BPA011 – Projekt stokování a ČOV

Anotace předmětu

Předmět rozšiřuje a procvičuje teoretické znalosti a praktické projekční dovednosti, které jsou získávány v předmětech Stokování a Čištění odpadních vod. V rámci komplexního projektu je řešeno odvodnění urbanizovaného území a bezpečné zneškodnění veškerých odpadních vod na individuálně zadaném, reálném zájmovém území. Projekt je zpracován formou projektové dokumentace stokové sítě a čistírny odpadních vod. Požadovaná výkresová dokumentace je vypracována včetně technické zprávy a podrobných hydrotechnických a technologických výpočtů. V rámci předmětů je využívána výpočetní technika a aktuální software.

Více karta předmětu na stránkách fakulty.

Garant předmětu:

doc. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Cvičení:

doc. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
Ing. Jan Ručka, Ph.D.

Podmínky k zápočtu, hodnocení předmětu

 • Docházka – jsou akceptovány max. 2 absence, větší počet absencí je přípustný pouze v případě nemoci (pak je vyžadováno potvrzení pracovní neschopnosti od lékaře)
 • Aktivní účast na cvičeních
 • Odevzdání všech požadovaných příloh projektu v požadovaném rozsahu a úpravě v zápočtovém týdnu, a to vždy v rozvrhových jednotkách, do nichž je student zapsán.

Rozsah příloh bude upřesněn vyučujícími. Přílohy se odevzdávají v tištěné verzi v předepsané složce. Přílohy projektu budou jednotlivě hodnoceny známkou A-F. Celková klasifikace předmětu zohledňuje průměr hodnocení jednotlivých příloh příloh a aktivitu studenta na cvičení.

Harmonogram cvičení

 1. Zadání projektu, rozlosování pracovních týmů
 2. Návrh koncepce odkanalizování a likvidace odpadních vod, zajištění vstupních podkladů, průvodní zpráva, stávající stav nakládání s DV (výpočet, likvidace)
 3. Charakteristické průtoky splaškových vod, návrh dimenze, situace širších vztahů, souhrnná technická zpráva
 4. Látkové zatížení ČOV, návrh objemů objektů ČOV, souhrnná technická zpráva, vzorové příčné řezy kanalizačních přípojek, vzorový výkres kanalizační šachty
 5. Návrh domovní ČOV, katastrální situační výkres, podélné profily kanalizačních přípojek, souhrnná technická zpráva
 6. Bilance vypouštěného znečištění, půdorys a řez domovní ČOV, souhrnná technická zpráva
 7. Technologické schéma ČOV, směšovací rovnice, souhrnná technická zpráva
 8. Koordinační výkres, souhrnná technická zpráva
 9. Vyústní objekt (napojení na kanalizaci, vsakovací objekt), přílohy pro dokladovou část
 10. Kompletace projektu, vyplnění žádostí
 11. Obhajoba projektu, zápočet