = getData($sourceUrl);
$pos1 = strrpos($data,“<table class=“data“>„);
$tmp = substr($data, $pos1);
$pos2 = strpos($tmp,“</table>„) + strlen(„</table>„);
$tmp = substr($tmp,0,$pos2);
$table = str_replace(„href=““, „href=“http://www.vutbr.cz“, $tmp);
    
echo $table;
?>
{/source}