Určení zdrojů fosforu a stanovení nápravných opatření eutrofizované Hornoveské nádrže

2011-12

Název práce

Určení zdrojů fosforu a stanovení nápravných opatření eutrofizované Hornoveské nádrže

Student

Bc. Dalibor Čech

Vedoucí práce

Ing. Renata Biela, Ph.D.

Oponent

Ing. Jiří Palčík, Ph.D.

Abstrakt

Tato diplomová práce se zabývá problematikou eutrofizace na Hornoveské nádrži u města Fryšták. Cílem práce je vypracovat rešerši na téma eutrofizace povrchových vod, provést praktické měření a odběr vzorků na Hornoveské nádrži, následné výsledky vyhodnotit a určit tak zdroje fosforu v nádrži a navrhnout opatření, která by zlepšila výskyt řas a sinic v letním období.

Summary

The aim of the present master’s thesis is to assess the problem of eutrophication in the reservoir named Hornoveská reservoir near the city of Fryšták. The main goal of this thesis is to do a search report on the topic of eutrophication of surface waters, to do practical measurement and make samples in the Hornoveská reservoir, and then evaluate results from these actions and determine the source of phosphorus in the reservoir. Last goal is to suggest actions which can improve the condition of reservoir by limitation the occurrence of algae and cyanobacteria in the summer period.

Bibliografická citace

ČECH D. Určení zdrojů fosforu a stanovení nápravných opatření eutrofizované Hornoveské nádrže: diplomová práce. Brno, 2012. 93 s., 8 s. příloh. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí diplomové práce Ing. RENATA BIELA, Ph.D. 

Prezentace práce