Úprava vody s vícestupňovou separací

2010-11 

 

Název práce

Úprava vody s vícestupňovou separací

Student

Pavla Běloušková

Vedoucí práce

Ing. Renata Biela, Ph.D.

Oponent

doc. Ing. Jaroslav Hlaváč, CSc.

Abstrakt

Voda je jednou z nejdůležitějších věcí, které člověk ke svému životu bezpodmínečně potřebuje. Protože působením člověka na Zemi dochází k jejímu značnému znečištění, je nutné vodu nejdříve upravit tak, aby nebylo ohroženo zdraví nebo život lidí. Předmětem této bakalářské práce je uvést možnosti úpravy povrchových vod s vícestupňovou separací. Zaměřila jsem se na jednotlivé stupně úpravy vody a jejich možnosti a dále jsem navrhla příklad úpravny vody s třemi stupni separace.

Summary

Water is one of the most important things what man in his life needs. Because of human influences on Earth is water polluted. For health and safety of people it´s necessary first to treat the water. The subject of this thesis is to indicate the processing of water treatment with multi-separation. I focused on the individual components of water treatment and their possibilities and I have proposed an example of a water treatment plant with three degrees of separation.

Bibliografická citace

BĚLOUŠKOVÁ, Pavla. Úprava vody s vícestupňovou separací. Brno, 2011. 54 s. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Ing. Renata Biela, Ph.D.

Prezentace práce