Výzva číslo 3.3 – Centra transferu technologií, PO 3, OP VaVpI

V této části naleznete text Výzvy číslo 3.3 – Centra transferu technologií  k předkládání projektů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 3 – Komercializace a popularizace VaV, oblast podpory 3.1 – Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví.

Důležitým mechanismem, který podporuje využívání výsledků VaV a konkurenceschopnost ekonomiky prostřednictvím zavádění inovací, je kvalitně fungující systém transferu technologií,  tedy systematické a pravidelné aplikace výsledků VaV do výrobků, služeb, procesů a podnikatelských systémů a zprostředkování smluvního výzkumu. Efektivní transfer technologií představuje potenciální zdroj příjmu pro výzkumné organizace a současně zvyšuje návratnost prostředků vložených do výzkumu pro společnost.

Centrum transferu technologií (CTT) je základním organizačním prvkem systému komercializace výsledků výzkumu a vývoje (VaV) výzkumné organizace. CTT naplňuje potřeby jedné či více výzkumných organizací.

Role a zodpovědnosti CTT výzkumné organizace:

1) vytvoření systému, který nastavuje, stabilizuje a dále rozvíjí pravidla transferu technologií výzkumné organizace nebo skupiny výzkumných organizací směrem k aplikační sféře a zároveň průběžné vyhodnocování a podpora využití komerčních příležitostí uvnitř výzkumné organizace

2) vyhledávání a vyhodnocování komerčního potenciálu výsledků VaV, zajištění formální ochrany práv k duševnímu vlastnictví spojeného s výsledky VaV

3) vyhledávání potenciálních partnerů pro komercializaci, tedy jak potenciálních klientů tak i facilitátorů dosažení komercializace, zajištění obchodních jednání a další činností vedoucí k vlastnímu komercializačnímu kroku (postoupení licence, založení technologicky orientované firmy1, včetně spin-off a podobně)

4) zajištění interní i externí komunikace spojené s transferem technologií, zajištění sběru a sdílení informací významných či strategických pro transfer technologií a/nebo pro strategii VaV výzkumné organizace

5) komunikace a spolupráce s partnery regionálního systému pro komercializaci výsledků VaV (profesní asociace, klastry, technologické platformy, apod.)

Cílem této výzvy je podpořit projekty, které zajistí nastavení procesů pro transfer technologií a poté samotný rozvoj transferu technologií mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou. V rámci výzvy budou podpořeny projekty zaměřené jak na zakládání nových CTT, tak na rozvoj a stabilizaci stávajících.

Žádosti, v rámci této Výzvy, budou přijímány od 15. 10. 2010 do 28. 1. 2011 na adrese vyhlašovatele a poskytovatele podpory, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 1,0 miliardy korun. Systém sběru žádostí je kolový.


Na základě jednání mimořádného Monitorovacího výboru OP VaVpI, dne 11. října 2010, došlo k upřesnění článku 5.2 bodu b) a c) Výzvy.