Trubní materiály pro vodárenství

2010-11 

 

Název práce

Trubní materiály pro vodárenství

Student

Veronika Stehlíková

Vedoucí práce

doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.

Oponent

Ing. Jan Ručka, Ph.D.

Abstrakt

Bakalářská práce je věnována především popisupr trubních materiálů v současnosti používaných i nepoužívaných pro dopravu vody. Jsou zde popsány základní technické údaje týkající se této oblasti, se zaměřením zejména na jejich vlastnosti, výhody a nevýhody, typy spojování. Dále jsou zde uvedeny nejvýznamnější výrobci a jejich sortiment výrobků. Část práce se věnuje poruchovosti trubních materiálů. Hlavní pozornost se soustřeďuje na přehled způsobů selhání kovových trubních materiálů. Je zde také rozebírán vliv stáří a materiálu vodovodního potrubí na počet poruch hlavního řadu.

Summary

The thesis is mainly devoted to the description of piping materials currently in use and not used for water transport. There are described the basic technical information related to this area, focusing mainly on their properties, advantages and disadvantages, types of joints. There are also the most significant manufacturers and their product range. Part of this work deals with failure of piping materials. The main attention is focused on an overview of failure modes of metal pipe materials. It also analyzed effects of age and material of water piping to the number of failures of the main line.

Bibliografická citace

STEHLÍKOVÁ, Veronika. Trubní materiály pro vodárenství. Brno, 2011, 79 s. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.

Prezentace práce