Zásady hospodárného provozu kalového hospodářství u ČOV po modernizaci biologického systému

2011-12 

 

Název práce

Zásady hospodárného provozu kalového hospodářství u ČOV po modernizaci biologického systému

Student

Adrian Kaczor

Vedoucí práce

doc. Ing. Petr Hlavínek, CSc.

Oponent

Ing. Martin Machala, Ph.D.

Abstrakt

Cílem práce je přispět k zefektivnění provozu anaerobních fermentorů kalového hospodářství modernizovaných čistíren odpadních vod a tím i k snížení provozních nákladů těchto zařízení. V rámci projektu je v I. etapě posouzeno několik vybraných čistíren odpadních vod z hlediska produkce kalu, množství organické sušiny a produkce bioplynu před modernizací (krátké stáří kalu) a po modernizaci (dlouhé stáří kalu). Tyto data jsou statisticky vyhodnocena s publikovatelnými závěry. Na základě těchto dat je posouzena volná kapacita anaerobních reaktorů pro případné zpracování dalších substrátů.

Summary

Principles of an efficient operation of WWTP (wastewater treatment plant) sewage sediment management after the modernization of the biological system.
The aim of this project is to contribute to more effective use of anaerobic fermenters in sewage sediment management by upgrading sewage treatment plants and thereby reduce the operating costs of these facilities.

Bibliografická citace

KACZOR, Adrian. Zásady hospodárného provozu kalového hospodářství u ČOV po modernizaci biologického systému. Brno, 2011. 100 s. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství a vodních staveb. Vedoucí práce doc. Ing. Petr Hlavínek, CSc.

Prezentace práce