Vodárenství – doprava vody

4.11.2010, 18.11.2010, 25.11.2010
doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.

 

Vzdělávací aktivity celoživotního vzdělávání

Vodárenství – doprava vody

třídenní odborný seminář

Datum a místo

4.11.2010, 18.11.2010, 25.11.2010 (lze absolvovat i jednotlivé dny samostatně)
vždy 9-15 hod

místo konání: Brno, Žižkova 17, Fakulta stavební VUT v Brně

Cena

2600 Kč/den
7200 Kč/celý třídenní kurz

(cena bez DPH, pro členy ČKAIT sleva 5%)

Anotace

Základní 3-denní kurz z oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

 1. Seminář – Doprava vody I.
  1. Zásady navrhování veřejných vodovodů a vodárenských soustav, požadavky na tla-kové poměry, návrh výškového umístění vodojemů, tlaková pásma
  2. Výkonnostní ukazatele vodovodů, bilanční způsoby vykazování spotřeby vody, vývoj spotřeby vody, metody výpočtů potřeby vody
  3. Základy trubní hydrauliky tlakového proudění
 2. Seminář – Doprava vody II.
  1. Vodárenské čerpací stanice, čerpadla, navrhování čerpadel
  2. Vodojemy, zásady navrhování vodojemů, typy vodojemů, vystrojení manipulačních komor vodojemů
  3. Zásady navrhování a dimenzování vodovodních sítí, hydraulická analýza vodovod-ních sítí
 3. Seminář – Doprava vody III.
  1. Trubní matriály, hodnocení jednotlivých trubních materiálů
  2. Tvarovky a armatury používané na vodovodních sítích, tlakové redukční ventily, tla-kové zkoušky
  3. 3.    Provozování veřejných vodovodů, hodnocení technického stavu vodovodu, změny kvality vody při její distribuci

Popis

Třídenní odborný kurz v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků ve vodním hospodářství je zaměřený na problematiku zásobování pitnou vodou z veřejných vodovodů – dopravu vody. Kurz poskytne základní přehled metod a postupů pro navrhování a provozování veřejných vodovodních sítí. Je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, zejména těm, kteří nemají příslušné odborné vodohospodářské vzdělání, pracovníkům projekce, dodavatelům armatur, tvarovek, trubních materiálů, čerpadel, úpravárenských technologií a zařízení využí-vaných při zásobování pitnou vodou a široké odborné veřejnosti. Kurz probíhá ve 3 samostat-ných jednodenních seminářích, každý seminář je zakončen testem. Účastníci celého kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání. Je možno absolvovat i jediný ze dvou jednodenních seminářů. Přednostně budou akceptovány přihlášky na celý kurz.