The efficiency of water treatment separation processes – model research

2011-12

Název práce

The efficiency of water treatment separation processes – model research

Student

Bc. Petra Vašalovská

Vedoucí práce

Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Oponent

Ing. Kateřina Slavíčková, Ph.D.

Abstrakt

Cílem práce bylo provést modelový výzkum účinnosti procesu flotace rozpuštěným vzduchem při úpravě vody. V rámci série experimentů byla vyhodnocována účinnost vyjádřená pomocí zákalu a UV absorbance při různých podmínkách. Na používaném fyzikálním modelu flotační nádrže byly simulovány různé provozní podmínky procesu flotace, a to např. nastavováním různé polohy trysek pro přívod vzduchu, změnou doby zdržení v separační zóně flotační nádrže.

Summary

Goal of this research was to recognize dissolved air flotation efficiency by the help of turbidity and UV absorbance removal for different conditions. As different conditions are meant the efficiency for different baffle position, different detention time in separation zone and checking results with adding chemicals compared to results without adding chemicals.

Bibliografická citace

VAŠALOVSKÁ, Petra. Modelový výzkum účinnosti separačních technologií úpravy vody. Brno, 2011. 84 s. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Ing. Tomáš Kučera, Ph.D. 

Prezentace práce