Vliv dopravy odpadní vody na její kvalitu a kvantitu

2011-12

Název práce

Vliv dopravy odpadní vody na její kvalitu a kvantitu

Student

Ing. Radim Mifek

Vedoucí práce

doc. Ing. Petr Hlavínek, CSc.

Abstrakt

 

Summary

 

Bibliografická citace

MIFEK, R.: Vliv dopravy odpadní vody na její kvalitu a kvantitu: doktorská disertační práce. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí, 2011. 103 s., 2 přílohy. Vedoucí práce doc. Ing. Petr Hlavínek, CSc.