Vodárenská flotace a její použití v praxi

2010-11 

 

Název práce

Vodárenská flotace a její použití v praxi

Student

Mojmír Pěkný

Vedoucí práce

Ing. Renata Biela, Ph.D.

Oponent

Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Abstrakt

V bakalářské práci jsem se zabýval popisem procesu flotace, který je využíván ve vodárenství při úpravě surové vody na vodu pitnou. Podal jsem ucelený obraz o této technologii a popsal její činnost. Jsou zde shrnuty výhody flotace a součástí je také porovnání s jinými separačními procesy z hlediska účinnosti. Zaměřil jsem se na způsoby využití flotace v praxi a uvedl konkrétní příklady úpraven vody u nás i v zahraničí, kde je tento proces využíván.

Summary

I described the flotation process in my bachelor work which is used in the water-supply plants for the water treatment with a result to convert the row water to the potable water. My aim was to inform about this technology as the whole and to describe its function. There is summarized the advantage of the flotation as well as the comparation of its efficiency with other separating methods in my work. I aimed my point of view on the using of flotation in the practice and I showed the specific examples of the water-supply plants in our country as wel as abroad where this pocess is used.

Bibliografická citace

PĚKNÝ, Mojmír. Vodárenská flotace a její použití v praxi. Brno, 2011. 65 s. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Ing. Renata Biela, Ph.D.

Prezentace práce