Variantní čištění odpadních vod membránovou technologií

2010-11 

Název práce

Variantní čištění odpadních vod membránovou technologií

Student

Bc. Barbora Kaštanová

Vedoucí práce

Ing. Petr Hluštík

Oponent

Ing. Roman Vachovec

Abstrakt

Tato práce zahrnuje rešeršní a praktickou část. Rešeršní část uvádí základní informace o membránách a membránových procesech, které se v současné době ve světě stále více používají jako velmi účinné náhrady za klasické technologické postupy. Praktická část předkládá návrh a srovnání variant řešení čistírny odpadních vod. Navrženy jsou dvě varianty čistírny odpadních vod. První varianta je řešena konvenčním způsobem, ve druhé variantě je použita membránová separace aktivovaného kalu.

Summary

This thesis presents a summary and practical part. The summary section provides basic information about membranes and membrane processes. Membrane processes are increasingly being used as a very effective substitute for traditional technological processes in the world. The practical part presents the design and comparison of variants of wastewater treatment plants. There are proposed two solutions for sewage treatment plants. The first option is solved in the conventional way, the second option is used the membrane separation of activated sludge.

Bibliografická citace

KAŠTANOVÁ, Barbora. Variantní čištění odpadních vod membránovou technologií. Brno, 2011. 135 s. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Ing. Petr Hluštík.

Prezentace práce