Vyhlášení druhé veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji

Informace k vyhlášené soutěži Ministerstva vnitra (viz zadávací dokumentace, příloha).
Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010-2015 (BV II/2-VS) 
Termín pro odevzdávání návrhu: 20.4.2011, 15:45 hodin

Přečtěte si prosím vyhlášení II. veřejné soutěže:
http://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-druhe-verejne-souteze-394816.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d 

1.Podrobně si prosím přečtete zadávací dokumentaci, viz příloha

2.Návrh projektu se bude odesílat jednak elektronicky, formou Informačního systému (musíte se přihlásit do systému na adrese https://vyzkum.mvcr.cz/public/index.php). Po registraci se přihlásíte a vyplníte všechny náležitosti. Upozorňuji, že po některých krocích se vám rozkliknou další požadavky. Dále budete odesílat na podatelnu ministerstva rovněž listinnou verzi 1x. Elektronická a listinná verze musí být totožná. Shodnost dokládáte přílohou 4.1.3. Listinnou podobu  – v jedné obálce posílejte pouze jeden projekt. Na adresu: Ministerstva vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, s označením na obálce „BV II/2-VS – druhá veřejná soutěž – NEOTVÍRAT“.

3.Prozatím řešíme způsob, jakým bude zajišťován podpis, budete následně informování (dnes nebo zítra). Každý řešitel si připraví k podpisu přílohy a návrh projektu. Ty budou dodány na Útvar tvůrčího rozvoje
do 14.4.2011 do 15 hodin. Po podpisu Vám bude projekt odevzdán zpět, dále musíte podepsané přílohy naskenovat, necháte systémem zkontrolovat zda je vše doplněno  a poté odešlete elektronicky v informačním systému. (Doporučuji se přečíst Organizační pokyny -v modrém rámečku- po přihlášení do systému).
Podklady za VUT, které je potřeba doplnit do návrhu projektu jsou přiloženy v příloze (identifikace uchazeče + statutární zástupce)

4.Přílohy, které přikládá VUT:
a)Jednak jsou to přílohy vztahující se k projektu: všechny přílohy 4.1. (přikládají se pouze jednou, podepisuje statutární zástupce koordinátora)
Pokud se projektu účastní více uchazečů, je potřeba vypracovat návrh smlouvy mezi uchazeči. Tuto smlouvu obdržíte od JUDr. Pavlíkové, prosím kontaktujte ji na tel. 5319, mail: pavlikova@ro.vutbr.cz. Musíte se rozhodnout, zda požadujete smlouvu o vzájemných vztazích či smlouvu o účasti na řešení projektu, viz zadávací dokumentace str. 10, dole pod čarou.
b)Přílohy vztahující se ke způsobilosti uchazečů (předkládají všichni uchazeči, tedy příjemce i další účastník, s podpisy statutárních zástupců), prosím neopomeňte. Za VUT bude každý řešitel přikládat své čestné prohlášení, nebude se podávat jednou za VUT. Přílohy musí být uvedeny v pořadí stejné jako na stránkách, se stejnými názvy http://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-druhe-verejne-souteze-394816.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d, viz seznam příloh
Tedy 4.2.1., VUT přikládají, popsáno na stránce 9, zadávací dokumentace
4.2.2 – VUT nepřikládá
4.2.3 – přikládá VUT
4.2.4., 4.2.5., 4.2.6 – nepřikládá VUT
4.2.7. přikládá VUT
4.2.8-4.2.9 VUT nepřikládá
c)Přílohy 4.3. (musí podepsat všichni uchazeči)
Přílohy 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3 – VUT nepřikládá
4.3.4. přikládá VUT v případě subdodávek, popis na str. 16 v zadávací dokumentaci
4.3.5 dokládá VUT v případě specifikace majetku a služeb, další popis v zadávací dokumentaci na str. 16, 17
4.3.6 – VUT nepřikládá
4.3.7. dodává VUT , budu informovat následně (po konzultaci s vedoucí ekonom. Oddělení).
Přílohy musí být k návrhu projektu přiloženy v pořadí s číselným označením v souladu se
Seznamem příloh. Každá příloha obsahuje informaci o celkovém počtu listů. Přílohy, které
se nevztahují ke konkrétnímu uchazeči nebo projektu, se vynechávají, čísla příloh se
zachovávají.

5.Všechny projekty musí být zahájeny nejdříve 1.ledna 2012 a ukončeny nejpozději 31.prosince 2015, výše nákladů nesmí přesáhnout 130 mil. Kč. Projekt nesmí být zahájen před podpisem smlouvy.
 
6.K utajovaným informacím se dozvíte na str.13, v zadávací dokumentaci.
Zadávací dokumentace
Identifikace uchazeče