Progresivní metody úpravy vody a jejich účinnost


Název projektu

Progresívní metody úpravy vody a jejich účinnost

Zadavatel

Interní grantová agentura – Specifický výzkum

Evidenční číslo

FAST-S-11-24 (BD12100009)

Odpovědný řešitel

Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Řešitelský tým

Ing. Renata Biela, Ph.D.

Diplomanti: Jan Vosáhlo, Petra Vašalovská, Petra Potyšová, Josef Fuks, Mojmír Pěkný

Doba řešení

1.4.2011 – 31.12.2012

Abstrakt

Podstatou navrhovaného projektu je sledování účinnosti progresivních technologií úpravy vody pomocí laboratorních a modelových zkoušek. V rámci výzkumu bude zaměřena pozornost na vybrané technologie předúpravy a separace. Jednak bude sledována účinnost koagulace za použití vybraných moderních koagulantů (např. PAX). Ze separačních procesů budou realizovány pokusy pro případ vodárenské flotace a filtrace za použití nových filtračních materiálů.

Publikace

Diplomové práce

Obhájené diplomové práce zpracované v rámci projektu:

  • POTYŠOVÁ, P. Riziková analýza vodovodu obecního typu : diplomová práce. Brno, 2011. 106 s. , 41 s. příl. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí diplomové práce Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.
  • VAŠALOVSKÁ, Petra. Modelový výzkum účinnosti separačních technologií úpravy vody. Brno, 2011. 84 s. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.
  • VOSÁHLO, Jan. Hodnocení kvality vody v úpravně vody Mokošín. Brno, 2012. 108 s., 31 s. příl. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Ing. Renata Biela, Ph.D.

Aktuálně zpracovávané práce v rámci projektu:

  • FUKS, J. Upravitelnost povrchových vod.
  • PĚKNÝ, M. Odstraňování vybraných kovů z vody.