Studium vlivu čistírenských technologií na eliminaci škodlivin z vodního ekosystému


Název projektu

Studium vlivu čistírenských technologií na eliminaci škodlivin z vodního ekosystému

Zadavatel

Interní grantová agentura – Specifický výzkum – mezifakultní projekt

Evidenční číslo

FAST/FCH-J-14-2422 (BD16402002)

Řešitelé

Ing. Veronika Píšťková
prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA
doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D.
Ing. Šárka Hřibová
Ing. Jiřina Turková
prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc.
Ing. Michal Úterský
Ing. Pavlína Škarková
Ing. Michal Šubrt

 

Doba řešení

1.4.2014 – 31.12.2014

Abstrakt

V odpadních vodách, v kalech z ČOV, v povrchových vodách, v sedimentu a vodní biotě bude posuzováno znečištění vybranými organickými polutanty. Odpadní vody budou odebírány na ČOV s různými technologiemi a různým  počtem ekvivalentních obyvatel (EO). S využitím analýzy nákladů a užitků bude posouzena ekonomická efektivnost použité technologie s ohledem na provozní náročnost, odstranění škodlivin a distribuci polutantů přes plankton až do ryb. Hodnocen bude i celospolečenský přínos, tj. stav vodních toků a vliv na zdraví obyvatel.