Studie variant nakládání s dešťovými vodami v obci Vendryně

2011-12

Název práce

Studie variant nakládání s dešťovými vodami v obci Vendryně

Student

Bc. Jonáš Odstrčílek

Vedoucí práce

Ing. Petr Hluštík

Oponent

Ing. Jan Ručka, Ph.D.

Abstrakt

Tato diplomová práce se zabývá nakládáním s dešťovými vodami na území obce Vendryně. Po obsahové stránce se jedná o studii s několika variantami
řešení. Jednotlivé varianty jsou přizpůsobeny místním podmínkám a následně vyhodnoceny. Součástí práce je i bilance hospodaření s dešťovou vodou pro typizovanou domácnost.

Summary

This master’s thesis deals with management of rain waters in urban area of village Vendryně. It contents study with several variants which are optimized for the local conditions and consequently evaluated . Another part of thesis deals with balance of rain water management for standardized
household.

Bibliografická citace

ODSTRČÍLEK, Jonáš. Studie variant nakládání s dešťovými vodami v obci Vendryně. Brno, 2012. 84 s. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Ing. Petr Hluštík. 

Prezentace práce