Studie variant odkanalizování vybrané části urbanizovaného celku

2010-11 

Název práce

Studie variant odkanalizování vybrané části urbanizovaného celku

Student

Bc. Michal Ondráček

Vedoucí práce

Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Oponent

Ing. Josef Beránek

Abstrakt

Předmětem této diplomové práce je studie odkanalizování obce Kožichovice. Jsou navrženy tři variantní řešení a to gravitační, tlaková a podtlaková kanalizace, které jsou porovnávány z hlediska technického řešení, ekonomické výhodnosti a bezproblémového provozu. Cílem jejich posouzení je volba nejvhodnější alternativy pro danou lokalitu.

Summary

The object of this master’s work is the analysis of the drainage of the village Kožichovice. There are three possible solutions: gravity, pressure and vacuum sewer system. The technical solution, economic advantage and unproblematic operation of these solutions are compared. The aim of this
comparison is to select the most appropriate optin for this locality.

Bibliografická citace

ONDRÁČEK, Michal. Studie variant odkanalizování vybrané části urbanizovaného celku. Brno, 2011. 69 s. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Prezentace práce