Znovu-užití vyčištěných odpadních vod v papírenském a textilním průmyslu

2011-12

Název práce

Znovu-užití vyčištěných odpadních vod v papírenském a textilním průmyslu

Student

Bc. Jana Matysíková

Vedoucí práce

doc. Ing. Petr Hlavínek, CSc.

Oponent

Ing. Roman Vachovec

Abstrakt

Diplomová práce se zabývá aplikací pokrokových oxidačních technologií (AOP) pro čištění odpadních vod z textilního průmyslu a následným znovuužitím vyčištěných vod v procesu textilní výroby. AOP jsou moderní technologie, kterým je v současné době věnována zvýšená pozornost z důvodu jejich vysoké účinnosti při odstranění rezistentních a obtížně degradovatelných znečištění. Práce je tvořena rešeršní a praktickou částí. Rešeršní část tvoří tři kapitoly. První kapitola stručně popisuje problematiku znovu-užití odpadních vod. Druhá kapitola je věnována pokrokovým oxidačním technologiím, s výraznějším zaměřením na technologii ozonizace. Třetí kapitola je úvodem do problematiky textilního průmyslu a textilních odpadních vod. Praktická část práce je tvořena dvěma kapitolami. Kapitola 5 popisuje testování účinku ozonizační technologie na odbarvení textilní odpadní vody z vybraného textilního podniku a stručně uvádí naměřené hodnoty. Tyto výsledky jsou poté použity v kapitole 6. Kapitola 6 je studie znovu-užití odpadních vod ve vybraném textilním průmyslu. Studie obsahuje návrh dvou variant čištění textilních odpadních vod za účelem jejich znovu-užití ve výrobě.

Summary

This thesis deals with Advanced oxidation processes (AOP) and its aplication for textile wastewaters treatment and reuse. AOP is a modern technology which currently recieves increased attention due to it´s high efficiency in removing resistant and hardly-degradable pollution. Thesis consists of search and practical part. Search part is created by three chapters. First chapter describe briefly wastewater reuse. The second chapter deals with Advanced oxidation processes. AOP principle, AOP division and descriotion is included with the strong focus on the ozonation technology. The third chapter presents the textile industry and its wastewaters. The practical part of this thesis consists of two chapters. Chapter 5 describes testing of textile wastewaters decoloration by ozonation in the selected textile copany and its results. This results are used in chapter 6. Chapter 6 is the study of textile industry treatment and reuse in the selected textile company. This study contains the design of two options for wastewater treatment and reuse in the textile processes.

Bibliografická citace

MATYSÍKOVÁ, J. Znovu-užití vyčištěných odpadních vod v papírenském a textilním průmyslu : diplomová práce. Brno, 2011. 150 s. , 76 s. příl. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí diplomové práce doc. Ing. PETR HLAVÍNEK, CSc. 

Prezentace práce