BPA003 – Vodárenství

Anotace předmětu

Jímání vody, základní technologické procesy úpravy vod, způsoby dezinfekce, bilanční vykazování spotřeby, výpočet potřeby vody, koncepční řešení vodárenských systémů, tlaková pásma, vodojemy a čerpací stanice, návrh a posouzení vodovodní sítě, trubní materiály, tvarovky a armatury, projektová a provozní dokumentace vodovodů, organizace a struktura řízení oboru v ČR.

Předmět má poskytnout posluchači základní poznatky z oblasti zásobování pitnou vodou z veřejných vodovodů. V rámci předmětu jsou posluchači seznámeni se současnými metodami výpočtu potřeb vody, koncepčním řešením systémů zásobování vodu, navrhováním a provozováním čerpacích stanic a vodojemů, navrhováním a metodami hydraulických výpočtů vodovodních sítí, hodnocením a doporučenými kritérii pro výběr trubního materiálu, používanými tvarovkami a armaturami, návrhem a výpočtem opěrných bloků a základními pravidly pro provozování vodárenských distribučních systémů. Posluchači jsou seznámeni s organizační strukturou tohoto sektoru v ČR a ve světě, s vývojem v posledních letech, doporučenými ČSN a EN a vývojem legislativy a direktivami EU.
V rámci cvičení je na konkrétních příkladech procvičován výpočet potřeby vody, návrh čerpací stanice a vodojemu, hydraulický výpočet vodovodní sítě s využitím dostupného software (ODULA 2.0) a řešení vybraných objektů na vodovodní síti.

Více karta předmětu na stránkách fakulty.

Garant předmětu:

doc. Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Přednášky:

doc. Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Cvičení:

doc. Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.
Ing. Renata Biela, Ph.D.

Podmínky k zápočtu

viz „Systém hodnocení ÚVHO

Počet bodů: 120

Forma odevzdávání příkladů: vytištěné ve složce.

Informační zdroje

vodovod.info – portál pro obor vodárenství

Odkazy

BP003 – harmonogram přednášek LS 2021_22