Využití simulačních a optimalizačních metod pro návrh systémů znovuvyužití odpadních vod

2011-12

Název práce

Využití simulačních a optimalizačních metod pro návrh systémů znovuvyužití odpadních vod

Student

Ing. Jiří Kubík

Vedoucí práce

doc. Ing. Petr Hlavínek, CSc.

Abstrakt

Předkládaná disertační práce se v úvodu věnuje znovuvyužití vyčištěných odpadních vod, důvodům pro jejich realizaci, rozdělení do jednotlivých typů aplikací včetně zahrnutí úrovně čištění a s tím související kvality vyčištěné odpadní vody a k vyjasnění terminologie používané v této oblasti.

Druhá část práce se zaměřuje na simulaci výkonnosti technologické linky, selekci výběrových kvalitativních a kvantitativních kritérií a přehledu již vyvinutých systémů pro podporu rozhodování.

Třetí část představuje projekt AQUAREC a systém pro podporu rozhodování WTRNet, na jehož vývoji (modul čištění) jsem se podílel v letech 2003-2006 a který je zároveň výchozím bodem pro vývoj mé vlastní aplikace, kterou jsem pracovně nazval DSS WAWRECDecision Support System for WAsteWater RECIamation a která je podrobně popsaná v následující kapitole.

V poslední části disertační práce je detailní popis aplikace DSS WAWREC, zahrnující popis zvolené metodiky výpočtu výběrových kritérií pro simulaci výkonnosti technologické linky čištění a pro ohodnocení jednotlivých procesů čištění, potřebná vstupní data pro výpočet a popis aplikace ve formě uživatelského manuálu. V předposlední kapitole je detailní popis všech tabulek databáze znalostí. Poslední kapitola je poté věnována testování aplikace.

Summary

This doctoral thesis deals with the topic of wastewater reuse, the reasons for the implementation of reuse systems, description of different types of applications with treatment level and related quality of treated wastewater and with clarification of terminology used in this area.

The second part focuses on the simulation of treatment train performance, selection of qualitative and quantitative criteria and an overview of already developed systems for decision support.

The third section presents the project AQUAREC and decision support system WTRNet. I participated in the project 2003-2006 and worked on development of a treatment module. The treatment module was the starting point for development of my own application called DSS WAWRECDecision Support System for WAsteWater RECIamation. The following chapter describes the model in more detail.

In the last section of doctoral thesis, a detailed description of the application DSS WAWREC is given including description of the chosen methodology of selection criteria for the simulation of performance of treatment train and for the evaluation of unit processes. The necessary input data for the calculation and description of the application are in the user guide. At the end of the chapter there is a detailed description of all tables in knowledge base. The application is tested in the last chapter of this work.

Bibliografická citace

KUBÍK, JIŘÍ. Využití simulačních a optimalizačních metod pro návrh systémů znovuvyužití odpadních vod. Brno, 2011. 90 s., přílohy 22 s. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce doc. Ing. Petr Hlavínek, CSc.