Studie variant odkanalizování vybrané obce

2011-12

Název práce

Studie variant odkanalizování vybrané obce

Student

Bc. Lada Marková

Vedoucí práce

doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Oponent

Ing. Josef Beránek

Abstrakt

Předmětem diplomové práce je studie variant odkanalizování obce Nezamyslice gravitační, tlakovou a podtlakovou kanalizací. Navržená variantní řešení jsou následně technicko-ekonomicky posouzena.

Summary

The subject of the master‘s thesis is study of variants of sewer network of Nezamyslice by gravity, pressure and vacuum sewers. The proposed alternative solutions are then techno-economically evaluated.

Bibliografická citace

MARKOVÁ, Lada. Studie variant odkanalizování vybrané obce. Brno, 2012. 87 s., 101 s. příl. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D. 

Prezentace práce