Vyhodnocení provozu tlakové kanalizace obce Štěpánovice

2011-12

Název práce

Vyhodnocení provozu tlakové kanalizace obce Štěpánovice

Student

Bc. Luboš Laksar

Vedoucí práce

Ing. Jan Ručka, Ph.D.

Oponent

Ing. Oldřich Rec

Abstrakt

Tato diplomová práce se zabývá popisem tlakového systému stokových sítí. Především se zaměřuje na vyhodnocení provozu tlakové kanalizace v obci Štěpánovice, kde byl vyhodnocován tlak na síti, průtok odpadní vody, kvalita odpadní vody a poruchovost systému.

Summary

This thesis deals with the description of the pressure sewerage systems. Primarily focuses on the assessment of operation of the pressure sewerage system of the municipality Štěpánovice, where he was evaluated on the network pressure, flow of waste water, waste water quality and system silure rate.

Bibliografická citace

LAKSAR, Luboš. Vyhodnocení provozu tlakové kanalizace obce Štěpánovice. Brno, 2012. 74 s., 2 s. příl. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Ing. Jan Ručka, Ph.D. 

Prezentace práce