Testování zařízení UFR – Unmeasured Flow Reducer

2011-12

Název práce

Testování zařízení UFR – Unmeasured flow reducer

Student

Bc. Martin Matoška

Vedoucí práce

doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.

Oponent

Ing. Jiří Ševčík

Abstrakt

Diplomová práce popisuje základní informace o systému vykazování ztrát vody. Prostředky a postupy ke snížení ztrát vody. Přístroje sloužící k monitoringu vodovodní sítě, nebo přístroje k lokalizaci místa poruchy na vodovodním řadu. Popisuje a vyhodnocuje funkčnost zařízení UFR na laboratorním modelu.

Summary

The master´s thesis describes the basic information on the reporting of water losses. Means and methods to reduce water losses. Devices used to monitoring water supply, or detect malfunctioning of water supply line. Describes and evaluates the functionality of UFR on the laboratory model.

Bibliografická citace

MATOŠKA, Martin. Testovaní zařízení UFR – Unmeasured Flow Reducer: diplomová práce. Brno 2012, 74 s. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí diplomové práce Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc. 

Prezentace práce